آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ایران

در این مقاله آشنا میشوید با: آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ایران. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره حقوقی در مورد قوانین، می توانید با وکیل آنلاین در تماس باشید.

مواد قانونی

در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ١٣٩۴/٨/٩ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری، «آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ایران»، به شرح مواد آتی است.

ماده ١

اصطلاحات مذكور در این آیین نامه در مفاهیم زیر به كار می رود:

الف ـ قانون: قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ١٣٩۴/٨/٩ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

ب ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون.

پ ـ مقامات مسئول: مقامات و مسئولان موضوع مواد ١ و ٣ قانون.

ت ـ مركز: مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.

ث ـ اداره كل: اداره كل ثبت دارایی مقامات مسئول.

ج ـ هیات بررسی: هیات بررسی كننده دارایی مشمولان ماده ١ قانون.

چ ـ دوره مسئولیت: مدتی است كه از زمان انتخاب یا انتصاب به سمت موضوع قانون شروع می شود و تا پایان مدت مسئولیت ادامه می یابد.

ح ـ فرزندان تحت تكفل: دخترانی كه ازدواج نكرده و شاغل نباشند و پسرانی كه سن آن ها كمتر از ٢۵ سال بوده، مگر این كه ازدواج كرده یا شاغل باشند.

خ ـ همسر: اعم از همسر یا همسران دائم یا موقت.

د ـ اعضای خانواده: اعضای خانواده برای مقامات موضوع ماده ١ قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان و برای مقامات موضوع ماده ٣ قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان تحت تكفل.

ذ ـ سامانه ثنا: سامانه ثبت نام الكترونیكی است كه برای ثبت نام الكترونیكی و دریافت حساب كاربری توسط مركز ایجاد می شود.

ر ـ سامانه: سامانه دارایی مقامات مسئول.

ز ـ تعهدنامه: تعهدنامه موجود در سامانه مبنی بر ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده.

ژ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذكور در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده ٢٩ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

ماده ٢ 

به منظور انجام وظایف موضوع قانون و آیین نامه آن، اداره كل با نظر رییس قوه قضاییه در حوزه ریاست قوه قضاییه تشكیل می شود.

ماده ٣ 

مركز موظف است ظرف ٢ ماه از تاریخ تصویب آیین نامه با همكاری اداره كل با رعایت ساز و كارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و هم چنین صحت و تمامیت داده ها، سامانه رابه نحوی راه اندازی نماید كه مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم های مخصوصی كه در این سامانه قرار دارد ارائه نمایند.

تبصره ـ در صورتی كه به هر علت دسترسی به سامانه امكان پذیر نباشد، مقامات مسئول موظف اند مراتب را به طریق مقتضی به اداره كل اعلام و به محض امكان دسترسی به سامانه، اطلاعات لازم را ارائه نمایند.

ماده ۴

مقامات مسئول فهرست دارایی اعضای خانواده را به شرح مذكور در ماده ١٢ آیین نامه اعلام می كنند.

تبصره ـ تكمیل فرم های اعلام فهرست دارایی بر عهده مقامات مسئول است.

ماده ۵ 

به منظور شناسایی سمت ها و افراد مشمول قانون، سازمان اداری و استخدامی كشور با هماهنگی عالی ترین مقام دستگاه اجرایی موظف است كلیه سمت های مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداكثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب آیین نامه به صورت فایل الكترونیكی در اختیار مركز قرار دهد.

تبصره ـ چنان چه پس از اعلام سمت های مذكور در ماده قبل هرگونه سمت جدید مشمول قانون ایجاد شود و یا هرگونه تغییری در تصدی این سمت ها صورت گیرد، سازمان فوق مكلف است مراتب را در اسرع وقت به قوه قضاییه اعلام كند.

ماده ۶ 

مشمولان فعلی ماده ١ قانون، موظفند اظهارنامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابـق آیین نامه حداكثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود از طریق ثبت در سامانه به طریق فوق به اداره كل اعلام كنند.

ماده ٧ 

مشمولان ماده ٣ قانون باید فهرست دارایی اعضای خانواده را از زمان لازم الاجرا شدن قانون مطابق آیین نامه حداكثر ظرف یک ماه از تاریخ راه اندازی سامانه اعلام نمایند.

تبصره ١ ـ مشمولان ماده ٣ قانون كه پس از لازم الاجرا شدن قانون عهده دار سمت های موضوع ماده فوق شده اند فهرست دارایی اعضای خانواده را از زمان شـروع تصدی اعلام و رسید آن را از سامانه دریافت می كنند.

تبصره 2 ـ اشخاصی كه بعد از اجرای قانون عهده دار سمت های مذكور شده و دوره مسئولیت آنان به اتمام رسیده باشد فهرست دارایی اعضای خانواده را در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت اعلام می كنند.

ماده ٨ 

فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن كه به قوه قضاییه ارائه می شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می توانند شخصا اطلاعات خود را افشا كنند.

ماده ٩ 

چنان چه بعد از اعلام فهرست دارایی، تعداد اعضای خانواده افزایش، كاهش یا تغییر یابد، مقامات مسئول موظف اند نسبت به اعمال تغییرات و اعلام فهرست دارایی آنان در پایان دوره مسئولیت اقدام نمایند.

ماده ١٠ 

چنان چه مقامات مسئول، هم زمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت به ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند.

ماده ١١ 

مقامات مسئول موظف اند بلافاصله پس از انتخاب یا انتصاب، فرم تعهدنامه را تایید كنند. شروع به كار اشخاص فوق منوط به تایید تعهدنامه (موضوع ماده ٢ قانون) است.

ماده ١٢ 

فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج كشور باید شامل موارد ذیل باشد:

١ ـ كلیه اموال غیر منقول، با ذكر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی كه ثبت نشده باشد با هر مشخصه ای كه به سهولت قابل شناسایی است.

٢ ـ حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره برداری و نظایر آن.

٣ ـ مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار.

۴ ـ سرمایه گذاری.

۵ ـ اوراق بهادار از قبیل اوراق مشاركت و سهام اعم از بی نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور.

۶ ـ موجودی حساب های بانكی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق ها اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذكر شماره حساب.

٧ ـ هرگونه منابع درآمدی مستمر.

تبصره ـ چنان چه دارایی مقامات مسئول در خارج از كشور باشد، مشخصات كشور و منطقه مربوط و قید سایر مشخصات دارایی به نحوی كه به سهولت قابل شناسایی باشد.

ماده ١٣ 

هیات بررسی توسط رییس قوه قضاییه، مركب از سه نفر از قضات عالی رتبه جهت بررسی وضعیت دارایی مشمولان ماده ١ قانون تعیین می شود.

ماده ١۴ 

پس از ارجاع رییس قوه قضاییه، هیات بررسی با ملاحظه اسناد و مدارک دریافتی و با اطلاعات حاصله، چنان چه در خصوص میزان دارایی اعلام شده و افزایش آن در طول دوره مسئولیت تشكیک نماید از افراد مشمول ماده ١ قانون می خواهد طرق تحصیل و نحوه افزایش دارایی را كتبا ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند.

ماده ١۵ 

هیات بررسی می تواند در صورت لزوم از دستگاه اجرایی و بخش خصوصی نسبت به دارایی مشمولان ماده ١ قانون و افزایش و چگونگی تحصیل آن استعلام نماید. مراجع مذكور مكلف اند با هیات همكاری و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند.

ماده ١۶ 

چنان چه مراجع قضایی در اثنای رسیدگی به پرونده ها و یا سازمان بازرسی كل كشور و دیگر واحدهای نظارتی در حین بازرسی، مواردی را مشاهده كنند كه حاكی از افزایش بر خلاف حق دارایی مشمولان ماده ١ قانون باشد، مكلف اند ضمن انجام وظایف قانونی، مراتب را به صورت مستقیم و محرمانه به اداره كل اعلام نمایند.

ماده ١٧ 

نتیجه بررسی نهایی هیات بررسی از طریق رییس هیات به رییس قوه قضاییه گزارش می شود. چنان چه به تشخیص رییس قوه قضاییه دارایی افراد مشمول قانون بر خلاف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی افزایش یافته، در صورت ارتكاب تخلف یا توجه اتهام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع می دهد تا مبنی بر تصمیم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره ـ چنان چه پس از رسیدگی به پرونده، دلایل و مدارک جدیدی كشف شود كه بررسی مجدد را ضروری نماید، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به رییس قوه قضاییه اعلام می گردد.

ماده ١٨ 

رییس قوه قضاییه می تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده ١ قانون را منتشر نماید.

ماده ١٩ 

چنان چه مشمولان ماده ١ قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی های خود به اداره كل اقدام ننمایند و یا دارایی خود را كتمان یا گزارش ناقص ارائه نمایند، اداره كل موظف است مراتب را جهت تعقیب كیفری به دادستان تهران اعلام نماید تا در اجرای ماده ١١۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام قانونی به عمل آید.

ماده ٢٠

در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده ٣ قانون در ارائه اطلاعات مربوط، اداره كل از طریق دستگاه های مربوط موضوع را پیگیری خواهد كرد.

تبصره ـ در صورتی كه علیرغم پیگیری اداره كل، اشخاص مذكور به وظایف و تكالیف موضوع قانون و آیین نامه عمل نكنند، اداره كل، موضوع را جهت اقدام مقتضی حسب مورد به مراجع ذی صلاح اعلام می كند.

ماده ٢١ 

این آیین نامه در ٢١ ماده و ٨ تبصره در تاریخ ١٣٩٨/٣/١٩ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *