قانون مطبوعات

قانون مطبوعات

در این مقاله آشنا میشوید با: قانون مطبوعات، تعاریف قانون مطبوعات، رسالت مطبوعات، حقوق مطبوعات، حدود مطبوعات و هیأت منصفه مطبوعات. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل، می توانید با وکیل آنلاین در تماس باشید.

مواد قانونی مطبوعات

ماده 1

مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی كه به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌ های گوناگون خبری، انتقادی،‌ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، كشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این ها منتشر می‌ شوند. نشریه الكترونیكی، رسانه‌ای است كه به‌ طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می‌ نماید.
خبرگزاری داخلی، مؤسسه ای خبری است كه در زمینه جمع‌ آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا غیر آن فعالیت می نماید.

تبصره 1 (اصلاحی 1397/01/30)- انتشار فوق‌ العاده اختصاص به نشریه ای دارد كه به طور مرتب انتشار می‌ یابد.

تبصره 2 (الحاقی 1397/01/30)- نشریه ای كه بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.

تبصره 3 (الحاقی1397/01/30)- كلیه نشریات الكترونیكی مشمول مواد این قانون است.

تبصره 4 – خبرگزاری های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت های قانونی و جرائم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احكام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می‌ باشند.
مدیر عامل و نویسندگان و تهیه كنندگان مطالب خبرگزاری ها حسب مورد دارای همان مسئولیت هایی هستند كه برای مدیرمسئول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.
هیأت نظارت بر خبرگزاری ها، همان هیأت نظارت بر مطبوعات خواهد بود.
آیین‌ نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل دوم – رسالت مطبوعات

ماده 2 

رسالتی كه مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد، عبارتست از:

الف – روشن ساختن افكار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده یک.

ب – پیشبرد اهدافی كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.

ج – تلاش برای نفی مرز بندی های كاذب و تفرقه ‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یكدیگر، مانند دسته بندی مردم بر اساس نژاد، ‌زبان، رسوم، سنن محلی و…

د – مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (‌اسراف، تبذیر، لغو، تجمل‌ پرستی، اشاعه فحشاء و…) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش‌ فضائل اخلاقی.

هـ – حفظ و تحكیم سیاست نه شرقی نه غربی.

تبصره – هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یكی از موارد فوق ‌الذكر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری ‌اسلامی باشد.

فصل سوم – حقوق مطبوعات

قانون مطبوعات

ماده 3 

مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و‌ به اطلاع عموم برسانند. ‌

تبصره – انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می باشد.

ماده 4

هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و كنترل ‌نشریات مبادرت كند.

ماده 5 

كسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی كه به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی ‌مطبوعات است.

تبصره 1 – متخلف از مواد (4) و (5) به شرط داشتن شاكی به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محكوم خواهد شد.

‌تبصره 2 – مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌ تواند نشریه متخلف را موقتا تا دو ماه‌ توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.

تبصره 3 – مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدید آورنده اثر (‌به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه، ‌مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می‌ باشد.

فصل چهارم – حدود مطبوعات ‌

ماده 6 

نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احكام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی كه در این فصل مشخص می‌ شوند آزادند.

1 – نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی كه به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد كند.

2 – اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.

3 – تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.

4 – ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، بویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.

5 – استفاده ابزاری از افراد (‌اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی.

6 – تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتكاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.

7 – فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحكامات نظامی، انتشار‌ مذاكرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاكم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.

نظر مجلس : ‌
از نظر مقررات كیفری اهانت و توهین و … عبارت است از بكار بردن الفاظی كه صریح یا ظاهر باشد و یا ارتكاب اعمال و انجام ‌حركاتی كه با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مكانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهین تلقی نمی‌ گردد.

8 – اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.

نظر مجلس : ‌
از نظر مقررات كیفری اهانت و توهین و … عبارت است از بكار بردن الفاظی كه صریح یا ظاهر باشد و یا ارتكاب اعمال و انجام ‌حركاتی كه با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مكانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهین تلقی نمی‌ گردد. ‌

9 – افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر یك از افراد كشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی كه حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار‌ عكس یا كاریكاتور باشد.

نظر مجلس : ‌
از نظر مقررات كیفری اهانت و توهین و… عبارت است از بكار بردن الفاظی كه صریح یا ظاهر باشد و یا ارتكاب اعمال و انجام ‌حركاتی كه با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مكانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهین تلقی نمی‌ گردد. ‌

10 – سرقت های ادبی و هم چنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (‌داخلی و خارجی) به نحوی كه تبلیغ از آن ها‌ باشد (حدود موارد فوق را آیین‌ نامه مشخص می‌ كند).

11 – پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.

12 – انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.

تبصره – سرقت ادبی عبارتست از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌ های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ‌ترجمه.

‌تبصره 2 – متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازات های مقرر در ماده (698) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار‌ مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می‌ باشد.

ماده 7

(اصلاحی 1397/01/30)- موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می شود:

الف – چاپ و انتشار نشریه ‌ای كه پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده است و یا بدستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل ‌گردیده است.

ب – انتشار نشریه به گونه ‌ای كه اكثر مطالب آن مغایر باشد با آن چه كه متقاضی به نوع آن متعهد شده است.

ج – انتشار نشریه به نحوی كه با نشریات موجود یا نشریاتی كه بطور موقت یا دائم تعطیل شده‌ اند از نظر نام، علامت و شكل اشتباه شود.

د – انتشار نشریه بدون ذكر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.

تبصره – مراكز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی كه از سوی دادگاه صالح یا هیات نظارت‌ مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی‌ باشند.

فصل پنجم – شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه ‌

‌ماده 8 

انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده ‌نشریات از كمک خارجی مستقیم یا غیر مستقیم ممنوع و جرم محسوب می‌ شود.

تبصره 1 – مطبوعاتی كه از طرف سازمان های آزادیب خش اسلامی كشورهای دیگر منتشر می‌ شود می‌ تواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیر ایرانی‌ در چهارچوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.

‌تبصره 2 – كمک های اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی كه با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره 3 – واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می‌ شود مگر در صورت درخواست كتبی‌ صاحب امتیاز و تصویب هیات نظارت.

ماده 9 

الف – شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
1- تابعیت ایران.
2- دارا بودن حداقل 25 سال سن.
3- عدم حجر و ورشكستگی به تقلب و تقصیر.
4- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محكومیت كیفری براساس موازین اسلامی كه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
5- داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیات نظارت موضوع ماده (10) این قانون.
6- پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.
ب – اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
1- مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشكیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.
2- زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیائی انتشار آن همان محدوده جغرافیائی شخصیت حقوقی باشد.

تبصره 1 – متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسئول واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید.

تبصره 2 – برای نشریات داخلی یک سازمان، مؤسسه و شركت دولتی یا خصوصی كه فقط برای استفاده كاركنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار ‌می گیرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده 2 این قانون كافی است.

تبصره 3 – با یک پروانه نمی توان بیش از یك نشریه منتشر كرد. ‌

تبصره 4 – صاحب امتیاز در قبال خط مشی كلی نشریه مسئول است و مسئولیت یكایك مطالبی كه در نشریه به چاپ می رسد و دیگر امور در‌رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود. ‌

‌تبصره 5 – نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری رؤسای سازمان های دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره ‌شركت ها و بانک های دولتی و كلیه شركت ها و مؤسساتی كه شمول حكم در مورد آن مستلزم ذكر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران،‌ رؤسای انجمن های شهر و شهرستان تهران و مراكز استان ها، اعضای ساواک، رؤسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراكز استان ها و شهرستان ها و وابستگان به‌رژیم سابق كه در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذكور بوده و هم چنین كسانی كه در این مدت از طریق مطبوعات،‌ رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشریه و هرگونه فعالیت مطبوعاتی محرومند.

تبصره 6 – هیات نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول از مراجع ذی صلاح (‌وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی‌ انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام نمایند. مراجع مذكور موظفند حداكثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارك معتبر به هیأت نظارت‌ اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذكور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تأیید شده تلقی می‌ گردد.

تبصره 7 – مسئولیت مقالات و مطالبی كه در نشریه منتشر می‌ شود به عهده مدیر مسئول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر‌ اشخاصی كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.

تبصره 8 – اعضاء و هواداران گروه های ضد انقلاب و یا گروه های غیر قانونی و محكومین دادگاه های انقلاب اسلامی كه به جرم اعمال ضد انقلابی و یا‌ علیه امنیت داخلی و خارجی محكومیت یافته‌اند و هم چنین كسانی كه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می‌ كنند حق هیچ گونه‌ فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.

ماده 10 

اعضای هیات نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌ باشند‌ عبارتند از:
الف – یكی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌ الاختیار وی.
ج – یكی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
‌د – یكی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ه – یكی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان.
‌و – یكی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
‌ز – یكی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.

تبصره 1 – این هیات ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون در دور اول و در دوره های بعد ظرف یک ماه قبل از اتمام مدت مقرر برای مدت دو سال ‌بدعوت وزیر ارشاد اسلامی تشكیل می شود.

تبصره 2 – تصمیمات هیات نظارت قطعی است، این امر مانع شكایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاكم نخواهد بود.

‌تبصره 3 – دبیرخانه هیات نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشكیل می‌ شود و زیر نظر آن هیات انجام وظیفه می‌ نماید.

‌تبصره 4 – وزارت ارشاد اسلامی مسئولیت دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند «ه» این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای‌ انتخابات مزبور بر اساس شرایط مندرج در صدر این ماده هیات سه نفری مركب از افراد بندهای الف و ب و ج می باشند، این قانون از تاریخ تصویب‌ لازم‌ الاجراء خواهد بود.

‌تبصره 5 – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیات نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملكرد هیات مذكور در مجلس و‌ دیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود.

ماده 11 

رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول به عهده هیات نظارت بر مطبوعات است.

‌تبصره – در صورتی كه صاحب پروانه یكی از شرایط مقرر در ماده (9) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیات نظارت مقرر در ماده (10) و با رعایت ‌تبصره‌های آن پروانه نشریه لغو می‌ شود.

‌ماده 12 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را راسا یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیأت نظارت ظرف مدت یك ماه‌ مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیات نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.

تبصره – در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز بند (3) و (4) و بند (ب) ، (ج) و (‌د) ماده (7) هیات نظارت می‌ تواند نشریه را توقیف نماید و در‌ صورت توقیف موظف است ظرف یك هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.

ماده 13 

هیأت نظارت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول‌ با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگی های لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذكر دلائل و شواهد جهت اجراء به وزیر ارشاد گزارش‌ نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداكثر ظرف 2 ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر كند.

ماده 14 

در صورتی كه مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفاء دهد، صاحب امتیاز موظف است حداكثر ظرف 3 ماه شخص دیگری را كه واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی كند، در غیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می شود، تا زمانی ‌كه صلاحیت مدیر به تأیید نرسیده است، مسئولیت های مدیر به عهده صاحب امتیاز است.

ماده 15 

اعلام نظر هیأت نظارت مبنی بر تایید یا عدم تایید مدیر مسئول جدید، حداكثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی‌ خواهد بود.

ماده 16 

صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر كند و در غیر این صورت با یک بار اخطار كتبی ‌و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می رود، عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (‌به ‌تشخیص هیات نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.

تبصره – نشریه‌ ایكه سالانه منتشر می شود (‌سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه پروانه ‌صاحب امتیاز لغو خواهد شد.

ماده 17 

پروانه‌ هایی كه بر طبق مقررات سابق برای نشریات كنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر این كه ظرف سه ماه از‌ تاریخ اجراء این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.

ماده 18

در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی اداره و چاپخانه ای كه نشریه در آن به چاپ می رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب‌ انتشار نوع نشریه (‌دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه‌ ها نیز مكلف به رعایت مفاد ‌این ماده می باشند. ‌

ماده 19 

نشریات در چاپ آگهی های تجارتی كه مشتمل بر تعریف و تمجید كالا یا خدماتی كه از طرف یكی از مراكز تحقیقاتی كشور كه بر حسب‌ قوانین رسمیت داشته باشند، تایید گردد با رعایت ماده 12 آئین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه كار و فعالیت كانون های آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه ‌مجاز می باشند.

تبصره – در مواردی كه طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهی های مشتمل بر تعریف و تشویق از كالا و خدمات هستند، متن این تعریف و‌ تشویق نمی تواند از متن تقدیرنامه رسمی مراكز قانونی مذكور در این ماده فراتر رود.

ماده 20 

هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمب شده بر طبق قانون تهیه و كلیه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت كند و بیلان سالانه درآمد ‌و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد، وزارت ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند، دفاتر مالی مؤسسات را بازرسی مینماید.

تبصره – كلیه مطبوعات مكلفند همه‌ ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را كتبا به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.

ماده 21

‌مدیران مسئول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هر یک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:
‌الف – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب – مجلس شورای اسلامی.
ج – دادگستری مركز استان محل نشر.

ماده 22

(اصلاحی 1369/09/04) ورود مطبوعات به كشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.

نظر مجلس
‌ماده واحده – ماده 22 قانون مطبوعات مربوط به ضوابط ورود و خروج كل مطبوعات است كه باید وسیله وزارت ارشاد تهیه و در مجلس شورای‌ اسلامی به تصویب برسد ولی بند 20 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مربوط به تعیین موارد مشكوک از غیر مشكوک است كه باید آئین نامه آن به وسیله وزارت فرهنگ و ارشاد تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد،‌ علیهذا این دو قانون از لحاظ موضوع با هم فرق دارند.

فصل ششم – جرائم

ماده 23 

هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ‌ذی نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یك ماه كتبا برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخ ها را در یكی از دو‌ شماره ‌ای كه پس از وصول پاسخ منتشر میشود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، ‌به شرط آن كه جواب از دو برابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهین و افترا به كسی نباشد. ‌

تبصره 1 – اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذكور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ كند، حق پاسخگوئی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی ‌از پاسخ به صورتی كه آن را ناقص یا نامفهوم سازد و هم چنین افزودن مطالبی به آن در حكم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.

تبصره 2 – پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آن كه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ‌ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.

تبصره 3 – در صورتی كه نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد شاكی می‌ تواند به دادستان عمومی شكایات كند و دادستان در‌ صورت احراز صحت شكایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌ كند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد، به دادگاه ارسال می‌ كند.

تبصره 4 – اقدامات موضوع این ماده و تبصره های آن نافی اختیارات شاكی در جهت شكایت به مراجع قضائی نمی‌ باشد.

ماده 24 

اشخاصی كه اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه ‌های قلاع و استحكامات نظامی را در زمان جنگ یا‌ صلح به وسیله یكی از مطبوعات فاش و منتشر كنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود. ‌

ماده 25 

هر كس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحا به ارتكاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی كشور كه در قانون ‌مجازات عمومی پیش‌ بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی كه اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محكوم و در ‌صورتی كه اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد. ‌

ماده 26 

هر كس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت كند، در صورتی كه به ارتداد منجر شود حكم ارتداد در حق وی ‌صادر و اجراء و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

نظر مجلس : ‌
از نظر مقررات كیفری اهانت و توهین و … عبارت است از بكار بردن الفاظی كه صریح یا ظاهر باشد و یا ارتكاب اعمال و انجام ‌حركاتی كه با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مكانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهین تلقی نمی‌ گردد.

‌ماده 27 

هرگاه در نشریه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر‌ مسئول و نویسنده مطلب به محاكم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.

تبصره – رسیدگی به جرائم موضوع مواد 24، 25، 26 و 27 تابع شكایت مدعی خصوصی نیست. ‌

نظر مجلس : ‌
از نظر مقررات كیفری اهانت و توهین و … عبارت است از بكار بردن الفاظی كه صریح یا ظاهر باشد و یا ارتكاب اعمال و انجام ‌حركاتی كه با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مكانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهین تلقی نمی‌ گردد. ‌

ماده 28 

انتشار عكس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو‌ پروانه خواهد بود.

ماده 29 

انتشار مذاكرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاكرات غیرعلنی محاكم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضائی كه طبق ‌قانون، افشاء آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

ماده 30

انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ ركیک یا نسبتهای توهین‌ آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است، ‌مدیر مسئول جهت مجازات به محاكم قضایی معرفی می گردد، و تعقیب جرائم مزبور موكول به شكایت شاكی خصوصی است و در صورت استرداد ‌شكایت تعقیب در هر مرحله ‌ای كه باشد متوقف خواهد شد.

تبصره 1 – در موارد فوق شاكی (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) می تواند برای مطالبه خسارتی كه از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه ‌شكایت نموده و دادگاه نیز مكلف است نسبت به آن رسیدگی و حكم متناسب صادر نماید.

تبصره 2 – هرگاه انتشار مطالب مذكور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفا هتاكی به بازماندگان وی بحساب آید، هر یک از ورثه ‌قانونی می تواند از نظر جزائی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.

ماده 31 

انتشار مطالبی كه مشتمل بر تهدید به هتك شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیرمسئول به محاكم ‌قضائی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.

‌تبصره – در مواد 30، 31 تا زمانی كه پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شكایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر‌دهد، در صورت تخلف رئیس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حكم توقیف نشریه را صادر كند، این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می‌شود‌ و در صورت تكرار تا موقع صدور رای دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می‌ شود.

ماده 32 

هر كس در نشریه ‌ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسئول معرفی كند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه ‌مبادرت نماید، طبق نظر حاكم شرع با وی رفتار خواهد شد.
مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی كه سمت های مزبور را طبق قانون از دست داده‌ اند نیز می شود.

ماده 33 

الف – هرگاه در انتشار نشریه ، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری كه برای خوانندگان امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتكب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از 000 /000 /20 تا 000 /000 /60 ریال محكوم می‌ شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شكایت شاكی خصوصی است.
ب – پس از توقیف یك نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی كه با نشریه مذكور از نظر نام، علامت و شكل مشتبه‌ شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می‌ گردد. مرتكب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال محكوم می‌ شود.

ماده 34 

رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاكم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد.‌ در هر صورت علنی بودن و حضور هیات منصفه الزامی است.

تبصره – به جرائم مطبوعاتی در محاكم صالح مراكز استان ها رسیدگی می‌ شود.

ماده 35 

تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنان چه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یكی از‌ مجازات های ذیل محكوم می‌ شود:
‌الف – جزای نقدی از 000 /000 /20 تا 000 /000 /60 ریال.
ب – تعطیل نشریه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداكثر تا یک سال در مورد سایر نشریات.

تبصره – دادگاه می‌ تواند در جرائم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یكی از مجازات های ذیل تبدیل نماید:
‌الف – جزای نقدی از 000 /000 /40 تا 000 /000 /240 ریال
ب – تعطیل نشریه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات.
ج – محرومیت از مسئولیت های مطبوعاتی حداكثر تا پنج سال.

‌فصل هفتم – هیأت منصفه مطبوعات

ماده 36 

انتخاب هیات منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
‌هر دو سال یک بار در مهر ماه جهت تعیین اعضاء هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس كل دادگستری‌ استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر كشور و در مراكز استان به دعوت مدیركل‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس كل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مركز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مركز‌استان یا نماینده وی تشكیل می‌ شود.
‌هیات مذكور در تهران (21) نفر و در سایر استانها (14) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه های مختلف اجتماعی (‌روحانیون ، اساتید‌ دانشگاه، پزشكان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وكلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان، هنرمندان و‌ بسیجیان) به عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب می‌ كند.

تبصره 1 – چنان چه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئیس كل دادگستری مكلف می‌ باشد نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخاب‌ هیات منصفه اقدام نماید.

تبصره 2 – چنان چه به هر دلیلی اعضای هیأت منصفه به ده نفر یا كمتر برسد، هیات مذكور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشكیل جلسه داده و‌نسبت به تكمیل اعضای هیات منصفه اقدام نماید.

ماده 37

اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
1 – داشتن حداقل سی سال سن و تاهل.
2 – نداشتن سابقه محكومیت مؤثر كیفری.
3 – اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
4 – صلاحیت علمی و آشنائی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی.

ماده 38 

پس از انتخاب اعضاء هیأت منصفه، موضوع ماده (36) این قانون، مراتب توسط رئیس كل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می‌ گردد. دادگاه‌ رسیدگی كننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیات منصفه دعوت می‌ كند تا در جلسه محاكمه حضور‌ یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیات منصفه رسمیت خواهد یافت. اكثریت آراء حاضران ملاك تصمیم‌ گیری هیات منصفه خواهد بود،‌اعضاء هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.

تبصره 1 – تصمیمات هیات های نظارت و منصفه با اكثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره 2 – چنان چه در دو جلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هیات منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر‌ حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می‌ نماید.

تبصره 3 – دبیرخانه هیات منصفه با بودجه و امكانات قوه قضائیه تشكیل و زیر نظر هیات منصفه انجام وظیفه می‌ نماید.

ماده 39 

هر یک از اعضای هیات منصفه چنان چه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شركت در اتخاذ ‌تصمیم خودداری كند با حكم دادگاه رسیدگی كننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیات منصفه محكوم می‌ شود. رای دادگاه قطعی است.

تبصره – هریک از اعضای هیات منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذر‌ خود را كتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، در غیر این صورت عذر وی غیر موجه محسوب می‌ گردد مگر عذرهایی كه در این فاصله تا‌ جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.
‌عذر موجه همان است كه در آیین دادرسی احصاء گردیده است.

ماده 40 

اعضای هیات منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن كریم سوگند یاد می‌ كنند بدون در نظر‌ گرفتن گرایش‌ های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت‌داری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.

ماده 41

موارد رد اعضای هیأت منصفه همان است كه طبق قانون در مورد رد قضات پیش‌بینی شده است.

ماده 42 

هرگاه در حین محاكمه، اعضای هیأت منصفه سئوالاتی داشته باشند، مراتب را كتبا جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می‌ نمایند.

ماده 43 

پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیات منصفه به شور پرداخته و نظر كتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌ دارند:
الف – متهم بزهكار است یا خیر؟
ب – در صورت بزهكاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟

تبصره 1 – پس از اعلام نظر هیات منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می‌ نماید.

تبصره 2 – در صورتی كه تصمیم هیات منصفه بر بزهكاری باشد دادگاه می‌ تواند پس از رسیدگی رای بر برائت صادر كند.

تبصره 3 – در صورتی كه رای دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رای صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله‌ تجدیدنظر حضور هیات منصفه لازم نیست.

تبصره 4 – حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.

ماده 44 

هرگاه حكم دادگاه مبنی بر برائت یا محكومیتی باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی كه قبلا توقیف شده باشد ‌بی‌ درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می‌ باشد.

فصل هشتم – موارد متفرقه

ماده 45 

نظارت دقیق بر عملكرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه‌ مستقیم هیات نظارت نخواهد بود.

‌ماده 46 

صاحب امتیاز و مدیرمسؤول موظفند كلیه كاركنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی كه به حكم دادگاه یا رای هیات نظارت یا به هر دلیل‌ دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون كار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.

ماده 47 

آئین نامه اجرائی این قانون ظرف حداكثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 48 

این قانون از جمله در مورد نحوه تشكیل هیات نظارت و هیأت منصفه از تاریخ تصویب لازم‌ الاجراء است و نیز از تاریخ تصویب، كلیه قوانین‌ مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب 25 /5 /1358 شورای انقلاب لغو می‌ گردد.

قانون فوق مشتمل بر سی و شش ماده و بیست و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم اسفند ماه یكهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌ تاریخ 26 /12 /1364 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *