شرایط طلاق غیابی

شرایط طلاق غیابی

در این مقاله آشنا میشوید با: شرایط طلاق غیابی، رای غیابی، طلاق غیابی از طرف مرد، طلاق غیابی از طرف زن، شرایط طلاق غیابی از سوی زن، تکلیف طلاق غیابی در صورت بازگشت مرد، دادخواست مهریه بعد از طلاق غیابی، وضعیت حضانت کودکان در طلاق غیابی و طلاق غیابی زن ناشزه. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاور حقوقی طلاق تلفنی، میتوانید با وکیل طلاق در تهران در ارتباط باشید. لینک مربوطه وکیل طلاق خیابان پاسداران.

رای غیابی

قبل از طلاق غیابی باید با مفهوم رای غیابی آشنا شویم. براساس ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می نماید. اگر دادخواستی علیه شخصی داده شود و خوانده (یعنی کسی که علیه او خواسته مطرح شده است) ابلاغیه وقت رسیدگی دادگاه را به شخصه تحویل نگرفته باشد و به تعبیر حقوقی بر طبق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، به او ابلاغ نشده باشد و یا این که در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه نیز در ماهیت نداده باشد، در صورت محکوم شدن او رای صادره غیابی است.

شرایط طلاق غیابی

رای غیابی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در همان شعبه قابل واخواهی است و کسی که رای غیابی علیه او صادر شده است می تواند در ظرف مدت مذکور از دادگاه با ذکر دلیل تقاضای واخواهی و رسیدگی مجدد کند. لازم به ذکر است در زمانی که ابلاغیه وقت رسیدگی دادگاه را شخصا تحویل نگرفته باشد و به تعبیر حقوقی به او ابلاغ واقعی نشده باشد و یا این که در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه‌ ای نیز در خصوص ماهیت موضوع نفرستاده باشد، در صورتی‌ که محکوم شود، رای صادره غیابی است و این حکم، ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در همان شعبه قابل واخواهی و رسیدگی مجدد است.

برای مشاوره حقوقی، می توانید با موسسه وکالت دادپویان در تماس باشید.

طلاق غیابی از طرف مرد

بر طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق در اختیار مرد است. لذا اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسرش بدهد چه زن در دادگاه حاضر شود و یا حضور پیدا نکند و لایحه نیز ندهد قطعا رای طلاق صادر خواهد شد ولی در حالت دوم رای صادره طلاق غیابی است و زن می تواند در مهلت قانونی واخواهی کند.

آن چه اهمیت دارد این است که رای طلاق به درخواست مرد از سوی دادگاه صادر می شود. ولی ثبت طلاق منوط است به پرداخت حقوق مالی زن (زوجه) که در رای دادگاه منعکس می گردد.

طلاق غیابی از طرف زن

اگر زنی به طرفیت شوهر دادخواست طلاق غیابی بدهد و زن دلیلی محکمه پسند برای طلاق ارائه کند و شوهر علی رغم ابلاغ در دادگاه حاضر نشود، لایحه ندهد و اخطاریه دادگاه هم به او ابلاغ واقعی نشده باشد رای طلاقی که از سوی دادگاه صادر می شود غیابی است.

نکته: که اگر احضاریه دادگاه به شخص مورد نظر مثلا: شوهر در این جا ابلاغ شده باشد بر طبق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ واقعی است و اگر به بستگان و یا خادم و کارمندان او ابلاغ شود بر طبق ماده ۶۹ قانون مذکور ابلاغ قانونی است و اگر نشانی داده شده درست باشد ولی کسی حضور نداشته باشد اخطاریه الصاق می شود که بر طبق ماده ۷۰ ابلاغ قانونی است.

شرایط طلاق غیابی از سوی زن

زنان صرفا در شرایطی می توانند از شوهر خود طلاق بگیرند که دلایل محکمه پسندی به دادگاه ارائه کنند. طلاق غیابی هم از این امر مستثنی نیست.

از جمله شرایط طلاق غیابی از سوی زن بر اساس قانون مدنی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

شرایط طلاق غیابی

  1. در صورتی که زن در زندگی مشترک با عسر و حرج یا سختی غیر متعارف مواجه شود، می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. مصادیق عسر و حرج زن متنوع و مختلف هستند، از جمله اعتیاد مرد، ترک زندگی خانوادگی، ضرب و شتم زن یا هر نوع سو رفتار با زن و ابتلا به بیماری های صعب العلاج. در چنین شرایطی، اگر مرد در دادگاه حاضر نشود، دادگاه می تواند حکم طلاق غیابی زن را صادر نماید.
  2. اگر مرد در طول مدت چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و در این صورت، دادگاه پس از طی مراحل قانونی (نشر آگهی)، حکم طلاق غیابی زن را صادر می کند.
  3. در صورتی که مرد در طول مدت شش ماه به همسر خود نفقه ای نپرداخته باشد، زن می تواند به دادگاه رجوع کرده و نفقه اش را مطالبه نماید. اگر با وجود صدور حکم پرداخت نفقه، باز هم مرد به همسر خود نفقه ای ندهد و یا از پرداخت نفقه ناتوان باشد، دادگاه می تواند به تقاضای زن حکم طلاق را صادر کند.

تکلیف طلاق غیابی در صورت بازگشت مرد

در مورد تکلیف طلاق غیابی پس از صدور حکم طلاق، زن باید عده نگه دارد، یعنی به مدت چهار ماه و ده روز از ازدواج مجدد خودداری نماید. اگر در این مدت شوهر غائب بازگردد، می‌تواند، به همسر خود رجوع کرده و به زندگی زناشویی ادامه دهد اما چنان چه پس از سپری شدن مدت عده بازگردد، دیگر چنین حقی نسبت به همسر سابق خود نخواهد داشت. از لحاظ مراحل طلاق از شوهر غایب مفقود نیز، کافی است زن در دادخواست طلاق به علت عدم اطلاع او از نشانی شوهرش، او را مجهول‌ المکان معرفی نماید.

دادخواست مهریه بعد از طلاق غیابی

زوجه در صورتی که مالی از زوج سراغ داشته باشد می تواند بابت مهریه آن را توقیف و نهایتا از محل فروش مال معادل مهریه خود را برداشت نماید و یا صدور حکم در قبال بذل مهریه باشد در هر صورت هر زمان که زوج نسبت به رای صادره اعتراض نمایید با توجه به این که اعتراض زوج مورد تایید مراجع قضایی قرار گیرد ممکن است رای طلاق شکسته شود ولی مهریه و حق و حقوق مالی زوجه کماکان بر ذمه زوج باقی است.

وضعیت حضانت کودکان در طلاق غیابی

طبق قانون حضانت دختر و پسر تا پایان ۷ سالکی با مادر می باشد و دختر از ۷ تا ۹ با پدر و پسر هم از ۷ تا ۱۵ با پدر می باشد درطلاق غیابی تا زمانی که شوهر مجهول المکان باشد حتی اگر فرزند از قید حضانت مادر خارج شده باشد حضانت با مادر می باشد. حال هر زمانی که پدر بازگردد اگر فرزند در قید حضانت پدر باشد می تواند از طریق مراجع قضایی پیگیری کند و طبق قانون نفقه فرزندان با پدر می باشد.

طلاق غیابی زن ناشزه

در فقه و حقوق به زنی که حقوق و وظایف شرعی خود را نسبت به همسرش انجام ندهد ناشزه گفته می شود. نشوز موارد مختلفی از جمله ترک منزل شوهر بدون موافقت او دارد. در چنین شرایطی مرد می تواند برای طلاق غیابی اقدام کند. باتوجه به این که زن در خانه شوهر سکونت ندارد به او نفقه تعلق نمی گیرد اما مهریه باید پرداخت شود.

طلاق غیابی نوعی از طلاق است که در آن یکی از زوجین در غیاب دیگری تقاضای طلاق می نماید و دادگاه بدون حضور وی پس از احراز دلایل زوج یا زوجه برای طلاقشان حکم به عدم امکان سازش و طلاق می دهد و این رای به صورت غیابی صادر می شود و زوج یا زوجه با در دست داشتن این حکم می تواند به دفتر خانه برای اجرای صیغه طلاق بروند.

مرد نیز می تواند درصورت عدم تمکین همسرش و ناشزه شناخته شدنش درخواست طلاق بدهد. درصورتی که زن منزل شوهر را بدون رضایت وی ترک کرده باشد و با حسن معاشرت با او برخورد نکند و تکالیف زناشویی اش را نسبت به مرد انجام ندهد ناشزه محسوب می شود و در این حالت نفقه به زن تعلق نمی گیرد و دادگاه پس از دادن حکم الزام به تمکین و عدم تمکین مجدد زن حکم نشوز زن را صادر می کند و در این صورت با این گواهی مرد اجازه ازدواج مجدد و طلاق غیابی از وی را دارد.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *