جعل امضای متوفی و مجازات آن

جعل امضای متوفی و مجازات آن

در این مقاله آشنا میشوید با: جعل امضای متوفی و مجازات آن، تعریف جعل، اثبات جعل، مجازات جرم جعل امضا، مجازات جعل امضای متوفی،  شرایط تحقق جرم جعل امضای متوفی، تشخیص جعل امضا بعد از فوت، کارشناسی امضا جعل و اعتراض به کارشناسی جعل امضا. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره حقوقی کیفری، می توانید با وکیل کیفری تهران در ارتباط باشید.

تعریف جعل

در قانون ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی جرم جعل به این صورت تعریف شده است:
جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌ یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب.

برای مشاوره حقوقی جعل، می توانید با وکیل جعل در تماس باشید.

اثبات جعل امضا

برای این که جعلی بودن سندی مورد برسی قرار بگیرد باید مورد شکایت قرار بگیرد. برای مثال: فردی شکایت از جعل امضا متوفی انجام می دهد و در ادامه جعلی بودن سند مورد برسی قرار می گیرد.

نکته : این روند محدود به جعل های شخصی است و در زمانی که جعل علیه امنیت کشور یا اقتصاد باشد، شکایتی نیاز نیست و مامورین و ضابطین قضایی خودکار وارد عمل می شوند.

در ادامه فرد شاکی باید اقدام به اثبات ادعای خویش کند. برای اثبات ادعا خواهان از دادگاه ذی صلاح درخواست می کند تا با توسل به کارشناسان قوه قضاییه اصالت امضا مذکور را مورد برسی قرار دهند. تشخیص جعل امضا متوفی و امثال آن به دو روش صورت می گیرد.

جعل امضای متوفی و مجازات آن

درنوع اول، کارشناسان امضای مورد برسی را با سایر امضا های متوفی تطبیق می دهند و با دقت نظر فراوان تشخیص میدهند که آیا جعل سند متوفی انجام شده یا خیر. در این نوع برسی مواردی هم چون فشار قلم بر روی کاغذ، نوع قلم، نوع کشیدن خطوط و شکستگی آن ها مورد مقایسه قرار می گیرد و جعل امضا متوفی مشخص می شود.

اگر در این روش جعل تشخیص داده نشد کارشناسان از روش دقیق تری مثل پرتو نور استفاده می کنند. در این روش معمولا به طور دقیق اصالت یا جعلی بودن مشخص می شود. در هر صورت تشخیص جعل امضا پس از فوت یا در هر موقعیت دیگری با روش مذکور صورت می گیرد.

پس از این که گزارش ارائه شد هر یک از طرفین می توانند به نتیجه کارشناسی اعتراض کنند و گاهی نیز ممکن است نتیجه تغییر کند. در نهایت پس از قطعی شدن گزارش دیگر طرفین نمی توانند به آن اعتراض کنند و حکم قاضی بر اساس نتیجه کارشناسی خواهد بود. 

اثبات جعل امضا از روی کپی

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ در ﻣﺎده 1284 قانون مدنی ﺳﻨﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم دﻋﻮی ﯾﺎ دﻓﺎع ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎﺷﺪ. هم چنین وﻓﻖ ﻣﺎده 1301 ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن: اﻣﻀﺎﺋﯽ ﮐﻪ در روی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺳﻨﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺿﺮر اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪه دﻟﯿﻞ اﺳﺖ. ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻀﺎت دادﺳﺮاﻫﺎ و دادﮔﺎهﻫﺎ در راﺳﺘﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و اﺻﺎﻟﺖ ﺳﻨﺪ ﻗﺮار ارﺟﺎع اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﺎدر و در ﻓﺮض ﻓﻘﺪان اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺷﺘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺻﺎﻟﺖ ﺧﻂ و اﻣﻀﺎء و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺘﻮر اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﭙﯽ، ﻓﮑﺲ، روﻧﻮﺷﺖ، اﺳﮑﻦ ﺳﻨﺪ را ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﻀﺎت و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن را در ﻣﺮاﺟﻊ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد، و از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ اﻣﺮ و ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺑﻪ ﻗﻀﺎت ﻣﺤﺘﺮم اﻋﻼم ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ از ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﭙﯽ، روﻧﻮﺷﺖ، اﺳﮑﻦ، ﻓﮑﺲ ﺧﻮدداری ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

مجازات جرم جعل امضا چیست‌‌‌‌‌‌‌‌؟

همان طور که گفتیم قانون گذار برای جرم جعل امضای ‌‌‌‌‌‌‌‌متو‌فی مجازات خاصی را در نظر گرفته که به شرح زیر ‌‌‌‌می‌باشد:

چنان چه جاعل اسناد غیر رسمی را جعل نموده باشد طبق قانون مجازات اسلامی علاوه بر جبران و پرداخت خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال و به پرداخت جریمه نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مجازات جعل امضای متوفی

جعل امضای متوفی طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی این‌گونه بیان شده است که: جعل و تزویر عبارت است از، ساختن نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا ساییدن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته­‌ دیگر یا به‌ کار بردن مهر دیگری بدون اجازه­­ صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.

بنابراین، جعل امضا بدون اجازه صاحب آن و به قصد تقلب، جرم بوده و با‌توجه به این‌که آن شخص از افراد عادی یا دارای سمت باشد، مجازات متفاوتی برای جاعل (جعل‌ کننده) تعیین می‌شود.
در جعل امضا متوفی نیز اگر فردی اعم از وراث یا فردی دیگر اقدام به جعل امضا متوفی با هدف به دست آوردن یا تصرف در اموال، ملک یا زمین و غیره کند که به ضرر دیگران یا باقی وراث شود، جرم جعل محقق می‌شود.

شرایط تحقق جرم جعل امضای متوفی

یکی از شرایطی که باعث می شود جرم جعل امضای متوفی محقق شود ایراد ضرر می باشد بنابراین اگر با جعل امضای متوفی هیچ نوع ضرر مادی و معنوی به کسی وارد نشود جرم جعل محقق نمی شود اما اگر ایراد ضرر محقق شود در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هم مجازات حبس و هم جزای نقدی برای جعل کننده در نظر گرفته شده است.

یکی از مواردی که در مورد جعل امضای متوفی مطرح می گردد اینست که هر گاه فردی با توجه به شرایط روحی و جسمی دیگری اقدام به گرفتن امضای فرد کند و بخواهد از این امضا به صورت متقلبانه بعد از فوت وی استفاده کند تا اموال و دارایی های به جا مانده از متوفی را به نفع خود مصادره کند باز جرم جعل صورت گرفته و سندی که بر طبق این امضا تنظیم شده اعتبار نخواهد داشت.

تشخیص جعل امضا بعد از فوت

اگر در جعل امضا در سند یا مدرک، جاعل حرفه ای نباشد، با یک بررسی ساده می‌توان جعل بودن آن را تشخیص داد اما اگر عمل جعل توسط یک فرد حرفه ای در این کار انجام شده باشد، سه روش برای تشخیص جعل بودن در دادگاه استفاده می‌شود. این روش ها عبارتند از:

  • روش فیزیکی.
  • شیمیایی.
  • مقایسه ای.

اگر شاکی در دادگاه ادعا کند که امضای او جعل شده و مورد انکار متهم قرار گیرد، اثبات جعل با شاکی خواهد بود که از دادگاه بخواهد مورد جعل را بررسی کند. با صدور قرار رسیدگی توسط دادگاه مراحل رسیدگی به ادعای شاکی آغاز می شود و دادگاه امر تطبیق خط و امضا را به کارشناسان رسمی و یا اداره تشخیص هویت پلیس که مورد تایید دادگاه هستند، ارجاع می‌دهد.

جعل امضای متوفی و مجازات آن

در این مرحله از شاکی خواسته می‌شود تا نمونه دستخط و امضای خود را به کارشناسان تحویل دهد تا با امضای جعلی مورد تطبیق داده شود، کارشناسان این حوزه از ابزارهای آزمایشگاهی و همچنین تجارب خود در این کار استفاده می‌کنند و از روش هایی مانند مقدار فشاری که بر قلم وارد می‌شود تا امضا صورت گیرد، همچنین جهت حرکت دست یا قلم، نوع مرکب خودکار، تطبیق شکستگی های خط و تطبیق امضای اصلی با امضایی که ادعا شده جعل است نو یا کهنه بودن قلم استفاده می کنند تا جعل بودن امضا را به اثبات برسانند.

حال گاهی اوقات تحقق جرم جعل امضای متوفی در میان می باشد که کارشناس مربوطه از مدعیان و ذی نفعان که میخواهند جرم جعل را اثبات کنند دست خط و نمونه امضاهای متوفی را طلب می کنند البته خود کارشناسان هم از سوابق متوفی در مراکز رسمی و معتبری که قبلا امضایی و یا اثر انگشتی اعم از اداره ثبت و اسناد و بانک ها می توانند درخواست استعلامات لازم را نمایند. سپس بعد از تحقیق و تفحص وکارشناسی بر روی امضا دست خط و اثر انگشت شخص متوفی نظر قطعی و اصلی خویش را نسبت به جعلی بودن یا اصلی بودن آن می دهند.

کارشناسی امضا جعلی

در دادگاه قضایی کارشناسان خط و امضا می توانند امضاهای جعلی را تشخیص دهند. این کار با استفاده از ابزارهای آزمایشگاهی و یا تجربی انجام می شود. کارشناس خط و امضا با روش هایی از جمله مقدار فشاری که بر قلم وارد می شود، جهت حرکت قلم یا دست، نوع مرکب خودکار یا قلم، تطبیق شکستگی های خط و یا امضایی ادعایی با امضا و خط اصلی، تقدم یا تاخر امضا نسبت به نوشته، نو یا کهنه بودن قلم و… می تواند قاضی را برای صدور حکم یاری دهد.

در صورتی که روش مقایسه ای و فیزیکی برای تشخیص جعلی بودن امضا کافی نباشد، روش های شیمیایی نیز استفاده می شود. در روش شیمیاییِ تشخیص امضای جعلی، میزان خطاپذیری به حداقل می رسد که برای این کار از رنگ و جوهرهایی مخصوص استفاده می شود. همچنین پرتوهای نورانی برای تشخیص تقدم و تاخر جوهر و یا اندازه گیری مقدار فشاری که بر روی کاغذ وارد شده و الیاف کاغذ را مخدوش می کند، هم می تواند کارشناسان را از جعلی بودن امضا آگاه کند.

اعتراض به کارشناسی جعل امضا

اعتراض به نظر کارشناسی حق قانونی طرفین دعوا در روند رسیدگی بوده که می توانند آن را اعمال نمایند. به موجب ماده 257 قانون آِیین دادرسی مدنی، صدور قرار کارشناسی، می تواند به درخواست طرفین دعوا باشد؛ در این صورت، حتی اگر کارشناس، با توافق طرفین دعوا انتخاب شده باشد، باز هم اعتراض به نظریه وی، امکان پذیر بوده که در این صورت نیز، مهلت اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری، یک هفته می باشد. بر اساس ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی، پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه، پرونده را‌ ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رای می‌ نماید.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *