قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری

قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری

در صورت هرگونه سوال راجع به قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.

رزرو آنلاین وقت مشاوره

با انتخاب وکیل برگزیده دادپویان با بهترین وکیل پایه یک متناسب با موضوع خود مشاوره بگیرید.
دادپویان

ماده‌ واحده ـ معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

ماده ۱

دامنه شمول معاضدت

۱ـ طرف ها طبق این معاهده و با رعایت قوانین داخلی خود و بر مبنای احترام متقابل به حاکمیت، برابری و نفع متقابل، معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری را تا بیشترین حد ممکن برای یکدیگر فراهم خواهند نمود.

۲ـ از نظر این معاهده، معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری به معنای معاضدت ارائه‌ شده توسط طرف درخواست‌ شونده در خصوص تحقیق، تعقیب، رسیدگی قضائی یا سایر تشریفات رسیدگی مربوط به هر جرمی خواهد بود که در زمان درخواست معاضدت در صلاحیت طرف درخواست‌ کننده قرار می‌گیرد.

۳ـ معاضدت حقوقی متقابل می ‌ تواند شامل موارد زیر شود:

الف) مکان ‌یابی و شناسایی اشخاص و اشیا.

ب) بازرسی اشیا و مکان ها.

پ) درخواست مشاوره کارشناسی.

ت) ابلاغ اسناد از جمله اسنادی که حضور اشخاص را درخواست می کند.

ث) ارائه اطلاعات، اسناد، سوابق و اقلام ادله.

ج) ارائه اصل یا نسخه ‌های مصدق اسناد مربوط، سوابق و اقلام ادله.

چ) ارائه اشیا از جمله امانت دادن مستندات.

ح) شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی.

خ) جستجو و مصادره.

د) اخذ ادله و اظهارات.

ذ) مهیا ساختن اشخاص بازداشت‌ شده جهت ارائه ادله یا مساعدت در تحقیق، تعقیب، رسیدگی قضائی یا سایر تشریفات رسیدگی در طرف درخواست‌ کننده.

ر) تسهیل حضور شهود یا مساعدت به اشخاص در تحقیق.

ز) اتخاذ اقداماتی به‌ منظور ردیابی، پیشگیری، انسداد، مصادره، توقیف و استرداد عواید و یا ابزارهای جرم.

ژ) هر شکل دیگری از معاضدت که به‌موجب قوانین طرف درخواست‌ شونده منع نشده باشد.

۴ـ این معاهده هم چنین در مورد درخواست ‌ های معاضدت حقوقی مربوط به افعال یا ترک افعال پیش از لازم ‌ الاجرا شدن آن نیز اعمال می ‌ شود.

۵ ـ معاضدت هم چنین می ‌تواند در رابطه با تحقیق، تعقیب، رسیدگی قضائی یا سایر تشریفات رسیدگی به جرائم مربوط به مالیات، حقوق و عوارض گمرکی و کنترل مبادلات ارزی یا هر موضوع دیگری که مربوط به عواید باشد، انجام شود.

۶ ـ مفاد این معاهده هیچ حقی را برای هر شخص خصوصی مبنی بر تحصیل، توقیف یا استثناء کردن هر دلیل یا ممانعت از اجرای هر درخواست معاضدت ایجاد نمی ‌ نماید.

قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری

ماده ۲

استثناء

۱ـ این معاهده بدون خدشه وارد کردن به انعقاد ترتیبات یا معاهدات خاص، در موارد زیر اعمال نخواهد شد:

الف) بازداشت یا توقیف هر شخصی به‌ منظور استرداد آن شخص.

ب) انتقال اشخاصی که در حبس به سر می ‌ برند جهت گذراندن حکم محکومیت.

پ) انتقال تشریفات رسیدگی در امور کیفری.

۲ـ هیچ چیز در این معاهده یک طرف را محق نمی ‌ کند تا در قلمرو طرف دیگر اعمال صلاحیت نماید یا وظایفی را انجام دهد که به‌ موجب قوانین داخلی آن طرف منحصرا در اختیار مراجع آن طرف است.

ماده ۳

مراجع مرکزی و روش ارتباط

۱ـ از نظر این معاهده، مراجع مرکزی تعیین‌شده توسط طرف ها برای موضوعاتی که در حیطه شمول این معاهده قرار دارند، با یکدیگر از مجاری دیپلماتیک ارتباط برقرار خواهند کرد.

۲ـ مراجع مرکزی موضوع بند (۱) این ماده وزارت دادگستری برای جمهوری اسلامی ایران و وزارت قانون و حقوق بشر برای جمهوری اندونزی خواهند بود.

۳ـ چنان چه هر یک از طرف ها، مرجع مرکزی خود را تغییر ‌دهد، طرف دیگر را از تغییر مزبور از مجاری دیپلماتیک آگاه خواهد کرد.

ماده ۴

محتوای درخواست

۱ـ در کلیه موارد، درخواست معاضدت حاوی موارد زیر خواهد بود:

الف) نام مرجع صالح متولی تحقیق، تعقیب یا سایر تشریفات رسیدگی که درخواست مرتبط با آن است.

ب) هدف درخواست و ماهیت معاضدت درخواست‌ شده.

پ) توصیف ماهیت امر کیفری و وضعیت کنونی آن، اعلامیه ‌ای مبین خلاصه وقایع مربوط و نسخه ‌ای از قوانین حاکم از جمله حداکثر مجازات جرمی که درخواست به آن مربوط می ‌ شود.

ت) درجه محرمانه بودن مورد نظر و دلایل آن.

ث) هر محدوده زمانی که در خلال آن باید درخواست اجرا شود.

ج) هر اطلاعات یا تعهد دیگری که ممکن است به‌ موجب قوانین داخلی طرف درخواست ‌ شونده لازم باشد یا به هر نحو دیگری برای اجرای صحیح درخواست ضرورت داشته باشد.

۲ـ در حالت های زیر درخواست معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) در مورد درخواست اخذ ادله، جستجو و توقیف یا ردیابی، انسداد، مصادره و توقیف عواید حاصل از جرم و یا ابزار جرم، اعلامیه ‌ای مبین اطلاعات یا هر زمینه ‌ ای که نشان دهد چنین عواید و یا ابزار جرمی در محدوده صلاحیت طرف درخواست‌ شونده، وجود دارد.

ب) در مورد در دسترس قرار دادن اشخاص بازداشت شده، اشاره به شخص یا گروهی از اشخاص که در طول دوره انتقال در حبس به سر خواهند برد، محلی که شخص بازداشت‌ شده به آن انتقال می ‌ یابد و تاریخ احتمالی بازگشت آن شخص.

۳ـ در صورت لزوم و چنان چه ممکن باشد، درخواست معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) هویت، تابعیت و محل اقامت شخص (اشخاصی) که موضوع تحقیق، تعقیب یا سایر تشریفات رسیدگی است.

ب) جزئیات هر روند یا الزام خاصی که طرف درخواست ‌ کننده تمایل به متابعت از آن را دارد و دلایل آن.

پ) در مورد درخواست ‌ های اخذ ادله از یک شخص، اشاره به این که آیا اظهارات تایید شده یا مورد سوگند قرار گرفته ضرورت دارد یا ندارد و توصیف موضوع دلیل یا اظهاری که مورد نظر است.

ت) توصیف اسناد، سوابق، یا اقلام ادله که باید ارائه شود.

۴ـ چنان چه طرف درخواست ‌ شونده تشخیص دهد که اطلاعات مورد نظر جهت اجرا نمودن درخواست کافی نیست، می ‌ تواند جهت بررسی درخواست، اطلاعات تکمیلی را مطالبه نماید.

۵ ـ درخواست معاضدت به‌ صورت مکتوب تنظیم خواهد شد. با وجود این، در شرایط فوری یا در مواردی که توسط طرف درخواست ‌ شونده به‌ نحو دیگری اجازه داده شده باشد، درخواست می ‌ تواند به شکل دیگری تنظیم شود، اما بلافاصله پس از آن باید به‌ صورت مکتوب مورد تایید قرار گیرد.

۶ ـ درخواست هرگونه مستندات موید آن و هرگونه مکاتبه انجام شده به‌موجب این معاهده به زبان طرف درخواست‌ کننده و همراه با ترجمه ای به زبان طرف درخواست ‌ شونده یا زبان انگلیسی خواهد بود.

ماده ۵ 

امتناع از معاضدت

۱ـ درخواست معاضدت حقوقی در موارد زیر مورد موافقت قرار نخواهد گرفت:

الف) به عقیده طرف درخواست ‌ شونده اجرای درخواست، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا منافع عمومی آن را مخدوش نماید.

ب) درخواست مربوط به جرمی باشد که در خصوص آن شخص متهم در نهایت تبرئه یا عفو شده باشد.

پ) درخواست مرتبط با تعقیب شخص در رابطه با جرمی باشد که محکومیت نهائی برای آن جرم سپری شده باشد.

ت) طرف درخواست ‌ شونده دلایلی اساسی برای این باور داشته باشد که درخواست معاضدت حقوقی دوجانبه به‌ منظور تعقیب شخص به خاطر نژاد، مذهب، تابعیت، خاستگاه قومی، عقاید سیاسی وی صورت گرفته یا با شخص مزبور به سبب هر یک از این عوامل در رسیدگی ‌ های قضائی، رفتار غیر عادلانه ‌ ای صورت گیرد.

ث) طرف درخواست ‌ کننده نتواند اطمینان دهد که معاضدت درخواست‌ شده بدون رضایت قبلی طرف درخواست‌ شونده برای مقاصدی غیر از آن چه در درخواست بیان شده است، به‌ کار نخواهد رفت.

ج) طرف درخواست ‌کننده نتواند اطمینان دهد که ادله تحصیل‌ شده به‌ موجب درخواست معاضدت حقوقی به‌ موجب این معاهده بازگردانده شوند.

چ) درخواست مربوط به تحقیق، تعقیب یا مجازات شخص در خصوص فعل یا ترک فعلی باشد که اگر در قلمرو طرف درخواست ‌ شونده ارتکاب می‌یافت، جرمی علیه قوانین طرف درخواست ‌ شونده محسوب نمی ‌شد، مگر آن که طرف درخواست ‌شونده بتواند در صورت فقدان جرم ‌ انگاری دوگانه و در صورت مجاز شمرده شدن به‌ موجب قوانین داخلی خود، معاضدتی را فراهم نماید.

ح) درخواست مرتبط با تعقیب شخص برای جرمی باشد که در خصوص آن، چنان چه جرم در محدوده صلاحیت طرف درخواست ‌ شونده ارتکاب یافته باشد، نتوان شخص مزبور را به سبب مرور زمان، مورد تعقیب قرار داد.

خ) جرمی که برای آن معاضدت درخواست‌ شده جرم نظامی باشد که طبق حقوق کیفری عادی، جرم محسوب نمی ‌ شود.

د) درخواست مرتبط با جرم دارای ماهیت سیاسی باشد.

۲ـ از نظر این معاهده، موارد زیر جرم دارای ماهیت سیاسی محسوب نخواهد شد:

الف) جرم علیه جان یا شخص رئیس حکومت یا رئیس دولت یا عضو (اعضای) درجه یک خانواده ایشان.

ب) جرمی که به‌ موجب هر کنوانسیون بین ‌ المللی که طرف ها به سبب عضویت در آن نسبت به ارائه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری متعهد هستند.

پ) جرم مرتبط با تروریسم.

ت) شروع یا تبانی جهت ارتکاب هر یک از جرائم پیش ‌ گفته یا مشارکت به عنوان شریک شخصی که مرتکب چنین جرائمی می ‌ شود یا تلاش به ارتکاب آن ها می ‌ نماید.

۳ـ درخواست معاضدت در موارد زیر مورد موافقت قرار نخواهد گرفت:

الف) چنان چه ارائه معاضدت امنیت شخص را به خطر بیاندازد یا برای آن خطر احتمالی داشته باشد فارغ از این که شخص مزبور داخل یا خارج از قلمرو طرف درخواست‌ شونده باشد.

ب) چنان چه درخواست مرتبط با تحقیق، تعقیب، یا مجازات شخص بر پایه‌ای باشد که ممکن است طبق قوانین داخلی طرف درخواست ‌شونده، مبنای امتناع از پذیرش درخواست باشد.

۴ـ معاضدت صرفا بر اساس اصل رازداری بانکی یا اصل رازداری مؤسسه مالی مشابه یا بر این اساس که جرم متضمن مسائل مالی نیز می ‌باشد، رد نخواهد شد.

ماده ۶ 

اجرای درخواست

۱ـ درخواست معاضدت طبق قوانین طرف درخواست‌شونده و به‌ گونه ‌ای که توسط طرف درخواست‌ کننده مقرر شده است، فوری اجرا خواهد شد.

۲ـ طرف درخواست ‌ شونده بنا به درخواست، به طرف درخواست ‌ کننده تاریخ و محل اجرای درخواست معاضدت را اطلاع خواهد داد.

۳ـ چنان چه اجرای درخواست با انجام تحقیقات، تعقیب یا رسیدگی قضائی جاری در طرف درخواست ‌ شونده تداخل داشته باشد، معاضدت ممکن است از جانب طرف درخواست ‌ شونده به تعویق انداخته شود.

۴ـ طرف درخواست ‌ شونده تصمیم خود مبنی بر عدم رعایت کلی یا جزئی درخواست معاضدت یا به تعویق انداختن اجرای آن را فوری به طرف درخواست ‌کننده اطلاع داده و دلایل تصمیم خود را ارائه خواهد نمود.

۵ ـ طرف درخواست ‌ شونده پیش از رد درخواست معاضدت یا پیش از به تعویق انداختن اجرای درخواست، امکان ارائه معاضدت با رعایت شرایطی که طرف درخواست ‌ شونده وجود آن ها را ضروری می ‌داند، بررسی خواهد کرد. چنان چه طرف درخواست ‌ کننده معاضدت را منوط به آن شرایط بپذیرد، باید آن ها را رعایت نماید.

ماده ۷

ابلاغ اسناد

۱ـ طرف درخواست‌ شونده درخواست مربوط به اسنادی که به‌ منظور ابلاغ از جانب طرف درخواست ‌ کننده در اختیار آن قرار گرفته است را اجرا می‌نماید.

۲ـ طرف درخواست ‌ کننده درخواست ابلاغ اسناد مربوط به دریافت پاسخ یا حضور شخص در قلمرو طرف درخواست ‌کننده را ظرف مدت زمانی متعارف و پیش از موعد مقرر شده برای پاسخ ‌ گویی یا حضور، ارسال خواهد نمود.

۳ـ طرف درخواست ‌ شونده تاییدیه ابلاغ اسناد را برای طرف درخواست‌ کننده ارسال خواهد نمود. چنان چه ابلاغ نتواند صورت گیرد، دلایل آن به اطلاع طرف درخواست ‌کننده خواهد رسید.

۴ـ در مواردی که نشانی ذکر شده در درخواست حقوقی کامل یا دقیق نباشد و یا گیرنده در نشانی مزبور مشخص نباشد، طرف درخواست‌ شونده تمام تلاش خود را طبق قوانین خود برای مشخص کردن نشانی گیرنده به کار خواهد گرفت.

۵ ـ در مواردی که اسناد به زبان طرف درخواست‌ شونده تهیه نشده است یا همراه با ترجمه مصدق آن نباشد، اگر گیرنده، آن ها را قبول کند، همان گونه ارائه خواهد شد.

ماده ۸ 

فراهم آوردن اطلاعات، اسناد، سوابق و اشیاء

۱ـ طرف درخواست ‌شونده بنا به درخواست، نسخه ‌ هایی از اطلاعات، اسناد و سوابق نهادها و موسسات دولتی در دسترس عموم را برای طرف درخواست‌ کننده فراهم خواهد نمود.

۲ـ طرف درخواست ‌ شونده می ‌ تواند بنا به درخواست، هرگونه اطلاعات، اسناد، سوابق و اشیائی را که در اختیار نهاد یا موسسه دولتی است، اما در دسترس عموم نیست، به همان اندازه و تحت همان شرایطی که در دسترس مراجع حقوقی و نهادهای مجری قانون خود است، در اختیار طرف درخواست‌ کننده قرار دهد.

۳ـ طرف درخواست‌ شونده می ‌ تواند نسخه ‌ های مصدق اسناد یا سوابق را فراهم نماید، مگر آن که طرف درخواست ‌ کننده صراحتا اصل آن ها را مطالبه نماید.

۴ـ بنا به درخواست، اصل اسناد، سوابق یا اشیا ارائه‌شده به طرف درخواست‌ کننده در اسرع وقت به دولت درخواست‌ شونده بازگردانده خواهد شد.

۵ ـ تا اندازه ‌ای که به‌ موجب قوانین طرف درخواست ‌ شونده منع نشده باشد، اسناد، سوابق یا اشیا به گونه ‌ ای فراهم یا با گواهی ‌ هایی همراه خواهد شد که ممکن است توسط طرف درخواست ‌کننده به‌ منظور قابل پذیرش نمودن آن ‌ها طبق قوانین طرف درخواست ‌کننده تعیین شده باشد.

ماده ۹

جستجو و توقیف

۱ـ طرف درخواست ‌ شونده تا اندازه ‌ای که قوانین آن اجازه می ‌دهد، درخواست جستجو و توقیف مرتبط با موضوع کیفری را برای طرف درخواست ‌کننده اجرا خواهد نمود.

۲ـ جستجو و توقیف توسط طرف درخواست شونده به همان اندازه و تحت همان شرایط طبق قوانین آن طرف صورت خواهد گرفت.

۳ـ مرجع صلاحیتدار طرف درخواست ‌ شونده در رابطه با و نه محدود به مواردی نظیر نتایج جستجو، محل، هویت، شرایط، صحت و استمرار مالکیت اسناد، سوابق یا اشیا توقیف‌ شده و شرایط توقیف و توقیف ثانویه اشیا توقیف‌ شده، حسب درخواست طرف درخواست‌ کننده، اطلاعاتی را در اختیار آن طرف قرار خواهد داد.

ماده ۱۰

اخذ شهادت

۱ـ طرف درخواست ‌ شونده تا اندازه ‌ ای که قوانین آن اجازه می ‌ دهد، بنا به درخواست، نسبت به اخذ شهادت و تحصیل اسناد از شخص از جمله شخص در حبس یا تمهید انتقال اقلام به قلمرو طرف درخواست کننده اقدام می ‌ نماید.

۲ـ شخصی که قرار است از وی در طرف درخواست‌ شونده به‌موجب درخواست طبق این ماده شهادت اخذ شود، در موارد زیر می ‌ تواند از ادای شهادت امتناع نماید:

الف) قوانین طرف درخواست ‌ شونده به آن شخص اجازه دهد در شرایطی مشابه در جریان رسیدگی ‌های کیفری طرف درخواست ‌شونده از ادای شهادت امتناع نماید.

ب) قوانین طرف درخواست کننده به آن شخص اجازه دهد در شرایطی مشابه در جریان رسیدگی ‌های کیفری طرف درخواست‌ شونده از ادای شهادت امتناع نماید.

۳ـ چنان چه هر شخصی در طرف درخواست ‌ شونده ادعا نماید که به‌ موجب قوانین طرف درخواست ‌ کننده حق یا تعهدی مبنی بر امتناع از ادای شهادت وجود دارد، آن طرف بنا به درخواست اطلاعیه ‌ای رسمی در مورد وجود آن حق برای طرف درخواست‌ شونده فراهم خواهد نمود. این اطلاعیه ‌رسمی در صورت عدم وجود دلیل مخالف، دلیلی کافی برای مسائل مذکور در آن خواهد بود.

ماده ۱۱

حضور در مرحله اجرای درخواست‌ ها

۱ـ طرف درخواست ‌ شونده تا اندازه ‌ای که قوانین داخلی آن اجازه دهد، می‌تواند حضور نماینده طرف درخواست ‌کننده را جهت مشارکت در اجرای درخواست به گونه ‌ای که توسط طرف درخواست ‌شونده مشخص می شود، اجازه دهد.

۲ـ تا اندازه ‌ای که مغایر با قوانین داخلی طرف درخواست‌ شونده نباشد، طرف درخواست‌ کننده می ‌تواند اوراق و اسناد را از طریق نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی ابلاغ نماید.

ماده ۱۲

در دسترس بودن اشخاص زندانی جهت ادای شهادت یا ارائه معاضدت

۱ـ شخص زندانی در طرف درخواست ‌شونده مشروط به رضایت خود می‌تواند بنا به درخواست به‌ طور موقت به طرف درخواست ‌کننده منتقل شود تا در تحقیق یا ادای شهادت مساعدت نماید. طرف درخواست ‌کننده موافقت خواهد نمود تا هر شرطی را که در این خصوص از جانب طرف درخواست‌ شونده مقرر شده است، رعایت کند.

۲ـ طرف درخواست ‌ شونده صرفا در صورتی شخص زندانی را به طرف درخواست ‌شونده منتقل خواهد نمود که:

الف) شخص مزبور آزادانه نسبت به انتقال رضایت داده باشد.

ب) طرف درخواست ‌کننده موافقت نماید که هر شرط مقرر توسط طرف درخواست ‌ شونده در رابطه با حفاظت یا امنیت شخص موضوع انتقال را رعایت نماید.

۳ـ چنان چه لازم باشد شخص منتقل‌ شده به‌موجب قوانین طرف درخواست‌ شونده تحت حفاظت قرار گیرد، طرف درخواست ‌کننده آن شخص را تحت ‌ الحفظ نگه خواهد داشت و در پایان اجرای درخواست، شخص زندانی را باز خواهد گرداند.

۴ ـ چنان چه حکم صادره منقضی شود یا طرف درخواست ‌ شونده به طرف درخواست ‌کننده توصیه نماید که لازم نیست شخص منتقل‌شده بیش از این تحت ‌الحفظ نگه داشته شود، شخص مزبور آزاد خواهد شد و با وی به عنوان شخص حاضر در قلمرو طرف درخواست ‌کننده به‌ موجب درخواست حضور وی رفتار خواهد شد.

ماده ۱۳

فراهم آوردن ادله یا معاضدت در تحقیق در طرف درخواست‌ کننده

طرف درخواست ‌ شونده به‌ موجب درخواست طرف درخواست ‌کننده شخص مورد نظر را منوط به رضایت قبلی وی دعوت خواهد نمود تا در تحقیق مساعدت نموده یا به‌ عنوان یک شاهد در جریان رسیدگی در طرف درخواست‌ کننده حضور به هم رساند. شخص مزبور هم چنین از حمایت، تسهیلات و فوق ‌العاده ‌هایی که برای وی فراهم می ‌گردد، مطلع خواهد شد.

ماده ۱۴

امان‌ نامه

۱ـ با رعایت مواد (۱۲) و (۱۳) این معاهده شخص حاضر در قلمرو طرف درخواست ‌کننده در پاسخ به درخواست، برای هر فعل یا ترک فعلی که مقدم بر حرکت وی از طرف درخواست ‌شونده باشد، مورد تعقیب، بازداشت یا مشمول هر محدودیت دیگری از حیث آزادی شخصی در آن طرف قرار نخواهد گرفت، هم چنین شخص مزبور ملزم به ادای شهادت در رسیدگی ‌ هایی غیر از آن چه که مرتبط با درخواست است، نخواهد بود.

۲ـ چنان چه شخصی که می ‌ توانسته طرف درخواست ‌کننده را ترک کند، ظرف پانزده روز پس از دریافت اطلاعیه رسمی مبنی بر عدم نیاز به حضور وی آن طرف را ترک نکرده باشد، یا پس از ترک، به‌ طور ارادی به آن جا بازگشته باشد، اعمال بند (۱) این ماده در رابطه با او متوقف خواهد شد.

۳ـ هر شخصی که طبق مواد (۱۲) و (۱۳) این معاهده به ادای شهادت رضایت داشته باشد، به سبب شهادت خود مورد تعقیب قرار نخواهد گرفت، مگر برای شهادت دروغ یا اهانت به دادگاه.

۴ـ هر شخصی که رضایت خود را اظهار نمی ‌نماید یا از حضور در قلمرو طرف درخواست ‌ کننده خودداری نماید، مشمول هیچ اقدام اجبار کننده در طرف درخواست ‌شونده قرار نخواهد گرفت.

ماده ۱۵

عواید و ابزار‌ های جرم

۱ـ از نظر این معاهده «عواید جرم» به معنای هر گونه مال تحصیل یا ناشی شده از طریق ارتکاب جرم به‌ طور مستقیم یا غیر مستقیم است و «ابزار ‌های جرم» به معنای هر مال به کار رفته و انتخاب‌ شده برای استفاده در یک جرم یا ارزش معادل چنین مالی خواهد بود.

۲ـ طرف درخواست ‌شونده بنا به درخواست تلاش خواهد نمود تا تعیین نماید که آیا هر گونه عواید و یا ابزار جرم در قلمرو صلاحیت آن واقع شده یا نشده است و نتایج بررسی ‌ های خود را به طرف درخواست ‌کننده اطلاع خواهد داد. هم چنین طرف درخواست ‌کننده اطلاعات لازم یا هر گونه مبنای دیگر که مبین وجود چنین عواید و یا ابزارهایی در قلمرو صلاحیت طرف درخواست‌ شونده باشد، را ارائه خواهد نمود.

۳ـ چنان چه به‌موجب بند (۲) این ماده عواید و یا ابزارهای مظنون جرم یافت شوند، طرف درخواست‌ شونده تا زمان تعیین تکلیف نهائی آن ها از جانب دادگاه طرف درخواست ‌کننده، اقداماتی را که به‌ موجب قوانین داخلی آن مجاز است، اتخاذ خواهد نمود تا این عواید و یا ابزارهای مظنون مزبور را کشف، توقیف، حفظ و مصادره نماید.

۴ـ طرف درخواست ‌شونده در نظارت بر عواید مصادره یا ضبط‌ شده و یا ابزارهای جرم در راستای ترتیب اثر دادن به قرار دادگاه طرف درخواست‌ کننده، طبق قوانین خود اقداماتی را در مورد آن عواید و یا ابزارهای جرم اتخاذ خواهد نمود. طرف درخواست ‌ شونده تا اندازه ‌ ای که به‌ موجب قوانین داخلی آن اجازه داده شده است، عواید مصادره یا ضبط‌ شده و یا ابزارهای جرم را به طرف درخواست کننده انتقال خواهد داد.

۵ ـ در اجرای این ماده حقوق شخص یا اشخاص ثالث با حسن نیت، به‌ موجب قوانین طرف درخواست ‌ شونده محترم شمرده خواهد شد. چنان چه ادعایی از جانب شخص یا اشخاص ثالث وجود داشته باشد، طرف درخواست‌ شونده منافع طرف درخواست ‌ کننده را در تلاش برای حفظ عواید و یا ابزارهای جرم تا زمان تعیین تکلیف نهائی از جانب دادگاه صالح طرف درخواست ‌کننده، نمایندگی خواهد نمود.

ماده ۱۶

عبور

۱ـ عبور شخصی که حضور وی توسط طرف درخواسـت‌ کننده از کشور ثالث و از طریق قلمرو طرف دیگر درخواست گردیده است، بنا به درخواستی که از مجاری تعیین‌ شده در ماده (۳) این معاهده ارائه شده است، تا حدی که قوانین آن طرف، اجازه داده باشد، مجاز شمرده خواهد شد. چنان چه حمل و نقل هوایی مورد استفاده قرار گیرد و فرود در قلمرو طرف محل عبور، برنامه‌ ریزی نشده باشد، اجازه عبور لازم نخواهد بود.

۲ـ در صورت فرود پیش‌ بینی‌ نشده هواپیما در قلمرو آن طرف، ممکن است از طرف دیگر درخواست شود طبق بند (۱) این ماده برای عبور درخواست نماید. طرف مذکور تا جایی که مخالف با قوانین داخلی آن نباشد می ‌ تواند شخص را برای مدت هفتاد و دو ساعت تا زمان درخواست عبور در بازداشت نگه دارد.

ماده ۱۷

محرمانه بودن

۱ـ طرف درخواست‌ شونده تضمین خواهد نمود که:

الف) اطلاعات یا ادله تهیه‌ شده یا منبع چنین اطلاعاتی را به‌ موجب درخواست معاضدت به‌ صورت محرمانه حفظ نماید.

ب) محتوای اسناد موید ادعا و هر اقدام اتخاذی را به‌ موجب درخواست به‌ صورت محرمانه حفظ کند.

پ) از اطلاعات یا ادله در مقابل گم شدن، دسترسی غیر مجاز، تغییر، افشا یا سو استفاده حفاظت نماید.

۲ـ چنان چه به‌ موجب بند (۱) این ماده درخواست نتواند بدون نقض اصل محرمانگی اجرا شود، طرف درخواست ‌شونده پیش از اجرای درخواست، مراتب را به طرف درخواست ‌کننده اطلاع خواهد داد تا آن طرف تعیین نماید که درخواست با وجود این موضوع، اجرا شود یا نشود.

ماده ۱۸

محدودیت استفاده

طرف درخواست ‌ کننده متعهد خواهد شد که بدون رضایت قبلی طرف درخواست‌ شونده اطلاعات یا ادله تهیه‌شده را برای مقاصدی غیر از آن چه که در درخواست مقرر شده استفاده یا افشا ننماید.

ماده ۱۹

تصدیق

۱ـ اسناد، سوابق یا اشیا انتقال‌ یافته از طریق مجاری پیش‌ بینی‌ شده در ماده (۳) این معاهده، به‌ موجب این معاهده نیازمند هیچ گونه تصدیق نخواهد بود، مگر آن چه که در بند (۳) ماده (۸) این معاهده مشخص شده باشد.

۲ـ در موارد خاص اگر طرف درخواست ‌ شونده درخواست نماید که اسناد یا اشیائی تصدیق شوند، اسناد یا اشیاء مزبور به گونه ‌ای که در بند (۳) این ماده مقرر گردیده به‌ طور مقتضی تصدیق خواهند شد.

۳ـ اسناد یا اشیا در صورتی در اجرای این معاهده تصدیق می ‌شوند که ظاهرا حاکی از آن باشد که توسط مرجع رسمی یا صالح به‌ موجب قوانین طرف درخواست‌ شونده امضا شده یا تصدیق شده باشند و به مهر رسمی آن مرجع ممهور شده باشند.

ماده ۲۰

هزینه‌ ها

۱ـ به جز هزینه ‌ های زیر که بر عهده طرف درخواست‌ کننده است، هزینه ‌ های اجرای درخواست معاضدت بر عهده طرف درخواست‌ شونده است:

الف) هزینه ‌ های مرتبط با حمل هر شخص به قلمرو یا از قلمرو طرف درخواست ‌شونده بنا به درخواست طرف درخواست ‌کننده و نیز هزینه ‌های قابل پرداخت به شخص که در طرف درخواست‌ کننده بر اساس درخواست به‌ موجب مواد (۱۲) و (۱۳) این معاهده ایجاد شده باشد.

ب) هزینه ‌ها و حق ‌ الزحمه کارشناسان، در طرف درخواست ‌ شونده یا درخواست ‌کننده.

پ) هزینه ‌های ترجمه، ترجمه همزمان و تهیه رونوشت.

ت) هزینه ‌های مرتبط با اخذ شهادت از جانب طرف درخواست ‌شونده برای طرف درخواست ‌کننده از طریق ویدئو، ماهواره یا سایر ابزارهای فنی.

۲ـ چنان چه مشخص شود که اجرای درخواست مستلزم هزینه ‌هایی فوق‌ العاده است، طرف ها به‌ منظور تعیین قیود و شرایطی که به‌ موجب آن ها معاضدت می ‌تواند ارائه ‌شود، مشورت خواهند نمود.

ماده ۲۱

تعهدات بین‌ المللی

این معاهده بر حقوق و تعهدات طرف ها در خصوص معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری به‌ موجب کنوانسیون ‌ها یا دیگر ترتیبات بین‌ المللی که طرف ها عضو آن ها هستند، تاثیری نخواهد داشت.

ماده ۲۲

مشورت

طرف ها در زمانی که مشترکا توافق نمایند، برای ترغیب اجرای موثرتر این معاهده با یکدیگر مشورت خواهند نمود. هم چنین طرف ها می ‌ توانند در مورد اقدامات عملی که ممکن است جهت تسهیل اجرای این معاهده لازم باشد، توافق نمایند.

ماده ۲۳

حل و فصل اختلافات

هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده با مشورت میان طرف ها حل و فصل خواهد شد.

ماده ۲۴

اصلاح

این معاهده می ‌ تواند در هر زمان با رضایت متقابل کتبی طرف ها اصلاح شود. چنین اصلاحی از طریق همان تشریفاتی لازم ‌ الاجرا خواهد شد که برای لازم‌ الاجرا شدن معاهده قابل اعمال است.

ماده ۲۵

مقررات پایانی

۱ـ طرف ها یکدیگر را از تکمیل الزامات داخلی مربوط خود جهت لازم‌ الاجرا شدن این معاهده مطلع خواهند نمود، این معاهده در سی ‌اُمین روز دریافت آخرین اطلاعیه لازم‌ الاجرا خواهد شد.

۲ـ هر یک از طرف ها می ‌ تواند از طریق یادداشت کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر در هر زمان این معاهده را فسخ نماید. فسخ شش‌ ماه پس از تاریخ دریافت یادداشت مزبور نافذ خواهد شد. فسخ این معاهده بر درخواست ‌ های معاضدت حقوقی که پیش از فسخ آن ارائه شده است، تاثیری نخواهد داشت.

در تایید مراتب فوق، امضا کنندگان زیر که به‌ طور مقتضی از سوی دولت‌های متبوع خود مجاز شده ‌ اند، این معاهده را امضا نمودند.
این معاهده شامل یک مقدمه و بیست و پنج ماده در تهران در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۵ هجری شمسی، مطابق با ۱۴دسامبر ۲۰۱۶ میلادی، در دو نسخه اصلی به زبان های فارسی، اندونزیایی و انگلیسی که تمامی آن ها دارای اعتبار یکسان می‌باشند، تنظیم گردید. در صورت هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بیست و پنج ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ شانزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۴ به تایید شورای نگهبان رسید.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.

حق الوکاله مناسب

تضمین کیفیت در سریعترین زمان ممکن تا حصول نتیجه مطلوب با وکلای مجرب و متخصص
دادپویان

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *