قانون تشکیل هیات‌ های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح

قانون تشکیل هیات‌ های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح

در این مقاله آشنا میشوید با: قانون تشکیل هیات‌ های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره حقوقی در مورد تخلفات کارکنان نیروهای مسلح، می توانید با وکیل آنلاین در ارتباط باشید.

مواد قانونی

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱

اصطلاحات به کاررفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است:

الف ـ نیروهای مسلح: مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها.

ب ـ ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.

پ ـ ارتش: ارتش جمهوری اسلامی ایران.

ت ـ سپاه: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

ث ـ وزارت دفاع: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

ج ـ نیروی انتظامی: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

چ ـ عقیدتی سیاسی: دفتر عقیدتی سیاسی در ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان عقیدتی سیاسی در ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع.

ح ـ نمایندگی ولی فقیه: نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

خ ـ حفاظت اطلاعات: حفاظت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان حفاظت اطلاعات در ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع.

د ـ سازمان قضائی: سازمان قضائی نیروهای مسلح.

ذ ـ کارکنان: پایور، پیمانی، بسیجی ویژه و تمام وقت.

تبصره ـ تعریف سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته تابع قوانین و مقررات مربوط است.

ماده ۲

برای رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان شاغل در نیروهای مسلح که برای آنان پیشنهاد تنبیهات انضباطی محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه یا عناوین مشابه، معافیت یا اخراج از خدمت می شود و هم چنین رسیدگی به شکایات کارکنان در امور خدمتی، هیات های بدوی و تجدیدنظر انضباطی کارکنان نیروهای مسلح مطابق این قانون تشکیل می گردد.

تبصره ـ منظور از تخلفات انضباطی کارکنان، تخلفات انضباطی مذکور در آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳/۷/۸ و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۹ و قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۹/۲۵ و مقررات مربوط می باشد.

ماده ۳

مقامات و مسئولان ذیل و رده های بالاتر در سلسله مراتب سازمانی، مجاز به ارائه پیشنهاد تنبیهات انضباطی محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه، معافیت و یا اخراج از خدمت برای کارکنان متخلف تحت امر خود می باشند:

الف ـ معاونان ستاد کل، روسای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات ستادکل.

ب ـ فرماندهان نیروهای ارتش و همطراز آنان، روسای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات ارتش.

پ ـ فرماندهان نیروهای سپاه، سپاه های استانی و همطراز آنان و نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه.

ت ـ وزیر دفاع و روسای سازمان های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات وزارت دفاع.

ث ـ فرمانده نیروی انتظامی، فرماندهان انتظامی استان ها و مقامات همطراز و روسای سازمان عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی.

تبصره ۱ـ اختیارات هیات ها منحصر به اعمال مجازات های مذکور در صدر این ماده نیست و در صورت تشخیص بر اعمال تنبیه خفیف تر، هیات ها می توانند یکی از تنبیهات مقرر در آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح را اعمال نمایند.

تبصره ۲ـ معافیت از خدمت در مواد این قانون، قطع رابطه خدمتی کارکنان با نیروهای مسلح است. کارکنانی که حداقل پانزده سال تمام سابقه خدمت دارند بازنشسته وکارکنانی که کمتر از پانزده سال تمام سابقه خدمت دارند بازخرید می شوند.

فصل دوم ـ هیات بدوی

اول ـ ترکیب هیات

قانون تشکیل هیات‌ های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح

ماده ۴

هیات بدوی حسب مورد در ستادکل، ستاد فرماندهی کل ارتش و نیروهای مربوط، ستاد فرماندهی کل سپاه و نیروهای مربوط و سپاه های استانی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، عقیدتی سیاسی، نمایندگی ولی فقیه و حفاظت اطلاعات با اعضای زیر تشکیل می گردد:

الف ـ ستادکل:

۱ـ معاون هماهنگ کننده (رئیس هیات).

۲ـ معاون بازرسی.

۳ـ رئیس مرکز عملیات و خدمات نیروی انسانی.

۴ـ نماینده سازمان قضائی نیروهای مسلح.

۵ ـ رئیس حفاظت اطلاعات.

۶ ـ رئیس اداره عقیدتی سیاسی.

۷ـ مدیر حقوقی و قضائی.

تبصره ـ هیات بدوی ستادکل به تخلفات انضباطی کارکنان دفاتر عقیدتی سیاسی و عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا و حفاظت اطلاعات ستادکل، برابر این قانون و دستور العمل اجرائی آن رسیدگی می کند.

ب ـ ارتش:

۱ـ معاون هماهنگ کننده (رئیس هیات).

۲ـ معاون نیروی انسانی.

۳ـ معاون بازرسی.

۴ـ رئیس عقیدتی سیاسی.

۵ ـ رئیس حفاظت اطلاعات.

۶ ـ نماینده سازمان قضائی.

۷ـ مدیر حقوقی.

تبصره ـ در ستاد فرماندهی کل ارتش در غیاب معاون هماهنگ کننده، معاون اجرائی رئیس هیات است.

پ ـ سپاه:

۱ـ فرمانده (رئیس هیات).

۲ـ معاون نیروی انسانی.

۳ـ معاون حقوقی.

۴ـ مسئول نمایندگی ولی فقیه.

۵ ـ رئیس حفاظت اطلاعات.

۶ ـ نماینده سازمان قضائی.

۷ـ مدیر قضائی و انضباطی.

تبصره ـ درستاد فرماندهی کل سپاه، معاون هماهنگ کننده یا معاون اجرائی رئیس هیات است.

ت ـ وزارت دفاع:

۱ـ معاون هماهنگ کننده (رئیس هیات).

۲ـ معاون منابع انسانی.

۳ـ رئیس بازرسی.

۴ـ رئیس عقیدتی سیاسی.

۵ ـ رئیس حفاظت اطلاعات.

۶ ـ نماینده سازمان قضائی.

۷ـ مدیر قضائی و انضباطی.

ث ـ نیروی انتظامی:

۱ـ معاون نیروی انسانی (رئیس هیات).

۲ـ رئیس بازرسی یا یکی از معاونان وی.

۳ـ رئیس عقیدتی سیاسی یا یکی از معاونان وی.

۴ـ رئیس حفاظت اطلاعات یا یکی از معاونان وی.

۵ ـ نماینده سازمان قضائی.

تبصره ـ در صورت ضرورت به پیشنهاد هیات بدوی و تصویب هیات تجدید نظر در مقاطع زمانی و درجات خاص هیات هایی با ترکیب نمایندگان ثابت مقامات مذکور در هیات بدوی، در استان ها یا یگان های مستقل تشکیل می شود و رای صادره به وسیله این هیات در حکم رای هیات بدوی است.

ج ـ عقیدتی سیاسی ارتش و وزارت دفاع:

۱ـ معاون هماهنگ کننده (رئیس هیات).

۲ـ معاون نیروی انسانی.

۳ـ نماینده حفاظت اطلاعات.

۴ـ معاون نظارت و بازرسی.

۵ ـ نماینده سازمان قضائی.

چ ـ عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی:

۱ـ معاون هماهنگ کننده (رئیس هیات).

۲ـ معاون اداری و مالی.

۳ـ نماینده حفاظت اطلاعات.

۴ـ معاون نظارت و ارزیابی.

۵ ـ نماینده سازمان قضائی.

ح ـ نمایندگی ولی فقیه:

۱ـ نماینده ولی فقیه در سپاه (رئیس هیات).

۲ـ معاون هماهنگ کننده.

۳ـ معاون نیروی انسانی.

۴ـ معاون نظارت و تایید صلاحیت.

۵ ـ نماینده حفاظت اطلاعات.

۶ ـ نماینده سازمان قضائی.

۷ـ مدیر قضائی و انضباطی.

خ ـ حفاظت اطلاعات:

۱ـ معاون هماهنگ کننده (رئیس هیات).

۲ـ معاون نیروی انسانی.

۳ـ معاون امنیت داخلی.

۴ـ معاون بازرسی.

۵ ـ مدیر قضائی و انضباطی.

۶ ـ نماینده رئیس عقیدتی سیاسی یا نمایندگی ولی فقیه.

۷ـ نماینده سازمان قضائی.

تبصره ـ در غیاب هر یک از اعضای مذکور در ردیف های (۱)، (۲)، (۵) و (۶) بند (الف)، ردیف های (۲)، (۳)، (۴) و(۵) بند (ب)، ردیف های (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) بندهای (پ) و (ت) ردیف (۱) بند (ث)، ردیف های (۲) و (۴) بند (ج)، ردیف (۲) بند (چ)، ردیف های (۱) و (۴) بند (ح) این ماده، جانشین آنان در هیات های مربوطه حضور می یابد.

دوم ـ حدود صلاحیت

ماده ۵ 

هیات بدوی علاوه بر صلاحیت های مذکور در ماده (۲) این قانون، حسب مورد صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را نیز دارد:

الف ـ تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که بر اساس احکام قطعی صادره از مراجع قضائی بیش از یک سال از خدمت منفصل می گردند.

ب ـ تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که موضوع مواد (۱۱۰)، (۱۱۱)، (۱۲۶) و (۱۲۹) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶/۷/۷ و مواد (۱۲۴)، (۱۲۶)، (۱۳۶) و (۱۳۹) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۷/۲۱ و مواد (۹۰)، (۱۱۲)، (۱۱۶)، (۱۳۰)، (۱۳۱)، (۱۴۶) و (۱۴۸) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ می باشند.

پ ـ تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که موضوع تبصره (۳) ماده(۱۲) و ماده (۴۰) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۹ هستند.

ت ـ تعیین وضعیت خدمتی کارکنان فراری بیش از شش ماه از حیث ادامه خدمت یا رهایی از آن که متخصص مجرب محسوب شوند و یا از بورسیه نیروهای مسلح استفاده نموده و در مرجع قضائی محکوم شده باشند.

ث ـ تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که در حین خدمت اثبات می شود از ابتدای استخدام فاقد شرایط عمومی استخدام بوده اند.

ج ـ رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنانی که موضوع ماده (۳۸) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۵) قوانین مقررات استخدامی سپاه و استخدام نیروی انتظامی می باشند.

چ ـ اظهار نظر در خصوص برقراری وجوه مندرج در ماده (۱۴) قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حق بیمه، بیمه درمانی مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۸۷) مکرر قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران و ماده (۱۹۰) قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) که برای عائله تحت تکفل کارکنان اخراجی حداقل دارای پانزده سال خدمت مقرر شده است.

ح ـ تعیین وضعیت خدمتی کارکنان پایور که مرتکب فرار بیش از شش ماه شده و در زمان فرار فوت نموده اند.

سوم ـ نحوه رسیدگی

ماده ۶ 

دعوت از شخص دارای محکومیت قطعی قضائی یا متهم به تخلف جهت استماع دفاعیات او در جلسه رسیدگی هیات الزامی است، چنان چه دعوت شده یک بار بدون عذر موجه در جلسه هیات حضور نیابد و یا دفاعیه کتبی ارسال ننماید با دعوت مجدد از او، هیات وارد رسیدگی می شود و تصمیم می گیرد. عدم حضور وی در جلسه دوم مانع از تصمیم گیری هیات نیست.

تبصره ـ منظور از عذرموجه، معاذیر مندرج در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و آیین دادرسی کیفری است.

ماده ۷

دبیر هیات حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، موضوع تخلف و زمان تشکیل جلسه را به شخص دارای محکومیت قطعی قضائی یا متهم به تخلف ابلاغ می کند و علاوه بر آن خلاصه ای از پرونده و سوابق وی ودلایل مربوط به ارتکاب تخلف را برای اعضای هیات ارسال می نماید.

ماده ۸ 

هیات باید در اولین جلسه رسیدگی، موضوع تخلف انتسابی را به شخص متهم به تخلف و یا دارای محکومیت قطعی قضائی تفهیم و دفاعیات وی را استماع نماید. چنان چه متخلف نتواند مدارک و دلایل خود را در جلسه رسیدگی ارائه کند به درخواست وی و به تشخیص هیات، مهلت مناسبی که حداقل یک هفته تا یک ماه و برای یک بار است به وی داده می شود مگر این که شخص متهم به تخلف و یا دارای محکومیت قطعی قضائی مهلت کمتری را درخواست نماید.

ماده ۹

هیات بدوی پس از اتمام رسیدگی و با توجه به اسناد، مدارک و دلایل موجود در پرونده و دفاعیات شخص متهم به تخلف و یا دارای محکومیت قطعی قضائی ظرف مدت یک هفته مکلف به صدور رای است. رای صادره باید با رعایت مقررات راجع به ابلاغ و مستند به قوانین و مقررات مربوط و دستور العمل اجرائی این قانون باشد.

ماده ۱۰

آراء هیات بدوی جز در موارد اخراج و معافیت از خدمت، قطعی و این آراء از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.

ماده ۱۱

مهلت اعتراض به آراء غیر قطعی هیات های بدوی سی روز از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه است. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رای صادره قطعی و لازم الاجرا می شود.

ماده ۱۲

کارکنانی که در طول مدت خدمت آزمایشی مرتکب تخلفات منتهی به موارد مذکور در مواد (۲) و(۵) این قانون شوند با تصویب هیات های گزینش در هر یک از سازمان های نیروهای مسلح، بدون طرح موضوع در هیات ها بر اساس موارد مندرج در دستور العمل اجرائی این قانون تعیین تکلیف می گردند.

ماده ۱۳

به تخلفات انضباطی و آموزشی دانشجویان و محصلان در طی آموزش بدو خدمت در شورای آموزش مربوط، رسیدگی و تصمیمات اخذ شده پس از تصویب براساس موارد مندرج در دستور العمل اجرائی این قانون قابل اجراء است.

ماده ۱۴

چنان چه به تشخیص مقامات ماده (۳) این قانون حضور کارکنانی که پرونده آنان با پیشنهاد معافیت یا اخراج از خدمت به هیات ها ارجاع می شود در یگان خدمتی به مصلحت سازمان نباشد مقام پیشنهاد دهنده می تواند آنان را منتظر خدمت نماید و مراتب را جهت اعمال انتظار خدمت به مراجع ذی صلاح ارجاع دهد.

تبصره ۱ـ در صورت عدم احراز تخلف، مدت انتظار خدمت به انتساب تبدیل می گردد.

تبصره ۲ـ نحوه رفتار با کارکنانی که در وضعیت منتظر خدمت قرار می گیرند در دستور العمل اجرائی این قانون تعیین می شود.

فصل سوم ـ هیات تجدیدنظر

اول ـ ترکیب

ماده ۱۵

هیات تجدیدنظر حسب مورد در ستادکل، ستاد فرماندهی کل ارتش و سپاه، ستاد نیروی انتظامی و ستاد وزارت دفاع با اعضای زیر تشکیل می شود.

الف ـ ستادکل:

۱ـ جانشین رئیس ستادکل (رئیس هیات).

۲ـ رئیس حفاظت اطلاعات.

۳ـ رئیس اداره عقیدتی سیاسی.

۴ـ رئیس سازمان قضائی.

۵ ـ معاون نیروی انسانی.

۶ ـ معاون بازرسی.

۷ـ رئیس حقوقی و امور مجلس.

تبصره ـ از رئیس مرکز عملیات و خدمات نیروی انسانی بدون داشتن حق رای برای حضور در جلسه دعوت می شود.

ب ـ ارتش:

۱ـ فرمانده کل (رئیس هیات).

۲ـ رئیس حفاظت اطلاعات.

۳ـ رئیس سازمان عقیدتی سیاسی.

۴ـ رئیس سازمان قضائی.

۵ ـ معاون نیروی انسانی.

۶ ـ معاون بازرسی.

۷ـ رئیس اداره یکم.

تبصره ـ حسب مورد از فرماندهان نیروهای مربوطه برای حضور در جلسه بدون داشتن حق رای دعوت می شود.

پ ـ سپاه:

۱ـ فرمانده کل (رئیس هیات).

۲ـ نماینده ولی فقیه.

۳ـ رئیس حفاظت اطلاعات.

۴ـ رئیس سازمان قضائی.

۵ ـ معاون بازرسی.

۶ ـ معاون حقوقی.

۷ـ معاون نیروی انسانی.

تبصره ـ حسب مورد از فرماندهان نیروها و سپاه های استان مربوطه برای حضور در جلسه بدون داشتن حق رای دعوت می شود.

ت ـ وزارت دفاع:

۱ـ وزیر دفاع (رئیس هیات).

۲ـ رئیس عقیدتی سیاسی.

۳ـ رئیس حفاظت اطلاعات.

۴ـ رئیس سازمان قضائی.

۵ ـ معاون منابع انسانی.

۶ ـ رئیس بازرسی.

۷ـ معاون حقوقی و امور مجلس.

ث ـ نیروی انتظامی:

۱ـ جانشین فرمانده معظم کل قوا (رئیس هیات).

۲ـ فرمانده نیروی انتظامی.

۳ـ رئیس عقیدتی سیاسی.

۴ـ رئیس حفاظت اطلاعات.

۵ ـ رئیس سازمان قضائی.

۶ ـ معاون نیروی انسانی.

۷ـ رئیس بازرسی.

تبصره ۱ـ در صورت عدم حضور جانشین فرمانده معظم کل قوا در ترکیب هیات نیروی انتظامی نماینده وی در جلسه حضور می یابد و فرمانده نیروی انتظامی به عنوان رئیس هیات انجام وظیفه می کند.

تبصره ۲ـ در غیاب هر یک از اعضای مذکور در ردیف (۱) بند (ب) و ردیف های (۱)، (۲)، (۳)، (۵) و (۶) بند (پ) و ردیف های(۱)،(۲)، (۳)، (۵)، (۶) و (۷) بند (ت) و ردیف های (۲)، (۳)، (۴)، (۶) و(۷) بند (ث) این ماده جانشین آنان در هیات های مربوط حضور می یابد.

تبصره ۳ـ در غیاب رئیس سازمان قضائی، نماینده وی که از بین قضات شاغل در آن سازمان انتخاب و معرفی می گردد، در هیات های مربوطه حضور می یابد.

دوم ـ حدود صلاحیت

ماده ۱۶

مرجع تجدیدنظر از آراء غیر قطعی هیات های بدوی، هیات تجدیدنظر است. هرگاه محکوم علیه بدوی ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۱) این قانون درخواست تجدیدنظر نماید، هیات تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است و آراء این هیات ها از تاریخ ابلاغ و حسب مورد با درج در فرمان یا دستور، قطعی و لازم الاجرا می باشد.

ماده ۱۷

هیات تجدیدنظر نمی تواند آرائی مبتنی بر اعمال تنبیهات شدیدتر نسبت به آراء غیر قطعی هیات های بدوی یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری صادر نماید.

ماده ۱۸

مرجع تعیین وضعیت خدمتی کارکنان متخصص مجرب که در حین فرار از خدمت فوت می نمایند هیات تجدیدنظر می باشد.

فصل چهارم ـ مقررات مشترک

ماده ۱۹

جلسات هیات ها با حضور دو سوم اعضاء، رسمیت می یابد و تصمیمات هیات با رای اکثریت اعضای حاضر معتبر است.

ماده ۲۰

هیات ها برای رسیدگی به اتهام یا اتهامات انتسابی در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده فقط یکی ازتنبیهات مربوط را اعمال می کنند.

ماده ۲۱

حداکثر سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات، محکوم علیه می تواند از رای مذکور در دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

تبصره ۱ـ در صورت نقض آراء هریک از هیات ها توسط دیوان عدالت اداری، هیات صادرکننده رای مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای دیوان، با رعایت تشریفات اداری و بدون نیاز به برقراری رابطه استخدامی مجددا به موضوع رسیدگی و تصمیم بگیرد. در مواردی که رای اولیه هیات ها مبنی بر اخراج و یا معافیت باشد و رای اخیر نیز همان وضعیت را تایید کند، شاکی می تواند از دیوان عدالت اداری تقاضای تجدیدنظر نماید. دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف مدت یک ماه رای نهائی خود را صادر می کند. رای دیوان عدالت اداری برای نیروهای مسلح لازم الاجرا است.

تبصره ۲ـ وضعیت خدمتی متهم به تخلف از زمان ابلاغ رای اولیه تا زمان صدور رای قطعی هیات های انضباطی، منتظر خدمت محسوب و در صورت صدور رای نهائی دیوان مبنی بر اعاده به خدمت، ایام مذکور به انتساب تبدیل می شود.

ماده ۲۲

در صورت فوت کارکنان متخلف در حین رسیدگی و یا پس از صدور رای و قبل از اجرائی شدن آن رسیدگی یا اجرای آراء صادره متوقف می شود و هیچ گونه آثاری به وضعیت خدمتی فرد مترتب نمی گردد.

ماده ۲۳

هرگاه تخلف افراد موضوع ماده (۲) این قانون عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد، هیات صادر کننده رای قطعی مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم از طریق مبادی ذی ربط به مراجع قضائی صالحه ارسال نماید. رای مراجع قضائی مانع از اجرای تنبیهات انضباطی نیست.

تبصره ـ مراجع قضائی مکلفند آراء وتصمیمات قضایی خود را به هیات درخواست کننده ارسال نمایند. چنان چه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر منع تعقیب یا برائت باشد، هیات صادرکننده رای قطعی می تواند مجددابه موضوع رسیدگی و در مورد وضعیت خدمتی فرد رای صادرکند.

ماده ۲۴

متهم به تخلف و شاکی موضوع این قانون می تواند برای دفاع از اتهام انتسابی و یا شکایت مطروحه، وکیل یا نماینده از بین کارکنان حقوقی شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح به هیات های رسیدگی به تخلفات انضباطی نیروهای مسلح معرفی نماید.

ماده ۲۵

در صورتی که رسیدگی به تخلفات و شکایات مستلزم بررسی اسناد، دلایل و مدارک باشد هیات می تواند مدارک و سوابق مورد نیاز را از مراجع مربوط درخواست نماید. مرجع مورد درخواست مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مدارک مربوط را در اختیار هیات قرار دهد. هیات می تواند در صورت تشخیص جهت تکمیل اطلاعات و جمع آوری اسناد و مدارک مرتبط گروه تحقیق تشکیل دهد. نحوه تشکیل گروه و وظایف آن در دستور العمل اجرائی این قانون تعیین می شود.

ماده ۲۶

هیاتی که تنبیه انضباطی را تعیین نموده است با درخواست مقام پیشنهاد دهنده تنبیه، جز در مورد اخراج و معافیت از خدمت، می تواند تمام یا قسمتی از تنبیهات تعیین شده را لغو نماید.

تبصره ـ آثار اجرائی لغو تمام یا قسمتی از تنبیهات از تاریخ لغو آن است و نسبت به گذشته اثری ندارد.

ماده ۲۷

هیچ یک از اعضای اصلی یا جانشین هیات های بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر مجاز به شرکت در جلسه رسیدگی و صدور رای نمی باشند:

الف ـ عضو هیات با متخلف یا شاکی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه اول، دوم و سوم داشته باشد.

ب ـ عضو هیات با متخلف یا شاکی دعوای حقوقی یا جزائی داشته یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد.

پ ـ هر یک از اعضای هیات های انضباطی در صورت شرکت در هیات های بدوی حق حضور در هیات های تجدید نظر را ندارند.

ماده ۲۸

اعمال تنبیهات مندرج در ماده(۲) این قانون از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح نیازی به اجرای تشریفات مذکور ندارد.

فصل پنجم ـ شکایات

ماده ۲۹

به شکایات کتبی کارکنان در امور خدمتی و از اعمال و رفتار غیرقانونی فرماندهان، روسا و مدیران در هیات های موضوع این قانون رسیدگی می شود. هیات ها پس از رسیدگی به شکایت شاکی مکلفند رای مقتضی را در استیفای حقوق او صادر کنند. آراء صادره از تاریخ ابلاغ رای قطعی، لازم الاجرا است.

تبصره ۱ـ شکایت ازاعمال و رفتار غیر قانونی فرماندهان، رؤسا ومدیران، زمانی قابل رسیدگی در هیات ها است که شاکی از قبل شکایت خود را به مشتکی عنه یا بازرسی یک رده بالاتر از آن در سلسله مراتب اعلام نموده باشد و با گذشت بیش از سی روز، به شکایت رسیدگی نشده باشد و یا حین رسیدگی، شاکی بر شکایت خود باقی بماند.

تبصره ۲ـ شکایت کارکنان در خصوص امور خدمتی زمانی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود که شاکی قبلا شکایت خود را در هیات های موضوع این قانون طرح کرده باشد و هیات ها پس از گذشت سه ماه از دریافت شکایت اقدام به رسیدگی و صدور رای ننموده باشند.

ماده ۳۰

هیات علاوه بر رسیدگی به مدارک و ادله ارائه شده از سوی شاکی در صورت ضرورت از شاکی، مشتکی عنه و سایر اشخاص برای حضور در جلسه و ادای توضیحات دعوت می نماید.

ماده ۳۱

در صورتی که هیات با استناد به نظریه نماینده سازمان قضائی تشخیص دهد که موضوع شکایت فقط عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را دارد هیات، رسیدگی به موضوع را متوقف و شاکی را برای رسیدگی به شکایت خود به مرجع صالح قضائی هدایت می نماید و هرگاه در شکواییه علاوه بر مسائل جزائی، تخلفات مربوط به امور خدمتی نیز مطرح باشد، هیات فقط به تخلفات رسیدگی می کند و رای صادر می نماید.

فصل ششم ـ سایر مقررات

ماده ۳۲

آراء قطعی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون توسط هیات های رسیدگی به تخلفات انضباطی سابق در نیروهای مسلح صادر شده است قابل رسیدگی مجدد نیست.

تبصره ـ مرجع تجدیدنظر آراء غیر قطعی هیات های بدوی سابق، هیات های تجدیدنظر موضوع این قانون است.

ماده ۳۳

رسیدگی به تخلفات کارکنان مامور و مامور به خدمت و قضات نظامی شاغل در سازمان قضائی که از آنان سلب صلاحیت شده با رعایت مفاد مندرج در ماده (۳) این قانون در صلاحیت هیات های محل اصلی خدمت آنان است.

ماده ۳۴

ادامه رسیدگی به پرونده هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در هیات های رسیدگی به تخلفات انضباطی در نیروهای مسلح مطرح بوده اما منجر به صدور رای نشده، یا آرائی که توسط دیوان عدالت اداری نقض شده، مطابق این قانون است.

ماده ۳۵

مستنکفان از اجرای آراء قطعی هیات ها متخلف محسوب می شوند و ضمن تنبیه انضباطی مسئول جبران خسارت وارده می باشند.

ماده ۳۶

در صورت تغییر، ادغام، انحلال و تجزیه در عناوین شغلی و تشکیلاتی موجود در مواد مندرج در این قانون، با نظر ستادکل نیروهای مسلح عناوین جدید جایگزین آن ها می گردد.

ماده ۳۷

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مواد (۱۰۴) و (۱۰۵) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶/۷/۷ با اصلاحات بعدی آن و مواد (۱۱۴) و (۱۱۵) قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب ۱۳۷۰/۷/۲۱ و مواد (۱۲۱) و (۱۲۲) قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ و اصلاحات بعدی آن و قانون چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آراء صادره از هیات های رسیدگی تخلفات انضباطی مصوب ۱۳۸۹/۱/۲۵ نسخ می گردد.

ماده ۳۸

دستور العمل اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح تدوین و ابلاغ می شود.

قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ به تایید شورای نگهبان رسید.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *