شرکت های تجاری

شرکت های تجاری

در این مقاله آشنا میشوید با: شرکت های تجاری، ماهیت انواع شرکت ها، ویژگی مشترک انواع شرکت های تجاری و توضیح و تعریف انواع شرکت ها. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

شرکت تجاری چیست؟

شرکت تجاری عبارت است از نوعی شرکت عقدی که به موجب قوانین تجاری و مالی برای انجام امور بازرگانی و بردن سود با سرمایه معین تشکیل می شود و باعث پیدایش شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی می شود.

انواع شرکت تجاری مطابق ماده 20 قانون تجارت عبارت است از: شرکت سهامی عام و خاص، شرکت تضامنی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی، شرکت تعاونی تولید و مصرف.

برای ثبت شرکت، می توانید با وکیل شرکت ها در تماس باشید.

ماهیت انواع شرکت ها

 • شرکت نسبی.
 • شرکت تضامنی.
 • شرکت با مسئولیت محدود.
 • شرکت مختلط سهامی.
 • شرکت مختلط غیر سهامی.
 • شرکت سهامی خاص.
 • شرکت سهامی عام.
 • شرکت تعاونی.

ویژگی مشترک انواع شرکت های تجاری

وجود شرکا

برای تشکیل شرکت های تضامنی، نسبی، مسئولیت محدود و مختلط غیرسهامی وجود حداقل دو نفر شریک لازم است برای شرکت سهامی خاص و مختلط سهامی حداقل سه نفر و شرکت سهامی عام با پنج نفر و شرکت تعاونی تولید و مصرف با هفت نفر شریک تشکیل می گردند.

شرکت های تجاری

ماهیت قراردادی

دومین ویژگی شرکت ماهیت قراردادی آن است. یعنی اعضای شرکت با یک قرارداد که اساس نامه یا شرکت نامه نامیده می شود با هم توافق می نمایند و حقوق و تعهدات را قبول می نمایند. قرارداد شرکت باید شرایط اساسی قراردادها را داشته باشد و شرکا نیز شرایط عامه تکلیف را دارا باشد.

معمولا شرکت ها ملزم هستند که شخصیت حقوقی خود را ثبت نمایند. بنابراین رعایت شرایط شکلی ثبت برای آنها از نظر قانونی اجباری است.

برای انحلال شرکت، می توانید با وکیل ثبت شرکت در تماس باشید.

سرمایه

سومین ویژگی شرکت ها، سرمایه یعنی آورده شرکا می باشد. آورده ممکن است وجه نقد باشد یا این که به صورت غیر نقدی باشد مانند: مال منقول و غیرمنقول، دانش فنی و حق اختراع و هرگونه توانایی انجام کار خدماتی، صنعتی، کشاورزی و موارد مشابه دیگر.

موارد فوق الذکر در همه شرکت ها مشترک می باشد و در خصوص اقامتگاه، تابعیت، نحوه و مراحل تشکیل، زمان تشکیل، سهم یا سهم الشرکه، تبدیل سهام، حقوق مرتبط با سهام، اوراق قرضه، ارکان شرکت، مجامع شرکت، نحوه اداره شرکت و مجامع و رای گیری ها و انحلال و ورشکستگی و مواردی از این قبیل برای هر شرکت قوانین خاصی پیش بینی شده است. آگاهی و تسلط بر این گونه قوانین و مقررات از اهمیت بالایی برخوردار است.

توضیح و تعریف انواع شرکت ها

شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است. مشابه این شرکت تجاری در حقوق فرانسه و انگلستان دیده نمی شود. شرکت نسبی نزدیک ترین شرکت تجارتی به شرکت مدنی است و تفاوت بارز آنها فرض شخصیت حقوقی برای شرکت نسبی است. قانون تجارت مواد ۱۸۳ تا ۱۸۹ را به بیان احکام این شرکت اختصاص داده است.

برای اطلاع بیشتر در مورد شرکت نسبی به لینک مربوطه مراجعه نمایید.

شرکت تضامنی

این شرکت از حداقل دو نفر شریک تشکیل می شود که شریک ضامن خوانده می شوند. ویژگی تعهد این شرکا این است که هر یک از آنان مسئول پرداخت تمام طلب شرکت در مقابل طلبکاران است و مسئولیتش به آورده ای که به شرکت آورده محدود نمی شود. هر گاه طلبکاران شرکت نتوانند با مراجعه به شرکت، طلب خود را دریافت دارند.

می توانند پس از انحلال شرکت به شریک مراجعه کنند و شریک باید از دارایی شخصی خود طلب طلبکاران را بپردازد. این امر موجب شده است که قانون گذار فرانسه، چنین شرکایی را تاجر تلقی کند و آن ها را در صورت عدم قدرت به پرداخت دینشان مانند تجار حقیقی، مشمول قوانین ورشکستگی کند.

برای اطلاع بیشتر در مورد شرکت تضامنی به لینک مربوطه مراجعه نمایید.

شرکت با مسئولیت محدود

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. (ماده ۹۶ قانون تجارت).

قانون تجارت مواد تا ۱۱۵ را به بیان احکام این شرکت اختصاص داده است. تفاوت مهمی که از لحاظ ثبتی شرکت با مسئولیت محدود با سایر شرکت ها دارد این است که قانون گذار در ماده ۱۰۳ قانون تجارت تصریح کرده است که در این نوع شرکت انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد، مگر به موجب سند رسمی این شرکت دارای بالاترین آمار شرکت ثبت شده در بین سایر انواع شرکت تجاری است.

برای اطلاع بیشتر در مورد مسئولیت محدود به لینک مربوطه مراجعه نمایید.

شرکت سهامی 

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. ماده ۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:

 • نوع اول: شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. این گونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
 • نوع دوم: شرکت هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است. این گونه شرکت ها شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

شرکت سهامی عام 

شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. به این طریق که موسسین قبلا بیست درصد سرمایه را خودشان تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس در یکی از بانک ها سپرده و سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام، به مراجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند.
پس از ثبت شرکت سهامی عام، سهام آن در بورس داد و ستد می شود.

برای اطلاع بیشتر در مورد شرکت سهامی عام به لینک مربوطه مراجعه نمایید.

شرکت های تجاری

شرکت سهامی خاص 

شرکت سهامی خاص شرکتی است که، تمام سرمایه آن منحصرا به وسیله موسسین تامین می شود. چون تشکیل شرکت های سهامی عام همراه با تشریفاتی طولانی است، مواد اصلاحی قانون تجارت برای امور ساده تر که طبعا شرکا کمتری دارد یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که بشرح فوق شرکت سهامی خاص نامیده می شود.
در شرکت سهامی خاص، مجمع عمومی وجود ندارد و تعداد شرکا آن کمتر از شرکت سهامی عام است. در این گونه شرکت ها صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد و در بدو امر 35 % از سرمایه باید در حساب مخصوصی سپرده شود.

برای اطلاع بیشتر در مورد شرکت سهامی خاص به لینک مربوطه مراجعه نمایید.

شرکت مختلط سهامی

این نوع شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و سهامی خاص است. به این ترتیب که یک یا چند نفر از شرکا در قبال اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی اند و عده دیگر که از آن ها به سهامدار تعبیر می شود، مسئولیت آن ها محدود به آورده آن ها است. تفاوت این نوع شرکت با شرکت مختلط غیر سهامی در این است که سرمایه شرکت به سهام تقسیم شده است و شرکا سهامدار حق مدیریت بر شرکت را ندارند و مدیریت شرکت فقط به شرکا ضامن مربوط می شود.

برای اطلاع بیشتر در مورد شرکت مختلط سهامی به لینک مربوطه مراجعه نمایید.

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم تجارتی مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود.

شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه‌ای است که در شرکت گذارده و یا باید بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت شرکت مختلط و لااقل اسم یکی از شرکا ضامن قید شود.

برای اطلاع بیشتر در مورد شرکت مختلط غیر سهامی به لینک مربوطه مراجعه نمایید.

شرکت تعاونی

شرکت تعاونی تولدی و مصرف، شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده‌ ای از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می‌ برند.

برای دعاوی شرکت، می توانید با وکیل شرکت ها در تماس باشید.

شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود:

 • فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند.
 • تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هر یک از آنها.

برای اطلاع بیشتر در مورد شرکت تعاونی به لینک مربوطه مراجعه نمایید.

با این که هر یک از این هفت نوع شرکت کاربرد و استفاده خاصی دارند و در تجارت روزمره نیز کاربرد دارند اکثر متقاضیان ثبت شرکت به دنبال ثبت شرکت های سهامی خاص، عام، با مسئولیت محدود و تعاونی هستند.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *