درخواست صدور اجراییه

درخواست صدور اجراییه

در این مقاله آشنا میشوید با: درخواست صدور اجراییه، اجراییه چیست، مراحل صدور اجراییه، مرجع صدور اجراییه، مهلت ارائه دادخواست اعسار پس از صدور اجراییه، ابطال اجراییه، موارد ابطال حکم اجرائیه و اعتراض به اجراییه. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره حقوقی کیفری، می توانید با وکیل کیفری در ارتباط باشید.

اجراییه چیست؟

اجراییه برگه ای است که به درخواست فرد ذی نفع یا شاکی، به منظور آگاهی کسی که اجرا علیه اوست، از طرف اجرا دادگستری یا ثبت ابلاغ و پس از مهلت مقرر، حکم اجراییه انجام خواهد شد.مد نظر باشد که، اجراییه می تواند از طرف سازمان ها و نهاد های مختلفی صادر شود.

در واقع اجراییه فرم چاپی است که برای اجرای حکم صادر شده، و توسط آن الزام محکوم به انجام آنچه در حکم دادگاه آمده است به او تذکر داده می شود تا در مهلت مشخص آن را اجرا کند.

درخواست صدور اجراییه

در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه می باشد، نوشته شده و به امضا رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده و به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می شود.

برای مشاوره حقوقی با وکیل، می توانید با موسسه وکالت دادپویان در تماس باشید.

مطابق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای هر حکم قطعی قابل اجرای مدنی باید به موجب اجراییه باشد. در متن همین قانون آمده است که:

اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر این که در قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد بجز مواردی که جز استثنائات هستند، در سایر موارد، اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل خواهد آمد.

مراحل صدور اجراییه

برای بیان مراحل صدور اجراییه، ابتدا لازم است گفته شود که صدور اجرائیه، بدون درخواست محکوم له صورت نمی گیرد. بنابراین محکوم له، درخواست اجراییه را به دفتر دادگاه اعلام کرده و دفتر دادگاه صادر کننده حکم بدوی، درخواست اجرای حکم را به همراه پرونده به دادگاه تقدیم می کند. دادگاه، در صورت احراز شرایط برای صدور اجراییه، دستور لازم برای صدور آن را صادر می کند.

مراحل صدور اجراییه، شامل موارد ذیل، می باشد:

 • حکم قطعی صادر شده باشد و یا حکم بعد از دادگاه تجدید نظر قطعی شده باشد.
 • احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌ شود که به محکوم‌ علیه یا وکیل یا قائم‌ مقام قانونی او ابلاغ شده باشد.
 • محکوم‌ له یا‌ نماینده و یا قائم‌ مقام قانونی او کتبا تقاضا اجرای حکم را از دادگاه کرده باشد.
 • مهلت قانونی ده روزه برای محکوم علیه در نظر گرفته می شود تا حکم را اجرا کند.

مرجع صدور اجراییه

مرجع صدور اجراییه دادگاه نخستین می باشد. یعنی شعبه بدوی صادر کننده رای، صلاحیت صدور اجراییه را دارد حتی اگر حکم مورد اجرا از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

ناگفته نماند که اگر نسبت به دعوایی که در شعبه ای از دادگاه نخستین اقامه شده و حکم صادر شده باشد، در دیوان عالی کشور، فرجام خواهی شود و در این مرجع رای نقض گردیده و رسیدگی به شعبه دیگر همان دادگاه و یا دادگاه هم عرض دیگری ارجاع شده باشد و در این شعبه حکمی که صادر شده که پس از قطعیت باید اجرا شود، مرجع صالح برای صدور اجراییه همین شعبه دادگاه نخستین است نه شعبه ای که به دعوا، برای نخستین بار، رسیدگی نموده و حکم آن نقض شده است چرا که با نقض حکم آن دادگاه، حکمی بجا نمی ماند تا سخن از اجرای آن باشد.

مورد دیگر این که اگر نسبت به حکمی که دادگاه تجدیدنظر صادر نموده، درخواست اعاده دادرسی شود و این مرجع، در پی اعاده دادرسی، حکمی صادر نماید که باید اجرا گردد، مرجع صدور اجراییه همان دادگاه نخستین می باشد. مرجع صدور اجراییه سازش نامه نیز همان دادگاه نخستین است حتی اگر در دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد.

مهلت ارائه دادخواست اعسار پس از صدور اجراییه

بعد از آن که حکم قطعی و اجراییه صادر شد، اجرای احکام مدتی به میزان ۱۰ روز به محکوم‌ علیه می دهد تا مفاد حکم را اجرا کند، در غیر این صورت حکم جلب وی را صادر خواهد کرد.

حال اگر شخص محکوم‌علیه ظرف ۱ ماه از تاریخ صدور حکم، دادخواست اعسار خود را به دادگاه بدهد و اعسار وی برای دادگاه محرز شود، دیگر نمی توان او را حبس نمود.

درخواست صدور اجراییه

البته میان مهلت ۱۰ روزه از سوی اجرای احکام و مهلت ۱ ماهه برای ارائه دادخواست اعسار تناقض وجود دارد. به همین علت باعث شده است که در این خصوص حکم‌ های متفاوتی صادر کنند و برخی ظرف مهلت ۱۰ روز حکم جلب را صادر کرده و برخی ظرف این مهلت صادر نمی کنند.

ابطال اجراییه

ابطال اجراییه یعنی باطل کردن، فسخ نمودن و از بین بردن اثرات قانونی و مترتب بر آن موضوع است. محکوم علیه یا همان فردی که اجراییه علیه او صادر شده و باید آن را اجرا نماید، یا نماینده قانونی او مثل وراث یا شخص سومی که از طرفین اجرا نبوده ولی اجرای حکم به حق او خللی وارد آورده یا در موضوع اجراییه خود را محق و ذی نفع می داند، حق درخواست ابطال اجراییه را دارند.

موارد ابطال حکم اجرائیه

 • اگر دستور موقت مبنی صدور اجراییه باشد، خوانده می تواند ابطال اجراییه دستور موقت را بخواهد، به این صورت که هرگاه خواهان تا مدت ده روز از صدور اجراییه دستور موقت دعوی اصلی را اقامه نکند، دادگاه به درخواست خوانده، اقدام به ابطال اجراییه می نماید.
 • در صورتی که حکم اجراییه صادر گردد و هنوز تجدید نظرخواهی انجام نشده باشد، شخص ثالثی که اجراییه را موجب ورود ضرر به حقوق خود بداند تا زمانی که رای قطعی و یا صادر نشده است می تواند با اثبات امر که اجراییه به ضرر حقوق مسلم اوست وارد دعوی گردد و حق خود را ثابت کند، دادخواست اعتراض ثالث اجرایی تقدیم نماید و در نتیجه موجب ابطال اجراییه گردد.
 • در صورت حکم اجراییه تامین خواسته، هرگاه خواهان مبلغ بدهی را پرداخت ننماید و یا دعوی اصلی اقامه نکند به درخواست خوانده، موجب ابطال اجراییه خواهد بود.
 • در صورتی که رای قطعی گردد و شخص ثالثی به اجراییه صادره معترض باشد و در مرحله دادرسی منتهی به رای شرکت نکرده باشد، می تواند به عنوان معترض ثالث به اجراییه در صورت اثبات حق خود، موجب ابطال اجرائیه گردد.
 • در صورتی که تاجر ورشکسته قرارداد ارفاقی منعقد کند و یا این که تصفیه دیون او انجام شود، در این صورت موجب ابطال اجرائیه جهت توقیف اموال او خواهد بود.

اعتراض به اجراییه

اعتراض به اجرائیه، در شرایطی امکان پذیر است که در قانون پیش بینی شده است. برای نمونه به موجب ماده 11 قانون جرای احکام مدنی، اگر اشتباهی در صدور اجرائیه رخ داده باشد، هر یک از طرفین می تواند، نسبت به اجراییه اعتراض کند و درخواست تصحیح یا ابطال آن را نماید. برای مثال: اگر در مشخصات هویتی یکی از اصحاب دعوا اشتباهی شده باشد و اجراییه برای شخص دیگری صادر شده باشد در این حالت امکان اعتراض به آن وجود دارد.

مهم ترین موارد اعتراض به اجراییه در موارد نقض رای است. موارد نقض رای در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی شرح داده شده است که اگر حکم یا قرار، دارای یکی از موارد زیر باشد، نقض می گردد. موارد نقض رای شامل موارد ذیل است:

 • دادگاه صادر کننده رای، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.
 • رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
 • عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد.
 • آرای مغایر با یک دیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
 • تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *