آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ایران

در صورت هرگونه سوال راجع به آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ایران می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.

رزرو آنلاین وقت مشاوره

با انتخاب وکیل برگزیده دادپویان با بهترین وکیل پایه یک متناسب با موضوع خود مشاوره بگیرید.
دادپویان

در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمھوری اسلامی ایران، مصوب ١٣٩۴/٨/٩ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمھوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری، «آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمھوری اسلامی ایران»، به شرح مواد آتی است.

ماده ١

اصطلاحات مذكور در این آیین نامه در مفاھیم زیر به كار می رود:

الف ـ قانون: قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمھوری اسلامی ایران، مصوب ١٣٩۴/٨/٩ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

ب ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون.

پ ـ مقامات مسئول: مقامات و مسئولان موضوع مواد ١ و ٣ قانون.

ت ـ مركز: مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.

ث ـ اداره كل: اداره كل ثبت دارایی مقامات مسئول.

ج ـ هیات بررسی: هیات بررسی كننده دارایی مشمولان ماده ١ قانون.

چ ـ دوره مسئولیت: مدتی است كه از زمان انتخاب یا انتصاب به سمت موضوع قانون شروع می شود و تا پایان مدت مسئولیت ادامه می یابد.

ح ـ فرزندان تحت تكفل: دخترانی كه ازدواج نكرده و شاغل نباشند و پسرانی كه سن آن ھا كمتر از ٢۵ سال بوده، مگر این كه ازدواج كرده یا شاغل باشند.

خ ـ ھمسر: اعم از ھمسر یا ھمسران دائم یا موقت.

د ـ اعضای خانواده: اعضای خانواده برای مقامات موضوع ماده ١ قانون عبارت است از خود، ھمسر و فرزندان و برای مقامات موضوع ماده ٣ قانون عبارت است از خود، ھمسر و فرزندان تحت تكفل.

ذ ـ سامانه ثنا: سامانه ثبت نام الكترونیكی است كه برای ثبت نام الكترونیكی و دریافت حساب كاربری توسط مركز ایجاد می شود.

ر ـ سامانه: سامانه دارایی مقامات مسئول.

ز ـ تعھدنامه: تعھدنامه موجود در سامانه مبنی بر ارائه فھرست دارایی اعضای خانواده.

ژ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذكور در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده ٢٩ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران.

ماده ٢ 

به منظور انجام وظایف موضوع قانون و آیین نامه آن، اداره كل با نظر رییس قوه قضاییه در حوزه ریاست قوه قضاییه تشكیل می شود.

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ایران

ماده ٣ 

مركز موظف است ظرف ٢ ماه از تاریخ تصویب آیین نامه با ھمكاری اداره كل با رعایت ساز و كارھای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و ھم چنین صحت و تمامیت داده ھا، سامانه رابه نحوی راه اندازی نماید كه مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم ھای مخصوصی كه در این سامانه قرار دارد ارائه نمایند.

تبصره ـ در صورتی كه به ھر علت دسترسی به سامانه امكان پذیر نباشد، مقامات مسئول موظف اند مراتب را به طریق مقتضی به اداره كل اعلام و به محض امكان دسترسی به سامانه، اطلاعات لازم را ارائه نمایند.

ماده ۴

مقامات مسئول فھرست دارایی اعضای خانواده را به شرح مذكور در ماده ١٢ آیین نامه اعلام می كنند.

تبصره ـ تكمیل فرم ھای اعلام فھرست دارایی بر عھده مقامات مسئول است.

ماده ۵ 

به منظور شناسایی سمت ھا و افراد مشمول قانون، سازمان اداری و استخدامی كشور با ھماھنگی عالی ترین مقام دستگاه اجرایی موظف است كلیه سمت ھای مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداكثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب آیین نامه به صورت فایل الكترونیكی در اختیار مركز قرار دھد.

تبصره ـ چنان چه پس از اعلام سمت ھای مذكور در ماده قبل ھرگونه سمت جدید مشمول قانون ایجاد شود و یا ھرگونه تغییری در تصدی این سمت ھا صورت گیرد، سازمان فوق مكلف است مراتب را در اسرع وقت به قوه قضاییه اعلام كند.

ماده ۶ 

مشمولان فعلی ماده ١ قانون، موظفند اظھارنامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابـق آیین نامه حداكثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود از طریق ثبت در سامانه به طریق فوق به اداره كل اعلام كنند.

ماده ٧ 

مشمولان ماده ٣ قانون باید فھرست دارایی اعضای خانواده را از زمان لازم الاجرا شدن قانون مطابق آیین نامه حداكثر ظرف یک ماه از تاریخ راه اندازی سامانه اعلام نمایند.

تبصره ١ ـ مشمولان ماده ٣ قانون كه پس از لازم الاجرا شدن قانون عھده دار سمت ھای موضوع ماده فوق شده اند فھرست دارایی اعضای خانواده را از زمان شـروع تصدی اعلام و رسید آن را از سامانه دریافت می كنند.

تبصره 2 ـ اشخاصی كه بعد از اجرای قانون عھده دار سمت ھای مذكور شده و دوره مسئولیت آنان به اتمام رسیده باشد فھرست دارایی اعضای خانواده را در بازه زمانی ابتدا و انتھای مسئولیت اعلام می كنند.

ماده ٨ 

فھرست دارایی مقامات مسئول و سمت ھا و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن كه به قوه قضاییه ارائه می شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می توانند شخصا اطلاعات خود را افشا كنند.

ماده ٩ 

چنان چه بعد از اعلام فھرست دارایی، تعداد اعضای خانواده افزایش، كاھش یا تغییر یابد، مقامات مسئول موظف اند نسبت به اعمال تغییرات و اعلام فھرست دارایی آنان در پایان دوره مسئولیت اقدام نمایند.

ماده ١٠ 

چنان چه مقامات مسئول، ھم زمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار ھر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت به ارائه فھرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند.

ماده ١١ 

مقامات مسئول موظف اند بلافاصله پس از انتخاب یا انتصاب، فرم تعھدنامه را تایید كنند. شروع به كار اشخاص فوق منوط به تایید تعھدنامه (موضوع ماده ٢ قانون) است.

ماده ١٢ 

فھرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج كشور باید شامل موارد ذیل باشد:

١ ـ كلیه اموال غیر منقول، با ذكر مشخصات پلاک ثبتی و یا با ھر شناسه دیگر و در صورتی كه ثبت نشده باشد با ھر مشخصه ای كه به سھولت قابل شناسایی است.

٢ ـ حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع، بھره برداری و نظایر آن.

٣ ـ مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار.

۴ ـ سرمایه گذاری.

۵ ـ اوراق بھادار از قبیل اوراق مشاركت و سھام اعم از بی نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور.

۶ ـ موجودی حساب ھای بانكی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق ھا اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذكر شماره حساب.

٧ ـ ھرگونه منابع درآمدی مستمر.

تبصره ـ چنان چه دارایی مقامات مسئول در خارج از كشور باشد، مشخصات كشور و منطقه مربوط و قید سایر مشخصات دارایی به نحوی كه به سھولت قابل شناسایی باشد.

ماده ١٣ 

ھیات بررسی توسط رییس قوه قضاییه، مركب از سه نفر از قضات عالی رتبه جھت بررسی وضعیت دارایی مشمولان ماده ١ قانون تعیین می شود.

ماده ١۴ 

پس از ارجاع رییس قوه قضاییه، هیات بررسی با ملاحظه اسناد و مدارک دریافتی و با اطلاعات حاصله، چنان چه در خصوص میزان دارایی اعلام شده و افزایش آن در طول دوره مسئولیت تشكیک نماید از افراد مشمول ماده ١ قانون می خواھد طرق تحصیل و نحوه افزایش دارایی را كتبا ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند.

ماده ١۵ 

هیات بررسی می تواند در صورت لزوم از دستگاه اجرایی و بخش خصوصی نسبت به دارایی مشمولان ماده ١ قانون و افزایش و چگونگی تحصیل آن استعلام نماید. مراجع مذكور مكلف اند با هیات ھمكاری و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دھند.

ماده ١۶ 

چنان چه مراجع قضایی در اثنای رسیدگی به پرونده ھا و یا سازمان بازرسی كل كشور و دیگر واحدھای نظارتی در حین بازرسی، مواردی را مشاھده كنند كه حاكی از افزایش بر خلاف حق دارایی مشمولان ماده ١ قانون باشد، مكلف اند ضمن انجام وظایف قانونی، مراتب را به صورت مستقیم و محرمانه به اداره كل اعلام نمایند.

ماده ١٧ 

نتیجه بررسی نھایی هیات بررسی از طریق رییس هیات به رییس قوه قضاییه گزارش می شود. چنان چه به تشخیص رییس قوه قضاییه دارایی افراد مشمول قانون بر خلاف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی افزایش یافته، در صورت ارتكاب تخلف یا توجه اتھام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع می دھد تا مبنی بر تصمیم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره ـ چنان چه پس از رسیدگی به پرونده، دلایل و مدارک جدیدی كشف شود كه بررسی مجدد را ضروری نماید، مراتب جھت اتخاذ تصمیم به رییس قوه قضاییه اعلام می گردد.

ماده ١٨ 

رییس قوه قضاییه می تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده ١ قانون را منتشر نماید.

ماده ١٩ 

چنان چه مشمولان ماده ١ قانون در مھلت مقرر نسبت به ارائه فھرست دارایی ھای خود به اداره كل اقدام ننمایند و یا دارایی خود را كتمان یا گزارش ناقص ارائه نمایند، اداره كل موظف است مراتب را جھت تعقیب كیفری به دادستان تھران اعلام نماید تا در اجرای ماده ١١۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران اقدام قانونی به عمل آید.

ماده ٢٠

در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده ٣ قانون در ارائه اطلاعات مربوط، اداره كل از طریق دستگاھ ھای مربوط موضوع را پیگیری خواھد كرد.

تبصره ـ در صورتی كه علیرغم پیگیری اداره كل، اشخاص مذكور به وظایف و تكالیف موضوع قانون و آیین نامه عمل نكنند، اداره كل، موضوع را جھت اقدام مقتضی حسب مورد به مراجع ذی صلاح اعلام می كند.

ماده ٢١ 

این آیین نامه در ٢١ ماده و ٨ تبصره در تاریخ ١٣٩٨/٣/١٩ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.

حق الوکاله مناسب

تضمین کیفیت در سریعترین زمان ممکن تا حصول نتیجه مطلوب با وکلای مجرب و متخصص
دادپویان

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *