شکایت از قضات در دادسرای انتظامی

شکایت از قضات در دادسرای انتظامی

در این مقاله آشنا میشوید با: شکایت از قضات در دادسرای انتظامی، نحوه طرح شکایت در دادسرای انتظامی قضات، کیفیت رسیدگی به شکایت از قضات، نحوه شکایت از قاضی، نحوه پیگیری نتیجه شکایت و مرجع صالح رسیدگی به جرائم قضات. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای شکایت از قاضی، می توانید با وکیل کیفری در ارتباط باشید.

نحوه طرح شکایت در دادسرای انتظامی قضات

به موجب ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات شکایت انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد:

شکایت از قضات در دادسرای انتظامی

 1. نام، نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کدپستی، کدملی، و در صورت امکان شماره تلفن ( ثابت، همراه) شاکی انتظامی.
 2. سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی (در صورتی که اقامه شکایت از سوی وکیل باشد باید حق شکایت انتظامی در وکالت‌ نامه تصریح شده باشد).
 3. اعلام شماره پرونده قضائی مورد شکایت.
 4. اعلام هویت قاضی یا قضات مورد شکایت.
 5. مشـخص بودن موارد مورد شکایت (کلی نباشد) یعنی جهات تخلف از مقررات قانونی باید ذکر شود.
 6. پیوست نمودن مستندات مورد شکایت از قبیل تصویر دادنامه، برگ اخطاریه یا احضاریه، برگ اجرائیه و…
 7. امضا شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضا، اثر انگشت او.
 8. ابطال نمودن تمبر دادرسی مطابق تعرفه خدمات قضایی (مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال)

تبصره۱ـ در صورتی که شکوائیه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می‌شود.

برای مشاوره حقوقی، می توانید با موسسه وکالت دادپویان در تماس باشید.

کیفیت رسیدگی به شکایت از قضات

 • سیر مراحل رسیدگی در دادسرای انتظامی قضات به پرونده شکایت انتظامی از قاضی محرمانه است.
 • با توجه به ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات دادن تصویر از اظهار نظر مقامات قضایی دادسرای انتظامی قضات و کیفر خواست صادره به شاکی انتظامی ممنوع می باشد اما تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی و بایگانی شدن پرونده، بدون اشاره به هویت قاضی طرف شکایت از طریق مقتضی از قبیل پست الکترونیک و پیامک به اطلاع شاکی یا نماینده قانونی وی می‌رسد.
 • دادسرای انتظامی قضات به تخلف انتظامی قضات رسیدگی می کند و در نتیجه جرائم عمومی ارتکابی قضات اعم از اهانت، توهین، اعمال نفوذ، سو استفاده از مقام، جانب داری از یکی از طرفین پرونده و غیره، در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار نگرفته و باید از سوی شاکی در دادسرای عمومی ناحیه ۲۸ تهران (کارکنان دولت) مطرح تا رسیدگی شود.

آثار سلبی شکایت انتظامی

 • شکایت انتظامی از قاضی تاثیری در نوع و نحوه رسیدگی پرونده دادرسی مطروحه در دادسرای عمومی و انقلاب و یا دادگاه حقوقی و کیفری مربوطه و همچنین در رای و تصمیمات اتخاذ شده در آن ندارد.
 • شکایت انتظامی از جهات اعاده دادرسی عادی موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و هم چنین تجویز اعاده دادرسی فوق العاده (خاص) موضوع ماده ۴۷۷ قانون مزبور محسوب نمی شود.
 • شکایت انتظامی قضات از جهات رد دادرس پرونده موضوع ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۸ قانون امور حسبی و ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و به استناد آن نمی توان پرونده دادرسی را از یک قاضی اخذ و به قاضی دیگر ارجاع نمود.

نحوه شکایت از قاضی

به موجب قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰، به منظور نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و هم چنین رسیدگی به تخلفات انتظامی ایشان قانونی با این عنوان شکل گرفت تا با ابزارهای قضایی و انتظامی که دارد، قضات را مبرا از خطا نداند و قضات در صورت بروز تخلف، خود را در مرجعی اختصاصی پاسخگو بدانند. که دو رکن دارد:

 • شکایت از قاضی در دادسرای انتظامی قضات

جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی‌به قرار زیر است:

 1. شکایت ذی‌ نفع یا نماینده قانونی او.
 2. اعلام رئیس قوه قضائیه.
 3. اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور.
 4. اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی.
 5. ارجاع دادگاه عالی.
 6. اطلاع دادستان.

شکایت از قضات در دادسرای انتظامی

 • شکایت از قاضی در دادگاه عالی

براساس ماده 33: به تخلفات انتظامی‌ قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفر خواست دادستان و در محدوده کیفر خواست رسیدگی می‌شود.
رکن دیگر مرجع انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات است، اگر شکایت از قاضی در دادسرا منتج به صدور قرار جلب به دادرسی شود، در این صورت پرونده برای صدور رای و مشخص کردن مجازات قاضی متخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می شود. رکن عالی مرجع انتظامی قضات، دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات است که وظیفه رسیدگی به تجدید نظرخواهی از آرای صادره توسط دادگاه عالی انتظامی قضات را دارد.

تمامی آرای صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات قابلیت تجدیدنظر را ندارد. بلکه مطابق با نص صریح ماده ۳۶، آرای محکومیت انتظامی تا درجه پنج، قطعی است و در سایر موارد توسط شخص محکوم یا دادستان نسبت به حکم برائت قابلیت تجدید نظر را دارد. شکایت از قاضی می تواند توسط وکیل هم صورت بگیرد. زیرا گاهی ممکن است حقوق وکیل در جریان رسیدگی و صدور رای تضعیف گردد.

مجازات تعیین شده برای قضات دادگستری

تخلف قضات بسته به نوع تخلفی که از سوی آن ها صورت می گیرد مستوجب مجازات انتظامی 1 تا 13 می باشد، بنابراین مجازات های تعیین شده برای قضات 13 درجه می باشد، این مجازات های 13 گانه از قرار ذیل است:

 • توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی.
 • توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی.
 • کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه.
 • کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال.
 • کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال.
 • تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌ تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی.
 • تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌ تنزل دو درجه نظامی‌ یا دو رتبه کارمندی.
 • انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه.
 • انفصال موقت از شش ماه تا یک سال.
 • خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و باز خرید خدمت در صورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه.
 • تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی.
 • انفصال دائم از خدمت قضائی.
 • انفصال دائم از خدمات دولتی.

طرق ارسال شکایت انتظامی از قاضی

شاکی انتظامی می‌تواند شکایت خود را به یکی از طریق زیر تقدیم دادسرای انتظامی قضاوت کند:

1- دادسرای انتظامی قضات با مراجعه حضوری به نشانی تهران – خیابان خیام- رو بروی پارک شهر- ساختمان کاخ دادگستری– ضلع غربی ساختمان، طبقه دوم- معاونت دادسرای انتظامی قضات.

توجه- در طبقه ذکر شده، اتاقی در سمت چپ راهروی ورودی وجود دارد که دو تن از کارشناسان آماده خدمت به شاکیان در راهنمای طرح شکایت انتظامی می باشند.

2- ارسال پستی به دادسرای انتظامی قضات با رعایت ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات با درج نشانی فوق و کد پستی ۱۶۴۵۶۶۶۵۶۵ که از طریق تمام دفاتر پستی سراسر کشور صورت امکان پذیر است.

3- اداره کل دادگستری استان مربوطه که به تجویز ماده ۲۳ قانون نظارت بر رفتار قضایی صورت می گیرد.

نحوه پیگیری نتیجه شکایت

 1. بعد از وصول شکایت انتظامی از قاضی به دادسرای انتظامی قضات، ظرف مهلت ۲۰ روز، پیامک آن برای شاکی ارسال می شود.
 2. شاکی انتظامی می تواند برای پیگیری طرح شکایت انتظامی، یک هفته از تاریخ تحویل شکایت به یکی از طرق بیان شده، از طریق تماس با شماره تلفن‌ های ۳۸۵۸۲۲۹۷ و ۳۸۵۸۲۲۰۷ (برای شهرستانی ها) با پیش شماره ۰۲۱ با دبیرخانه دادسرای انتظامی اقدام نماید.

موارد توقف تعقیب انتظامی

 • موضوع پرونده انتظامی قبلا رسیدگی شده باشد.
 • موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد.(مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی، سه سال است).
 • قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، باز خرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضایی به طور دائم منفک شده باشد.

مرجع صالح رسیدگی به جرائم قضات

مطابق تبصره ماده 8 لایحه قانونی تشكیل دادگاه‌ های عمومی «به كلیه جرائم استانداران و فرمانداران و دارندگان پایه‌ های قضایی و نمایندگان مجلس در دادسرا و دادگاه‌های جزایی تهران رسیدگی می‌شود. قید كلمه «كلیه جرائم» شامل تمام اعمال مجرمانه قضات اعم از در حال انجام وظیفه یا به سبب آن و مرتبط و غیر مرتبط با شغل آنان و در هر موقع از زمان اعم از اوقات كاری یا استراحت می‌شود.

بحثی كه در اینجا مطرح می‌شود این است كه اگر شخصی در زمانی كه قاضی شاغل بوده مرتكب جرم شود و بعدا از شغل قضاوت كناره‌ گیری كند آیا رسیدگی به جرم او كه در زمان اشتغال مرتكب شده باز هم باید در دادسرا و دادگاه جزایی تهران (دادگاه عمومی فعلی) به عمل آید یا در محل وقوع جرم برابر قواعد عمومی؟ مستفاد از مندرجات ذیل تبصره یك ماده 8 لایحه قانونی تشكیل دادگاه‌های عمومی این است كه به كلیه جرائم دارندگان پایه‌های قضائی كه در زمان اشتغال مرتكب شده‌ اند اعم از این كه در زمان تعقیب دارای رتبه قضائی باشند یا نباشند، باید در دادگاه‌های جزایی (عمومی فعلی) تهران رسیدگی به عمل آید.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *