دستورالعمل اجرایی قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور

در این مقاله با دستورالعمل اجرایی قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور  آشنا شوید.در صورت هر گونه سوال می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.

  مشاوره حقوقی فوری  

فصل اول : کلیاتماده 1ـ اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل دارای معانی ذیل است: الف ـ قانون: قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25/3/1389. ب ـ شورای عالی: شورای عالی تنقیح قوانین. ج ـ شورای راهبردی : شورای راهبردی تنقیح قوانین. د ـ گروه های کارشناسی: گروه های کارشناسی تنقیح قوانین. هـ ـ معاونت: معاونت قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی. و ـ قائم مقام معاون : قائم مقام معاون قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی در امر تنقیح قوانین.ماده 2ـ تشکیلات تنقیح قوانین در مجلس شورای اسلامی عبارت است از: الف ـ شورای عالی ب ـ شورای راهبردی ج ـ اداره کل اسناد و تنقیح قوانین د ـ گروه های کارشناسیدستورالعمل اجرایی قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشورفصل دوم : شورای عالیماده 3ـ شورای عالی متشکل از اشخاص ذیل است: الف ـ رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس ب ـ معاون حقوقی رئیس جمهور ج ـ یکی از معاونان رئیس قوه قضاییه د ـ معاونان قوانین و نظارت مجلس تبصره ـ دبیرخانه شورای عالی در معاونت مستقر است و قائم مقام معاون دبیری شورا را بر عهده دارد.ماده 4ـ شورای عالی وظایف ذیل را برعهده دارد: الف ـ نظارت بر اجرای صحیح قانون. ب ـ ایجاد هماهنگی لازم در امر تنقیح و مقررات. ج ـ بررسی پیشنهادهای اصلاح و رفع نقایص قوانین موضوع ماده (5) قانون.

  مشاوره با وکیل پایه یک  

فصل سوم : شورای راهبردیماده 5 ـ شورای راهبردی مرکب از اشخاص ذیل است: الف ـ معاون به عنوان رئیس ب ـ قائم مقام ج ـ مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین مجلس به عنوان دبیر د ـ مدیرکل تدوین قوانین مجلس هـ ـ مدیرکل کمیسیون ها، صحن و مشاورین مجلس و ـ رئیس مرکز برنامه ریزی و فناوری اطلاعات مجلس ز ـ نماینده مرکز پژوهش های مجلس ح ـ حداقل چهارنفر کارشناس به انتخاب رئیس شورا تبصره ـ در غیاب معاون، قائم مقام وی ریاست جلسه را برعهده دارد.ماده 6 ـ وظایف شورای راهبردی به شرح ذیل است: الف ـ هماهنگی لازم برای اجرای قانون. ب ـ تبیین اصول و ضوابط تدوین و تنقیح قوانین و مقررات. ج ـ تعیین گروه های کارشناسی و معرفی اعضای آن ها. د ـ پیگیری راه اندازی سامانه های رایانه ای مرتبط. هـ ـ اطلاع رسانی قوانین از طریق صدا و سیما و مطبوعات. و ـ پیگیری امور اجرایی و مالی مربوط به گروه های کارشناسی. ز ـ پیشنهاد اصلاح دستور العمل اجرایی قانون از طریق رئیس شورا به رئیس مجلس. ح ـ تصویب شیوه نامه نگارش طرح ها و لوایح. ط ـ تصویب اصطلاح نامه تخصصی و موضوعی قوانین. ی ـ نظارت علمی بر فرآیند تنقیح قوانین و گروه های کارشناسی. ک ـ تصویب عناوین موضوعات اصلی و فرعی مجموعه های قوانین. ل ـ تصمیم گیری در مورد گزارش گروه های کارشناسی در چارچوب این دستور العمل.ماده 7ـ تصمیمات شورای راهبردی در موارد نسخ صریح قوانین لازم الاجرا بوده و در مجموعه ها و سامانه قوانین اعمال می شود.ماده 8 ـ تصمیمات شورای راهبردی در مورد نسخ ضمنی قوانین توسط ریاست شورا به هیات رئیسه و کمیسیون های ذیربط گزارش می شود.ماده 9ـ شورای راهبردی می تواند برای انجام امور کارشناسی تنقیح قوانین از اشخاص حقیقی یا حقوقی در قالب قراردادهای ساعتی یا انجام کار معین استفاده کند.فصل چهارم : اداره کل اسناد و تنقیح قوانینماده 10ـ اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس عهده دار وظایف ذیل است: الف ـ ایجاد هماهنگی بین شورای راهبردی و گروه های کارشناسی. ب ـ تهیه پیش نویس ضوابط تدوین و تنقیح قوانین به منظور ارائه به شورای راهبردی برای تصویب. ج ـ پشتیبانی گروه های کارشناسی در امر تهیه قوانین موردنیاز. د ـ نظارت بر به روزرسانی قوانین و مقررات در پایگاه. هـ ـ کنترل پروژه و پیگیری پیشرفت کار و ارائه گزارش به شورای راهبردی. و ـ تهیه شرح وظایف گروه های کارشناسی و کاربرگ های موردنیاز آنان و نظارت بر بهبود روش ها. ز ـ انتقال مصوبات شورای راهبردی به گروه های کارشناسی و ایجاد وحدت رویه در گروه های کارشناسی. ح ـ ارائه نتایج فعالیت گروه های کارشناسی به شورای راهبردی. ط ـ ارائه پیشنهاد اصلاح دستور العمل قانون به شورای راهبردی.ماده 11ـ مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین موظف است با همکاری اداره کل ذیربط در معاونت نظارت یک سال پس از اجرایی شدن هر قانون گزارش مذکور در ماده (5) قانون را برای طی مراحل قانونی به شورای راهبردی ارائه کند.ماده 12ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند قبل از چاپ مجموعه های قوانین به صورت مکتوب یا نسخ الکترونیکی مجوز لازم را از اداره کل اسناد و تنقیح قوانین اخذ نمایند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از چاپ مجموعه های فاقد مجوز جلوگیری کند.

  رزرو وقت آنلاین مشاوره حقوقی  

فصل پنجم : گروه های کارشناسیماده 13ـ گروه های کارشناسی متشکل از سه تا پنج نفر واجد شرایط ذیل با مشارکت دستگاه اجرایی ذیربط تشکیل می شود: الف ـ دارا بودن حداقل مدرک لیسانس حقوق یا تحصیلات مرتبط با وظایف گروه. ب ـ دارا بودن سابقه مناسب کار تقنینی، قضایی یا پژوهشی. تبصره ـ در هر گروه حداقل یک کارشناس مرتبط با وظایف گروه و دستگاه ذیربط حضور خواهد داشت.ماده 14ـ وظایف گروه های کارشناسی به شرح ذیل است: الف ـ شناسه گذاری (کدگذاری) زیرمجموعه های فرعی قوانین و اصلاح فصول و شماره مواد قوانین. ب ـ جمع آوری کلیه قوانین مرتبط با موضوع ارجاعی. ج ـ تفکیک و طبقه بندی موضوعی قوانین. د ـ تشخیص قوانین منسوخ، مغایر، مبهم، متروک، مجمل و قوانینی که موضوع آن ها منتفی شده است. هـ ـ تشخیص قوانین مغایر با سیاست های کلی نظام. و ـ تهیه شناسنامه قوانین. ز ـ ارائه مجموعه قوانین معتبر.دستور العمل اجرایی قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشورفصل ششم : اقدامات اجراییماده 15ـ اداره کل تدوین قوانین با همکاری سایر بخش های معاونت موظف است در پاسخ به استعلامات نمایندگان مجلس، هیات دولت و شورای عالی استان ها در موارد مصرح در ماده (4) قانون ظرف یک هفته اظهارنظر نماید. تبصره1ـ مهلت فوق الذکر در مورد طرح ها و لوایح دوفوریتی (24) ساعت و یک فوریتی (48) ساعت خواهدبود. تبصره2ـ نظر معاونت در مورد طرح ها و لوایح به همراه طرح یا لایحه پیشنهادی تقدیم مجلس خواهد شد تا به اطلاع نمایندگان برسد.ماده 16ـ اداره کل کمیسیون ها، صحن و مشاورین موظف است با همکاری اداره کل تدوین قوانین، مصوبات مجلس و کمیسیون ها را قبل از تصویب نهایی و یراستاری کرده و به رئیس شورای راهبردی ارائه نماید.ماده 17ـ اداره کل تدوین قوانین موظف به پاسخگویی به استعلامات و ارائه مشاوره حقوقی و تقنینی به رئیس مجلس، اعضاء هیات رئیسه، کمیسیون ها و نمایندگان مجلس است.فصل هفتم : سایر مقرراتماده 18ـ کلیه دستگاه های مذکور در ماده (2) قانون موظفند مصوبات خود را برای بررسی و تجزیه و تحلیل و بایگانی به اداره کل اسناد و تنقیح قوانین ارسال نمایند.ماده 19ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر وزارتخانه ها، دستگاه ها و موسسات دولتی موظفند دو نسخه از کتب ونسخ الکترونیکی حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات خود را به اداره کل اسناد و تنقیح قوانین ارسال نمایند.ماده 20ـ اداره کل اسناد و تنقیح قوانین می تواند مجموعه های قوانین منقح را منتشر کند.ماده 21ـ قائم مقام، اختیارات معاون در امور تنقیح قوانین را برعهده دارد. این دستورالعمل مشتمل بر (21) ماده و پنج تبصره در تاریخ 19/5/1389 به تصویب رئیس مجلس شورای اسلامی رسید.پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی رایگان، وکیل آنلاین است.

  رزرو وقت آنلاین مشاوره حقوقی  

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *