کمیسیون ماده صد شهرداری

کمیسیون ماده صد شهرداری

در این مقاله آشنا میشوید با: کمیسیون ماده صد شهرداری، تخلف های کمیسیون ماده 100، متن ماده 100 قانون شهرداری‌ها، (تغییر کاربری، روند اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، احداث بنا و ساخت و ساز بدون پروانه (مجوز ساخت)، مرجع تجدیدنظر خواهی از رای کمیسیون ماده 100 شهرداری، اعتراض به رای کمیسیون تجدید نظر، توقف اجرای حکم کمیسیون ماده 100. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل شهرداری، می توانید با بهترین وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری در ارتباط باشید.

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مرجعی است برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است. اگر شهروندانی که در ساخت و ساز دست دارند در زمینه ساختمان سازی مرتکب تخلفی شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها از ۱۱ تبصره تشکیل شده‌ است.

تبصره‌های دو تا شش قانون ماده ۱۰۰ شهرداری که مصوب سال ۱۳۳۴ است، این کمیسیون را مخیر کرده که با اخذ جریمه مالی تخلفات ساخت و ساز مانند احداث بنای بدون پروانه، عدم احداث پارکینگ، تراکم اضافی را نادیده بگیرد.

تخلف های کمیسیون ماده 100

تخلف هایی که در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها مورد بررسی می‌گیرند، عبارت‌اند از:

 • تبدیل استفاده باغ (با قطع اشجار).
 • تبدیل پارکینگ به مسکونی یا تجاری و…
 • استفاده حرف پزشکی از واحدهای مسکونی.
 • ساختن در مناطق ممنوعه.
 • ساختن بالکن.
 • تفکیک اعیانی‌های تجاری بدون مجوز یا بر خلاف ضوابط.
 • قطعه‌بندی زمین بدون مجوز یا مغایر با ضوابط تفکیک عرصه.
 • تغییر کاربری.
 • تغییرات در آپارتمان.

برای مشاوره حقوقی با وکیل، میتوانید با موسسه وکالت دادپویان در تماس باشید.

کمیسیون ماده صد شهرداری

 • تقسیم یک واحد ساختمانی بدون مجوز یا مغایر با ضوابط تفکیک اعیانی.
 • تغییر نوع استفاده ساختمان.
 • ساختن بدون پروانه ساختمان.
 • ساختن ساختمان در اراضی فاقد کاربری.
 • ساختن اعیانی مغایر با نقشه و مفاد پروانه ساختمانی.
 • ساختن ساختمان بیش از سطح اشغال مجاز.
 • ساختن اعیانی مازاد بر‌ پروانه اعم از کم یا بیشتر از تراکم مجاز.
 • ساختن اعیانی بیشتر از ارتفاع مندرج در پروانه یا مغایر با ضوابط.
 • ساختن ساختمان طبق نقشه ولیکن در ملک دیگر یا در ضلع دیگر همان ملک.
 • اشرافیت به املاک و ساختمان‌های مجاور.
 • رعایت نکردن استحکام بنای ساختمان.
 • رعایت نکردن ایمنی بنا در ساختمان.
 • رعایت نکردن بهداشت در ساختمان.
 • رعایت نکردن عقب‌کشی املاک از برهای اصلاحی معابر و خیابان‌ها.

متن ماده 100 قانون شهرداری‌ها

تبصره 1:
در موارد مذکور که از احاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری احداث یا شروع به احداث نماید به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر به انتخاب شورا مطرح می شود . کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور، کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیحات شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذی نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید.
شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عواض از مالک دریافت خواهد نمود (اصلاحی به موجب قانون مصوب 17/5/1352) .

تبصره 2:
در مورد اضافه بنا مازاد بر پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای به اخذ جریمه ای متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی تعیین کند و شهرداری مکلف است براین اساس نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.
(جریمه نباید از حداقل نیم برابر کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر متر مربع بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت خودداری نماید شهرداری مکلف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب بنماید و کمیسیون نیز در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود. (اصلاحی مصوب27/6/1358).

کمیسیون ماده صد شهرداری

نحوه محاسبه جرائم ساختمانی جهت بناهای مازاد مسکونی:

X=S.P.K
مساحت بنای مازاد بر پروانه S:
ارزش معاملاتی بر اساس نوع اسکلت و سال ساخت بنا P:
رأی صادره کمیسیون : K
مبلغ جریمه :X
جدول ارزش معاملاتی سال1393
نوع سازه بتنی فلزی مصالح بنائی
ارزش معاملاتی(ریال ) 000/90 000/80 000/60

تبصره 3:
در مورد اضافه بنا مازاد بر پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند درصورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا فرعی ویا کوچه بن باز یا بن بست) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی تعیین کند و شهرداری مکلف است براین اساس نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع بیشتر باشد.)
در صورتی که ذینفع از پرداخت خودداری نماید شهرداری مکلف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب بنماید و کمیسیون نیز در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.
نحوه محاسبه جرائم ساختمانی جهت بناهای مازاد تجاری: X=S.P.K

تبصره 4:
در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز به یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان در بناهای مسکونی و در بناهای تجاری و صنعتی و اداری بدون پروانه، یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سر قفلی داشته باشد هر کدام که مبلغ آن بیشتر شود، اقدام نماید.
نحوه محاسبه جرائم ساختمانی برای بناهای مسکونی بدون پروانه:
در حد تراکم : تبصره 4 X=S.P.K
مازاد بر تراکم : تبصره 2 X=S.P.K

تخلف احداث بنا در کاربری غیر مجاز (تغییر کاربری)

نوع کاربری زمین در مناطق مختلف شهری در طرح جامع یا هادی آن شهر تعیین می شود و تغییرات جزئی آن به وسیله کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری صورت می گیرد.
هنگام تصویب نقشه ساختمانی و اعطاء پروانه نوع کاربری ساختمان مطابق با محتوای طرح های مصوب راجع به نوع کاربری معین در پروانه درج می شود. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب و پیشه دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مطرح می نماید کمیسیون ماده صد در صورت احراز تخلف بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها حکم به تعطیل وتبدیل به کاربری مجاز را خواهد داد.

تبصره 7 :

مهندسان ناظر ساختمان مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمان که به مسئولیت آن ها احداث می گردد از لحاظ انطباق با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن بصورت مداوم نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی را گواهی نمایند هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اطلاع ندهد، شهرداری مکلف است مراتب را به سازمان نظام مهندسی ساختمان منعکس نماید. شورای انتظامی موظف است مهندس ناظر را درصورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمان حسب مورد و با توجه به اهمیت موضوع به شش ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورت تکرار تخلف که منجر به صدور رأی تخریب گردد به حداکثر مجازات محکوم و درج در پرونده گردد و در یکی از جرائد کثیرالانتشار اعلام گردد.

شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد به مدت 6 ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه جهت اخذ پروانه ساختمانی خودداری نماید و ماموران شهرداری مکلفند درمورد ساختمان ها نظارت کامل داشته باشند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانون به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از مأموران پلیس ساختمانی خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید (مصوب اصلاحی 27/6/1358).

تبصره 8:

دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان ها گواهی پایانکار ساختمان و درمورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد را ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.
در مورد ساختمان هایی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداری ها (24/11/1355 ) معامله انجام گرفته و از ید مالک خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان کار ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می باشد.
در مورد ساختمان هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بنای جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع خواهد بود.

تبصره 9:

ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده باشد از شمول تبصره یک ماده صد قانون شهرداری ها معاف می باشد( الحاقی مصوب 27/6/1358 ).

تبصره 10:

در مورد آراء صادره کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام مالک از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید مرجع رسیدگی به این اعتراض ، کمیسیون ماده صد خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی می باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند که رأی این کمیسیون قطعی است (الحاقی مصوب 27/6/1358).

تبصره 11:

آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست که این آئین نامه سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود.

اعضای کمسیون ماده 100

1- نماینده دادگستری.
2- نماینده شورای شهر.
3- نماینده فرمانداری.
4- نماینده شهرداری.

در بین این اعضا نماینده شهرداری حق رای ندارد و تنها برای ادای توضیحات در جلسات این کمیسیون حاضر می شود.

روند اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

⦁ پس از اعلام موارد تخلف و اخذ لایحه دفاعیه شخص پرونده برای رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بدون حضور ذی نفع صورت می گیرد.
⦁ در صورتی که نیاز به توضیحات ذی نفع باشد حضور وی بلامانع است.
⦁ شهرداری و مالک یا قائم مقام وی می توانند ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ رای نسبت به آن اعتراض نمایند.
⦁ مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی است که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند.
⦁ رای این کمیسیون قطعی می باشد.

وظایف کمیسیون ماده 100

 • ساخت بنا بدون پروانه ساخت یا ساخت بنا خارج از پروانه یا اضافه بر آن. 
 • عدم ساخت پارکینگ یا قابل استفاده نبودن آن. 
 • تجاوز به معابر شهری.
 • تراکم اراضی.
 • مستحکم نبودن بنا یا عدم رعایت مقررات فنی، بهداشتی و شهرسازی در ساخت بنا.
 • تغییر کاربری به صورت غیر مجاز.
 • تخلف مهندس ناظر.

انواع آراء صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰ 

 • رای به تخریب کلی یا جزئی. 
 • رای به اعاده وضع به حالت پروانه. 
 • رای به تعطیلی محل. 
 • رای به وصول جریمه (در صورتی که در یک منطقه غیر تجاری اقدام به کسب و کار تجاری شده باشه). 
 • رد شکایت شهرداری (در صورت دفاع جامع و کامل به همراه ارائه مستندات کافی). 

احداث بنا و ساخت و ساز بدون پروانه (مجوز ساخت)

هر نوع ساخت و سازی که فاقد مجوز کتبی از شهرداری باشد، بنای بدون پروانه (مجوز ساخت) محسوب می شود.

به همین دلیل چنان چه صاحب ملک همه مراحل صدور پروانه و پرداخت عوارض ساختمانی را به صورت کامل انجام داده باشد؛ ولی مبادرت به اخذ مجوز نکرده و ساختمانش را بنا نهاده باشد، در این حالت به آن بنا بنای بدون پروانه گفته می شود. اگر محلی فاقد پلاک ثبتی باشد و شما در آنجا ساخت و ساز کرده باشید، به بنای ساخته شده شما بنای بدون پروانه اطلاق می گردد.

اگر بنای واقع شده در حریم شهری فاقد سند باشد، در این حالت نیز به این ساختمان، بنای بدون پروانه گفته می شود.

ساختمان هایی که بدون پروانه (مجوز ساخت) خارج از حریم شهرها احداث گردند، طبق قانون تخریب می شوند. مثل ساختمان هایی که در حریم قانونی راه آهن ها، فرودگاه ها و … احداث می شوند.

مرجع تجدیدنظر خواهی از رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

در صورت وجود معترض، پرونده به شعبه دیگری از شعبات کمیسیون ماده 100 شهرداری جهت رسیدگی ارجاع می شود. رای کمیسیون تجدیدنظر قطعی و غیر قابل اعتراض است. جلسه کمیسیون تجدیدنظر نیز با حضور هر 3 عضو رسمیت داشته و نظر اکثریت به عنوان رای کمیسیون تلقی خواهد شد.

اعتراض به رای کمیسیون تجدید نظر

پس از اظهار نظر کمیسیون دوم، اصولا رای صادره قطعی و لازم الاجرا است اما در صورت نقض قوانین و مقررات در روند رسیدگی و صدور رای، مالک می تواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری بخواهد. دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری تنها از سوی مالک یا مالکین پذیرفته می شود و شهرداری حق اقامه دعوا در این مرجع را ندارد.

امکان اقامه دعوا در دادگاه عمومی جهت ابطال رای تجدید نظر از سوی شهرداری محل منازعه و مناقشه میان شعب متخلف دادگاه ها بود. هیات عمومی دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف مزبور، ضمن صدور رای وحدت رویه شماره 803 اعلام کرد شهرداری حق طرح دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 100 در دادگاه های دادگستری را نیز ندارد.

توقف اجرای حکم کمیسیون ماده 100

بعضا مشاهده می شود محکوم علیه رای کمیسیون با انتقال ملک موضوع دعوا به غیر، سعی در ایجاد مانع در مسیر اجرای حکم دارد؛ لکن آراء قطعی کمیسیون در هر حال لازم الاجرا می باشند، مگر آن که دستوری مبنی بر توقف اجرا از سوی دیوان عدالت اداری صادر شود.

مهلت شهرداری جهت طرح دعوا در کمیسیون پس از توقف عملیات

در صورت انجام عملیات ساخت و ساز بدون پروانه ساختمانی یا بر خلاف مفاد این پروانه، مامورین شهرداری می توانند راسا مانع ادامه عملیات ساختمانی شوند. شهرداری یک هفته از تاریخ توقف، جهت ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100 مهلت دارد.

ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه توسط مالک

در صورت محکومیت مالک نسبت به پرداخت جریمه به شهرداری و قطعیت رای کمیسیون، مالک موظف است ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت جریمه اقدام نماید. در صورت استنکاف مالک از پرداخت جریمه پس از انقضا مهلت مزبور، شهرداری با ارجاع پرونده به کمیسیون صادر کننده رای، تقاضای صدور رای تخریب می نماید.

در صورت رعایت کلیه شرایط قانونی در مورد امر ابلاغ و امتناع مالک از اجرای رای قطعی مبنی بر پرداخت جریمه، کمیسیون حکم به تخریب بنا صادر می نماید. رای تخریب که به این طریق صادر شده باشد مجددا به درخواست مالک قابل تجدیدنظر در کمیسیون هم عرض می باشد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *