دیه سال 1403

نرخ دیه سال ۱۴۰۳

در این مقاله آشنا میشوید با: نرخ دیه سال 1403، دیه ماه های حرام، درصد دیه سال 1403، دیه اعضای بدن، دیه دست و پا، دیه گوش و کمر و دیه سر و دیه چشم، دیه دندان و سایر اعضای بدن، نرخ دیه سال 1403، دیه جنین، دیه سیلی، چرا دیه زن نصف مرد است، معنی قاعده دیه زن نصف مرد است. تا پایان مقاله با ما همراه باشید. جهت مشاوره دیه تلفنی و یا وکیل دیه تصادفات به وکیل انلاین دادپویان مراجعه کنید.

دیه ماه های حرام سال 1403

با اضافه کردن ثلث مبلغ دیه در ماه های عادی ( یک میلیاردو دویست میلیون تومان)، دیه در ماه های حرام سال 1403 که مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون تومان بدست می‌آید. شماره تلفن وکیل تصادفات

از 13 دی الی 11 بهمن
از 17 تیر الی 15 مرداد
از 12 اردیبهشت الی 18 خرداد
از 19 خرداد الی 16 تیر

درصدهای دیه سال 1403

مقدار درصد از دیه کامل

یک دهم درصد دیه کامل

دو دهم درصد دیه کامل

نیم درصد دیه کامل

یک درصد دیه کامل

دو درصد دیه کامل

ده درصد دیه کامل

مبلغ دیه به تومان

1.200.000

2.400.000

600.000

12.000.000

24.000.000

120.000.000

دیه اعضای بدن سال 1403

قبل از آنکه ادامه مطلب را مطالعه کنید، توجه داشته باشید که مبلغ دیه نهایی طبق معاینه پزشکی قانونی مشخص میشود. مبالغ درج شده که در قسمت زیر مشاهده میکنید به صورت تقریبی بوده و ممکن است با دیه ای که برای شما تعیین شده است، متفاوت باشد.

نام عضو بدن

دیه اعضای جفتی مانند چشم, گوش, دست, پا

شکستگی استخوان

خردشدگی استخوان

شکستگی دنده قلب

شکستگی سایر دنده ها

شکستگی بینی

مبلغ دیه

هر یک 50 درصد و هر دو عضو 100 درصد

یک پنجم دیه عضو

یک سوم دیه عضو

حدود 30 میلیون تومان

حدود 12 میلیون تومان

حدود 116 میلیون تومان.

دیه دست در سال 1403

نام عضو بدن

دیه شکستگی دست

دیه شکستگی انگشت دست

دیه انگشت دست

دیه قطع انگشت دست

دیه شکستگی استخوان کف دست

دیه شکستگی مچ دست

دیه از کار افتادگی انگشت دست

دیه مچ دست

دیه هر بخیه دست

دیه بخیه انگشت دست

مبلغ دیه به تومان

120.000.000

24.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

80.000.000

600.000.000

12.000.000

24.000.000

دیه پا در سال 1403

نام عضو بدن

دیه شکستگی پا

دیه شکستگی ساق پا

دیه شکستگی مچ پا

دیه شکستگی پا با پلاتین

دیه شکستگی قوزک پا

دیه شکستگی مچ پا با پلاتین

دیه شکستگی کف پا

دیه شکستگی پا در تصادف

دیه شکستگی ران پا با پلاتین

دیه پارگی رباط صلیبی

دیه شکستگی انگشت پا

دیه کبودی ران پا

دیه کبودی ساق پا

دیه پارگی مینیسک زانو

دیه بخیه پا

دیه پارگی رباط مچ پا

مبلغ دیه به تومان

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

96.000.000

24.000.000

3.600.000

3.600.000

96.000.000

24.000.000

36.000.000

دیه گوش در سال 1403

نام عضو بدن

دیه دو گوش

دیه پارگی گوش

دیه شکستگی یک گوش

مبلغ دیه به تومان

1.200.000.000

200.000.000

120.000.000

دیه کمر در سال 1403

نام عضو بدن

دیه دیسک کمر

دیه مهره کمر

مبلغ دیه به تومان

1.200.000.000

120.000.000

دیه سر در سال 1403

نام عضو بدن

دیه شکستگی سر

دیه هر بخیه سر

مبلغ دیه به تومان

240.000.000

24.000.000

دیه چشم در سال 1403

نام عضو بدن

دیه کبودی چشم

دیه دو چشم

دیه قرمزی داخل چشم که تعیین مقدار ممکن نباشد

دیه کبودی زیر چشم

مبلغ دیه به تومان

3.600.000

1.200.000.000

ارش

3.600.000

دیه دندان در سال 1403

نام عضو بدن

دیه همه دندان ها

دیه شکستگی دندان

دیه یک دندان(مبنا28)

دیه دندان جلو

مبلغ دیه به تومان

1.200.000.000

42.000.000

42.000.000

60.000.000

دیه سایر اعضای بدن در سال 1403

نام عضو بدن

دیه بند انگشت

دیه کبودی بدن

دیه شکستگی گونه

دیه خراش صورت

دیه دنده شکسته

دیه خونریزی مغزی

دیه زیبایی صورت

دیه شکستگی کتف

دیه شکستگی بازو

دیه حارصه

دیه بخیه پیشانی

دیه کبودی بازو

دیه شکستگی مهره گردن

دیه طحال

دیه پارگی یک لب

دیه پارگی ابرو

مبلغ دیه به تومان

40.000.000

3.600.000

120.000.000

12.000.000

12.000.000

400.000.000

300.000.000

120.000.000

120.000.000

12.000.000

24.000.000

3.600.000

ارش

ارش

200.000.000

24.000.000

دیه چیست؟

دیه یکی از انواع مجازات های پیش بینی شده در قانون است. در صورتی که شخصی جرم غیر عمدی علیه جان، اعضای بدن و منافع اعضای بدن دیگری انجام دهد باید دیه بپردازد. همچنین در صورتی که جرم عمدی بوده ولی مجازات قصاص نداشته باشد، باید دیه پرداخت شود.

برای هر گونه مشاوره تخصصی در مسائل مربوط به دیه می توانید با وکلای دادپویان مشاوره تلفنی حقوقی داشته باشید.

مطابق شرع مقدس اسلام و قوانین کشور، هرکس عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان، سلامتی یا مال دیگری لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود. در خصوص مقابله با آسیب های جسمی، پرداخت دیه و ارش مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است که پرداخت دیه در مواردی به عنوان مجازات اصلی مرتکب در نظر گرفته می شود و در برخی موارد نیز به جای قصاص باید دیه پرداخت شود.

دیه سال1402

نرخ دیه سال 1403

جدول تنظیم شده در خصوص نرخ دیه به صورت کل و جز حسب اعلام قوه قضائیه در سال 1403 به تومان.

۱- دیه کامل در ماه غیر حرام 1/200/000/000 میلیون تومان.

۲- دیه کامل در ماه حرام (محرم، ذی القعده، ذی الحجه، رجب) یک سوم به مبلغ دیه اضافه می شود.

۳- یک دینار شرعی 1/200/000 هزار تومان.

۴- یک درهم شرعی 120/000 هزار تومان.

۵- یک نفر شتر 12/000/000 میلیون تومان.

۶- یک ده هزارم دیه کامل 120/000 هزار تومان.

۷- یک هزارم دیه کامل 1/200/000 هزار تومان.

۸- یک صدم دیه کامل (یک درصد دیه کامل) 12 میلیون تومان.

یک درصد دیه کامل سال 1403

یک درصد دیه کامل در سال 1403 معادل 12 میلیون تومان است. دو درصد دیه کامل سال 1403 معادل 24 میلیون تومان است.

۹- نیم صدم دیه کامل (نیم درصد دیه کامل) 6 میلیون تومان.

۱۰- یک دهم درصد 1میلیون 200 هزار تومان.

۱۱- دو دهم درصد دیه کامل 2 میلیون و 400 هزار تومان.

دیه سال1402

سه دهم درصد دیه کامل سال 1403

برای این که سه دهم درصد دیه کامل را حساب بکنیم، ابتدا باید یک درصد دیه کامل را بدانیم. یک درصد دیه کامل در سال 1403 معادل 12 میلیون تومان می باشد. سپس 12 میلیون تومان را تقسیم بر ده کرده و حاصل را در سه ضرب می کنیم که می شود 3 میلیون 600 هزار تومان.

۱۲- سه دهم درصد دیه کامل 1403 3 میلیون و 600 هزار تومان.

۱۳- چهار دهم درصد دیه کامل 4 میلیون و 800 هزار تومان.

۱۴- پنج دهم درصد دیه کامل 6 میلیون 6 تومان.

۱۵- شش دهم درصد دیه کامل 7 میلون 200 هزار تومان.

۱۶- هفت دهم دصد دیه کامل 8 میلیون و 400 هزار تومان.

۱۷- هشت دهم درصد دیه کامل  9 میلیون و 600 هزار تومان.

۱۸- نه دهم درصد دیه کامل 10 میلیون و 800 هزار تومان.

۱۹- یک درصد دیه کامل 12 میلیون تومان.

۲۰- یک و یک دهم درصد دیه کامل 13 میلیون و 200 هزار تومان.

۲۱- یک و دو دهم درصد دیه کامل 14 میلیون و 400 هزار تومان.

۲۲- یک و سه دهم درصد دیه کامل 15 میلیون و 600 هزار تومان.

۲۳- یک و چهار دهم درصد دیه کامل 16 میلیون و 800 هزار تومان.

۲۴- یک و پنج دهم درصد دیه کامل 18 میلیون تومان.

۲۵- یک و شش دهم درصد دیه کامل 19 میلون و 200 هزار تومان.

۲۶- یک و هفت دهم درصد دیه کامل 20 میلیون و 400 هزار تومان.

۲۷- یک و هشت دهم درصد دیه کامل 21 میلون و 600 هزار تومان.

۲۸- یک و نه دهم درصد دیه کامل 22 میلیون و  800 هزار تومان.

۲۹- دو درصد دیه کامل 24 میلیون تومان.

۳۰- دو نیم درصد دیه کامل 30 میلیون تومان.

۳۱- سه درصد دیه کامل 36 میلیون تومان.

۳۲- سه و نیم درصد دیه کامل 42 میلون  تومان.

۳۳- چهار درصد دیه کامل 48 میلیون تومان.

۳۴- چهار و نیم درصد دیه کامل 54 میلیون تومان.

۳۵- پنج درصد دیه کامل 60 میلیون تومان.

۳۶- پنج و نیم درصد دیه کامل 66 میلون تومان.

۳۷- شش درصد دیه کامل 72 میلون تومان.

۳۸- شش و نیم درصد دیه کامل 78 میلون تومان.

۳۹- هفت درصد دیه کامل 84 میلیون تومان.

۴۰- هفت و نیم درصد دیه کامل 90 میلون  هزار تومان.

۴۱- هشت درصد دیه کامل 96 میلیون تومان.

۴۲- هشت و نیم درصد دیه کامل 102 میلون تومان.

۴۳- نه درصد دیه کامل 108 میلیون تومان.

۴۴- نه و نیم درصد دیه کامل … میلون … هزار تومان.

۴۵- ده درصد دیه کامل 114 میلیون تومان.

۴۶- نصف (یک دوم) دیه کامل 600 میلیون تومان.

۴۷- ثلث دیه کامل (یک سوم دیه کامل) 400 میلیون تومان.

۴۸- ربع (یک چهارم) دیه کامل 300 میلیون تومان.

۴۹- خمس (یک پنجم) دیه کامل 240 میلیون تومان.

۵۰- چهار پنحم از یک پنجم دیه کامل 192 میلیون تومان.

۵۱- چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل 96 میلیون تومان.

۵۲- یک پنجم از یک دهم دیه کامل 24 میلیون تومان.

۵۳- یک دوم از یک دهم دیه کامل  60 میلیون تومان.

دیه سال1402

حارصه یا دیه شتر چقدر است؟

۵۴- حارصه (یک شتر) 12 میلیون تومان.

۵۵- دامیه (دوشتر) 24 میلیون تومان.

۵۶- متلاحمه (سه شتر) 36 میلیون تومان.

۵۷- سمحاق (چهار شتر) 48 میلیون تومان.

۵۸- موضعه (پنج شتر) 60 میلیون تومان.

۵۹- هاشمه (ده شتر) 120 میلیون تومان.

۶۰- منقله (پانزده شتر) 180 میلیون تومان.

۶۱- ماء مومه (سی و سه شتر) 396 میلیون تومان.

۶۲- جائفه (ثلث دیه کامل) 400 میلیون تومان.

۶۳- دامغه (ثلث دیه کامل و همچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین می گردد) 400 میلیون تومان.

۶۴- سیاه شدن صورت بدون جراحت، شش دینار 7 میلیون و 200 هزار تومان.

۶۵- کبود شدن صورت (سه دینار) 3 میلیون و 600 هزار تومان.

۶۶- کبودشدن سایر اعضا بدن نصف کبودی صورت یعنی 1 میلیون 800 هزار تومان.

۶۷- سیاه شدن سایر اعضا بدن (سه دینار) 3 میلیون و 600 هزار تومان.

۶۸- سرخ شدن اعضا بدن (ربع دینار) 4 میلیون 800 هزار تومان.

۶۹- دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار) 24 میلیون تومان.

۷۰- دیه علقه که خون بسته است (چهل دینار) 48 میلیون تومان.

دیه جنین سال1402

دیه جنین چقدر است؟

۷۱- دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده است و هنوز روح درآن پیدا نشده است، فرقی بین پسر و دختر نیست، (یک صد دینار) 120 میلیون تومان.

۷۲- دیه جنین در مرحله ای که به صورت استخوان درآمده است و هنوز گوشت نروییده است (هشتاد دینار) 96 میلیون تومان.

۷۳- دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد) دیه کامل 1میلیارد و 200 میلیون تومان.

۷۴- دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد) نصف دیه کامل مرد مسلمان 600 میلیون تومان.

۷۵- دیه جنین که روح در آن پیدا شده است و اگر مشتبه باشد (سه چهارم دیه کامل) 900 میلیون تومان.

۷۶- دیه مضقه که به صورت گوشت در آمده است (شصت دینار) 72 میلیون تومان.

پرکاربردترین سوالت مربوط به دیه

معمولا بیشترین سوالات و در نزاع ها و مبلغ های دیه که دادگاه و پزشکی قانونی بر اساس آن مبلغ دیه را مطرح می کند و اکثر عوام مردم به این سوالات که مقدار دهم یا درصد دیه چه مقدار می باشد و این سوالات در ذهنشان خطور می کند و ما در این بخش پرکاربردترین ها را برایتان محاسبه و در این مقاله برایتان قرار دادیم که به جواب سوالاتتان برسید.

سه دهم درصد دیه کامل سال 1403

مقدار قیمت سه دهم درصد دیه کامل انسان سال 1403 مبلغ 3 میلیون و 600 هزارتومان می شود.

چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل سال 1403

مقدار این معادله از دیه مبلغ 96 میلیون تومان می باشد.

یک دهم دیه کامل چقدر است 1403

مقدار این مبلغ دیه 120 میلیون تومان می باشد.

دو دهم درصد دیه کامل سال 1403

مقدار این مبلغ دیه 2 میلیون و 400 تومان می باشد.

یک صدم دیه کامل 1403

مقدار این مبلغ دیه 12 میلیون تومان می باشد.

سه صدم دیه کامل سال 1403

مقدار این مبلغ 36 میلیون تومان می باشد.

یک سوم دیه کامل 1403

مقدار این مبلغ از دیه 400 میلیون تومان می باشد.

سه هزارم دیه کامل سال 1403 چقدر است

مقدار این مبلغ از دیه 3 میلیون و 600 تومان می شود.

یک و نیم هزارم دیه کامل 1403

مقدار این مبلغ 1 میلیون و 800 هزار تومان می باشد.

نیم درصد دیه کامل سال 1403

مقدار این مبلغ از دیه 6 میلیون و تومان می باشد.

دو درصد دیه کامل سال 1403

مقدار این مبلغ از دیه 24 میلیون تومان می باشد.

دیه سیلی سال 1402

دیه سیلی 1403

برای گرفتن دیه سیلی زدن باید آثار جرم توسط نهادهای قضایی مانند پزشکی قانونی به ثبت برسد و با ارائه نظر کارشناس قاضی حکم به پرداخت دیه می دهد.

تغییر رنگ پوست در بررسی کارشناسان مورد توجه قرار می گیرد، و چنان چه سیلی زدن موجب سیاه شدن پوست شده باشد بالاترین میزان دیه تعیین خواهد شد، پس از آن کبود شدن و در نهایت سرخ شدن پوست می تواند باعث پرداخت دیه سیلی زدن شود. شما میتوانید با وکیل دیه مشاوره حقوقی داشته باشید.

قانونگذار در ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی میزان پرداخت دیه سیلی را مشخص کرده است، در این قانون آمده: دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، به شرح ذیل است:

الف- سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل.

در برخی موارد ممکن است صدمات وارده بیشتر از تغییر رنگ پوست باشد و موجب تورم نیز شود. در این صورت قانون گذار در ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی بیان کرده در صورتی که صدمات وارده منجر به تورم شود فرد محکوم به پرداخت ارش می باشد، و اگر همراه با تورم تغییر رنگ هم به وجود آمده، علاوه بر ارش، مجرم باید دیه را نیز پرداخت کند. بنابراین تغییر رنگ و تورم منجر به پرداخت دیه و ارش خواهد شد.

هم چنین قانون گذار بیان داشته که باقی ماندن تغییر رنگ پوست و یا محو شدن آن تاثیری در پرداخت دیه ندارد، و اگر این واقعه توسط پزشکی قانونی ثبت شود و سپس آثار جرم از بین برود همچنان شخص محکوم به پرداخت جزای مالی است. 

شاید این امر برای یک سیلی ساده بعید به نظر برسد اما باید گفت این امکان وجود دارد که طبق ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است. لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.

دیه در ماه های حرام سال 1403 چقدر است؟

ماه های حرام: محرم، ذی القعده، ذی الحجه، رحب. در این ۴ ماه یک سوم از دیه کامل (… میلیون تومان) به مبلغ کل دیه (… میلیون تومان) اضافه می شود که مجموعا معادل … و …. میلیون تومان محاسبه خواهد شد. برای اطلاع از نرخ دیه سال 1401 کلیک کنید.

چرا دیه زن نصف مرد است

یکی از رایج ترین پرسش ها در خصوص فلسفه و علت تفاوت دیه زن و مرد​، پیرامون چرایی این موضوع است و بدین شکل مطرح می گردد که چرا دیه زن نصف مرد است​؟ لذا، در این بخش از مقاله، قصد داریم این پرسش را بررسی کرده و به آن، پاسخ دهیم.

اولین پاسخی که می توان در پرسش چرا دیه زن نصف مرد است، مطرح کرد این است که بر اساس قانون، مرد، ریاست مالی بر خانواده را بر عهده دارد و باید، نفقه زن و فرزند خویش را بپردازد، بنابراین، نبود او، می تواند، آسیب های مالی جبران ناپذیری را به نهاد خانواده، از نظر اقتصادی، وارد آورد و دیه او، می تواند تا حدی از این زیان های وارده بکاهد.

در قانون، برای مردانی که عاقله محسوب می شوند، مسئولیت پرداخت دیه در برخی از جنایات را در نظر گرفته شده است و همین امر، عدم توازن میان تکالیف مردان و زنان را ناشی می شود و از آنجا که در دین اسلام و قواعد آن، هیچ گونه ضرری قابل تصور نیست، شرع و قانون گذار، به تبعیت از شرع، دیه مردان را بیشتر از زنان لحاظ کرده تا به طریقی، توازن را بر قرار سازد.

معنی قاعده دیه زن نصف مرد است

برای توضیح در این باره که معنی قاعده دیه زن نصف مرد است یعنی چه؟ باید قانون مجازات اسلامی جدید، مصوب 1392 را مورد بررسی قرار داد و اندکی در خصوص مفاد مواد قانونی قانون مجازات در خصوص دیه زن و مرد، قبل از سال 1392 و اصلاح و تصویب قانون مجازات جدید، صحبت کرد.

ماده 550 قانون مجازات اسلامی، همچنین، ماده 560 این قانون، به ترتیب، مقرر می دارند: دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

و دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل می یابد.

بنابر مواد فوق الذکر، در پاسخ به این پرسش که معنی قاعده دیه زن نصف مرد است یعنی چه؟ باید گفت، بر اساس شرع و قانون، دیه زنان، در قتل و در جنایت بر اعضا و منافع بدن که دیه آن ها، یک سوم یا بیشتر از یک سوم دیه کامل مرد شود، نصف دیه مردان خواهد بود.

البته، بر اساس تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد، از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می‌ شود.

همچنین، بر اساس رای رای وحدت رویه شماره 777 مورخ 1398/02/31 که مقرر می دارد:

با عنایت به مفاد ماده 289 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در نحوه تقسیم‌ بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده 551 این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تامین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است، لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود.

امروزه، ما به التفاوت دیه زنان، تا سقف دیه مرد، از صندوق تامین خسارت های بدنی، پرداخت می شود.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه وکلای مجرب و کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به ایشان، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک مجرب، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل در زمینه دعاوی خانوادگی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی خانوادگی گذاشته اند. پنج وکیل در زمینه دعاوی کیفری دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی کیفری است و به همین منوال دعاوی دیگر.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

8 دیدگاه

  • سلام مواردی که اشاره کردید در همین مقاله توضیح داده شده است ولیکن تا زمانی که پزشکی قانونی درصد تک تک موارد گفته شده را مشخص نکند نمی توان به طور دقیق مبلغی را اعلام نمود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل ضرب و جرح و دیه در ارتباط باشید.

  • سلام همسرم در تصادف دچار آسیب شدید در ناحیه مچ پا و ترقوه شده ک هر دو قسمت
    پلاتین خوردن و 60 تا بخیه خوردن و همینطور ساق دوتا پا کبودی زیاد داشتن و دوتا از دندان های عقبش شکستن و لثه اش پاره شده و همیطور بخاطر شکستن دندان ها آسیب جدی ب زبانش وارد شده ک باعث کبودی و سیاهی زبانش شده بود
    میخاستم بپرسم ک میزان دیه ای ک ب همسرم تعلق میگیره چقدره
    با تشکر و خسته نباشید خدمت شما

  • باسلام هر دهم درصد میشود 1میلیون و دویست هزار تومان و 12 دهم درصد دیه میشود 14 میلیون و 400 هزارتومان و در مورد بقیه پارگی ها که سانت نوشتید تا زمانی که توسط پزشکی قانونی درصد و عمق آن مشخص نشود نمی توان مبلغی را ذکر نمود برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل ضرب و جرح و دیه در ارتباط باشید.

  • سلام حارصه که دارای انواع مختلف بوده، خراشیدگی بر روی پوست صورت و بدن، بدون اینکه به سطح گوشت رسیده و یا خون جاری شده باشد، است. میزان دیه حارصه در سال ۱۴۰۳،​ برای صورت، یک درصد دیه کامل و میزان مبلغ دیه حارصه بدن، در صورتی که عضو، دیه مشخص داشته باشد، نیم درصد دیه آن عضو بوده و اگر دیه مشخصی نداشته باشد، ارش خواهد بود. و مبلغ یک درصد دیه کامل 12 میلیون تومان میباشد. برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل دیه در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *