قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی

قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی

در صورت هرگونه سوال راجع به قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.

رزرو آنلاین وقت مشاوره

با انتخاب وکیل برگزیده دادپویان با بهترین وکیل پایه یک متناسب با موضوع خود مشاوره بگیرید.
دادپویان

ماده ۱

در راستای ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشور ضمن تاکید بر ارتقای کمی و کیفی مدارس دولتی به منظور بھره گیری از مشارکت ھمگانی مردمی در امر آموزش و پرورش و تاسیس مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و بھره گیری از ظرفیت قوانین بالادستی و مستند به سیاست ھای کلی ابلاغی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور از سوی مقام معظم رھبری و راھبردھای کلان و راھکارھای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ھمچنین سند نقشه جامع علمی کشور با حفظ کارکردھای سیاستگذاری و نظارتی نظام، «سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت ھای مردمی» وابسته به وزارت آموزش و پرورش تاسیس می گردد. رئیس این سازمان، معاون وزیر است.

تبصره ۱ـ اصلاح اساسنامه سازمان یاد شده ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنھاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره ۲ـ وزارت آموزش و پرورش می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط در استان ھا و در صورت ضرورت در شھرستان ھا واحد سازمانی ایجاد کند.

ماده ۲

مدرسه، مرکز پرورشی و مرکز آموزشی غیردولتی طبق تعاریف زیر توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی (موسسات آموزشی ـ شرکت تعاونی آموزشی ـ نھادھای عمومی غیردولتی با کارکردھای فرھنگی و آموزشی) یا مشارکت آن ھا با دولت مطابق اھداف، ضوابط و دستور العمل ھای عمومی وزارت آموزش و پرورش در داخل یا خارج از کشور تحت نظارت وزارت مذکور بر اساس این قانون تاسیس و اداره می شود:

الف ـ مدرسه: واحد آموزشی و پرورشی که آموزش ھای رسمی را از دوره پیش دبستان تا پایان دوره متوسطه ارائه می کند.

تبصره ـ واحدھای آموزشی که بر اساس برنامه ھای مصوب وزارت آموزش و پرورش برای آموزش تمام وقت یا بخشی از موضوعات درسی دوره ھای تحصیلی به صورت حضوری، نیمه حضوری و غیر حضوری و با ارائه مدرک تحصیلی فعالیت می کنند، مشمول تعریف فوق می باشند.

ب ـ مرکز پرورشی: واحدی که در زمینه امور پرورشی و تربیت بدنی فعالیت می کند، از قبیل کانون فرھنگی، تربیتی و ورزشی، اردوگاه دانش آموزی و مرکز مشاوره.

پ ـ مرکز آموزشی: واحدی که به منظور افزایش توان علمی و تخصصی و یا کسب مھارت ھای فنی و حرفه ای بدون ارائه مدرک تحصیلی رسمی فعالیت می کند، از قبیل آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی، آموزشگاه فنی و حرفه ای و کار و دانش.

تبصره ۱ـ تنھا مرجع صدور مجوز فعالیت آموزشگاه علمی آزاد و آموزشگاه زبان خارجی، جھت آموزش افراد زیر بیست سال و مراکز آموزش پیش دبستانی (به استناد مصوبه ۴۲۲ شورای عالی انقلاب فرھنگی مورخ ۱۶ /۴ /۱۳۷۷ و مصوبه جلسه ۶۹۹ شورای عالی آموزش و پرورش مصوب ۲۸ /۱۱ /۱۳۸۲)، وزارت آموزش و پرورش و مرجع صدور مجوز فعالیت ھای آموزشی آزاد در قالب «دوره ھای فراگیری مھارت ھای آموزشی شغلی» به استناد ماده (۵) مصوبه (۴۸۳) شورای عالی انقلاب فرھنگی و ماده (۱۱۱) قانون کار مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی آن، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد.

تبصره ۲ـ تعیین شاخصھای آموزشی و پرورشی و تدوین محتوا و نظارت بر مھد کودک ھا از حیث آموزشی و پرورشی با وزارت آموزش و پرورش و صدور مجوز و ارائه برنامه با سازمان بھزیستی کل کشور می باشد. آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش و سازمان بھزیستی تھیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۳ـ به منظور سیاستگذاری، برنامه ریزی، ساماندھی و نظارت بر اجرای این قانون، شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی و شورای نظارت استانی، شھرستانی و منطقه ای جھت نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی یا پرورشی غیردولتی تشکیل می شود.

قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی

ماده ۴

ترکیب شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی و شورای نظارت استان به شرح زیر می باشد:

۱ـ شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی:

الف ـ وزیر آموزش و پرورش (رئیس شورا).

ب ـ معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت ھای مردمی (نائب رئیس).

پ ـ مسئول مدارس و مراکز غیردولتی سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت ھای مردمی (دبیر شورا).

ت ـ یک نفر به انتخاب شورای عالی انقلاب فرھنگی.

ث ـ مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش.

ج ـ دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش.

چ ـ نماینده کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی.

ح ـ دو معاون آموزش ابتدائی و متوسطه وزارت آموزش و پرورش.

خ ـ معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش.

د ـ دو نماینده از موسسان مدارس غیردولتی و یک نفر از موسسان مراکز غیردولتی به پیشنھاد شورای ھماھنگی موسسان و تصویب شورای نظارت مرکزی (بدون حق رای).

۲ ـ شورای نظارت استان:

الف ـ مدیرکل آموزش و پرورش (رئیس شورا).

ب ـ رئیس اداره مشارکت ھای مردمی (نائب رئیس).

پ ـ کارشناس مسئول مدارس غیردولتی (دبیر شورا).

ت ـ رئیس اداره حقوقی.

ث ـ یکی از معاونان آموزشی.

ج ـ معاون پرورشی.

چ ـ دو نماینده از موسسان غیردولتی و نماینده مراکز غیردولتی به انتخاب شورای ھماھنگی موسسان استان و تصویب شورای نظارت استان (بدون حق رای).

ح ـ یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان (ناظر).

تبصره ـ جلسات شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی با حضور حداقل دو سوم اعضای شورا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا حاضران، معتبر است.

ماده ۵ 

وظایف و اختیارات شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی عبارت است از:

الف ـ تھیه و تصویب دستور العمل ھای مورد نیاز جھت اجرای این قانون در چھارچوب سیاست ھا و مقررات وزارت آموزش و پرورش.

ب ـ تایید صلاحیت متقاضیان تاسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی پس از استعلام از مراجع قانونی ذی ربط.

پ ـ صدور مجوز تاسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی در داخل و خارج از کشور.

ت – نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز غیردولتی در داخل و خارج از کشور و شوراهای نظارت استان، شهرستان و منطقه.

ث – تهیه و تدوین «الگوی تعیین شهریه» مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی.

ج – تجدیدنظر در آرا و تصمیمات شوراهای نظارت استان طبق این قانون.

چ – تهیه و تصویب دستورالعمل نحوه تشکیل شورای هماهنگی موسسان مدارس و مراکز غیردولتی.

ح – ارائه گزارش سالانه ارزیابی عملکرد این مدارس به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی.

خ ـ طراحی و راه اندازی سامانه ثبت شکایات و تخلفات از عملکرد مدارس و مراکز مربوطه به منظور حسن اجرا.

تبصره ۱ـ شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی می تواند در صورت ضرورت کارگروھھای تخصصی و فنی را با حضور کارشناسان متخصص، صاحب نظران مجرب و موسسان مدارس و مراکز غیردولتی تشکیل دھد. احکام اعضای کارگروه ھا توسط رئیس سازمان صادر می شود.

تبصره ۲ـ کلیه مصوبات شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی پس از تایید وزیر آموزش و پرورش قابل اجرا است.

تبصره ۳ـ شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی موظف است دستور العمل نظارت بر عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس و مراکز غیردولتی داخل و خارج کشور را ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تھیه و تصویب کند.

تبصره ۴- شورای نظارت مرکزی می‌تواند اختیارات زیر را به شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه تفویض نماید:

۱– تایید صلاحیت متقاضیان تاسیس مدرسه یا مرکز آموزشی غیردولتی پس از استعلام از مراجع قانونی ذی‌ ربط.

۲– صدور مجوز تاسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی.

۳– نظارت بر عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس و مراکز غیردولتی.

۴– نظارت بر نحوه اجرای الگوی تعیین شهریه.

تبصره ۵ ـ شورای نظارت استان موظف است ھر شش ماه یک بار گزارش عملکرد استان را به شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی ارائه نماید.

ماده ۶ 

شورای نظارت در استان ھا به ریاست مدیرکل آموزش و پرورش استان و در سطح شھرستان ھا و مناطق به ریاست مدیر آموزش و پرورش تشکیل می شود. در صورت اعتراض متقاضیان به تصمیمات این شوراھا موضوع به شورای بالاتر ارجاع می گردد.

تبصره ـ اعضای شورای نظارت شھرستان و منطقه متناظر ترکیب اعضای شورای نظارت استانی می باشند.

ماده ۷

احکام اعضای شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی و رئیس شورای نظارت استان توسط وزیر آموزش و پرورش و احکام سایر اعضای شورای نظارت استان و شوراھای شھرستان و منطقه توسط رئیس سازمان صادر می شود. اعضای حقیقی شوراھای نظارت به مدت چھار سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۸

متقاضیان تاسیس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی باید واجد شرایط زیر باشند:

الف ـ تابعیت جمھوری اسلامی ایران.

ب ـ اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلام، ایمان و برخورداری از حسن شھرت.

پ ـ التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه.

ت ـ نداشتن وابستگی به رژیم گذشته یا گروھک ھای منحرف و غیر قانونی.

ث ـ نداشتن پیشینه کیفری موثر.

ج ـ حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن.

چ ـ حداقل سی سال سن.

ح ـ تاھل برای مردان.

تبصره ۱ـ در صورتی که موسس یا موسسان، شخص یا اشخاص حقوقی باشند فرد یا افرادی که به عنوان نماینده ایشان معرفی می شوند باید دارای شرایط مندرج در این ماده باشند.

تبصره ۲ـ موسسان اقلیت ھای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران در صورتی که متجاھر به نقض احکام اسلامی در انظار عمومی نباشند و توسط مراجع رسمی خود که تابع و مقیم ایران ھستند یا نمایندگان مورد تایید ایشان به وزارت آموزش و پرورش معرفی می شوند.

تبصره ۳ـ مدارس اقلیت ھای دینی فقط مجاز به ثبت نام از دانش آموزان اقلیت ھای دینی ھستند.

ماده ۹

وظایف موسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به شرح زیر است:

الف ـ اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش جھت تاسیس مدرسه یا مرکز.

ب ـ تضمین منابع مالی لازم جھت تامین ھزینه ھای مدرسه یا مرکز، حداقل برای یک سال.

پ ـ تامین منابع انسانی، فضا و امکانات مورد نیاز طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش.

ت ـ تنظیم بودجه و اداره امور مالی مدرسه یا مرکز.

ث ـ پیشنھاد دو فرد واجد شرایط برای مدیریت مدرسه یا مرکز به آموزش و پرورش.

ج ـ نظارت بر امور آموزشی، پرورشی، اداری و مالی مدارس و مراکز تحت پوشش و پاسخگویی به مراجع ذی ربط.

تبصره ۱ـ وزارت آموزش و پرورش مجاز است از ھر متقاضی تاسیس مدرسه یا مرکز موضوع این قانون، دو میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال دریافت و به حساب درآمدھای اختصاصی ـ ملی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبار درآمد اختصاصی مربوط، در اختیار سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت ھای مردمی قرار می گیرد تا برای نظارت و کمک به توسعه مشارکت در مناطق محروم ھزینه شود. مجوز تاسیس صادر شده حداکثر دو سال اعتبار دارد.

تبصره ۲ـ وزارت آموزش و پرورش مجاز است متناسب با عواملی از قبیل کاھش ھزینه ھای دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاھش نیروی انسانی و نرخ تورم، ھر سه سال یک بار نسبت به کاھش یا افزایش مبالغ ریالی دریافتی اقدام کند و آن را به شورای نظارت استان ابلاغ کند.

تبصره ۳ـ به منظور شفافیت عملکرد مالی مدارس و مراکز موضوع این قانون، موسس یا مدیر، گزارش مالی سالانه را به انجمن اولیا و مربیان ارائه می کند.

ماده ۱۰

بانک های کشور موظفند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش از سی و پنج درصد (۳۵ ٪) تا پنجاه درصد (۵۰ ٪) نیاز مالی موسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را که از کارکنان دولت و دارای سابقه آموزشی می باشند جھت تھیه و یا توسعه فضای آموزشی و پرورشی و تامین تجھیزات و امکانات مورد نیاز به صورت قرض الحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تامین کنند.

تبصره ۱ـ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران با ھمکاری وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل اجرای این ماده را تدوین و به بانک ها ابلاغ کند.

تبصره ۲ـ گزارش نحوه اجرای موضوع این ماده به صورت سالانه توسط بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران و وزارت آموزش و پرورش به هیات وزیران و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

تبصره ۳ـ برخورداری از حمایت ھا و تسھیلات در این ماده منوط به تضمین کیفیت آموزشی و پرورشی می باشد.

ماده ۱۱

دولت موظف است ھمه ساله، یارانه مربوط به تسھیلات بانکی برای خرید زمین، ساختمان، احداث بنا، تجھیزات و تعمیرات مدارس غیردولتی را در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش بینی کند.

ماده ۱۲

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمان ھای مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به موسسان مدارس غیردولتی واگذار کند. آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان ھا و اراضی مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با ھمکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تھیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. واگذاری ھا در ھر محل مشروط بر آن است که دسترسی مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود.

ماده ۱۳

به منظور حمایت از موسسان مدارس غیردولتی با اولویت مناطق محروم، وزارت آموزش و پرورش موظف است با مشارکت موسسان و بخش غیردولتی، «صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی» را به صورت موسسه عمومی غیردولتی ایجاد کند. دولت موظف است ھر ساله و تا سقف پنجاه درصد (۵۰ ٪) از قیمت تمام شده سرانه سالانه دانش آموزی در بخش دولتی را به ازای کل دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی در قالب کمک در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش بینی کند.

تبصره ـ اساسنامه صندوق مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تھیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۱۴

منابع مالی مدارس غیردولتی به شرح زیر است:

الف ـ شھریه دریافتی از اولیای دانش آموزان.

ب ـ کمک ھای دریافتی از اشخاص خیر، موسسات خیریه و نھادھا و سازمان ھای غیردولتی.

پ ـ کمک ھای دریافتی از وزارت آموزش و پرورش.

ت ـ کمک ھای دریافتی از سازمان ھا و نھادھای غیردولتی با ھماھنگی وزارت آموزش و پرورش.

ماده ۱۵

الگوی تعیین شھریه مدارس و الگوی تعیین شھریه مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با توجه به دوره تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سال تحصیلی، فعالیت ھای فوق برنامه، فضای فیزیکی و تجھیزات و شرایط منطقه ای و نرخ تورم رسمی کشور که از سوی بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران اعلام می شود، توسط شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی تھیه می گردد. این الگو پس از تایید وزیر آموزش و پرورش قابل اجراء است.

ماده ۱۶

ھر یک از موسسان مدارس و مراکز غیردولتی موظفند با توجه به الگوی تعیین شھریه مدارس و مراکز یاد شده اعلامی یا ابلاغی آموزش و پرورش، میزان شھریه سالانه را برای بررسی و تصویب به شورای تعیین شھریه مرکب از افراد زیر در آموزش و پرورش شھرستان، منطقه یا ناحیه پیشنھاد کنند تا به تایید شورای نظارت استان برسد:

الف ـ مدیر یا رئیس آموزش و پرورش (رئیس شورا).

ب ـ کارشناس مسئول مدارس و مراکز غیردولتی (دبیر شورا).

پ ـ معاون یا معاونان دوره تحصیلی مربوط.

ت ـ مسئول انجمن اولیاء و مربیان.

ث ـ منتخب شورای موسسان مدارس غیردولتی.

ج ـ منتخب شورای موسسان مراکز غیردولتی.

تبصره ـ موسس می تواند اعتراض خود را نسبت به نرخ شھریه تعیین شده ظرف مدت بیست روز از ابلاغ آن، برای بررسی مجدد به کمیته تخصصی شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی تقدیم نماید. تصمیم کمیته لازم است به تایید رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت ھای مردمی برسد.

ماده ۱۷

وجوه مربوط به شھریه مدرسه و مرکز غیردولتی با تشخیص موسسان یا نماینده حقوقی ایشان مطابق دستور العمل ھای وزارت آموزش و پرورش ھزینه می شود. سایر وجوه دریافتی مدارس و مراکز موضوع بندھای (ب) و (پ) ماده (۱۴) این قانون زیر نظر شورایی مرکب از نماینده موسسان، مدیر، دو تن از نمایندگان انجمن اولیاء و مربیان و نماینده معلمان مدرسه ھزینه می شود.

ماده ۱۸

کلیه درآمدھا و ھزینه ھای مدارس و مراکز غیردولتی در دفاتر رسمی ثبت می شود و مورد بازرسی آموزش و پرورش قرار می گیرد. تراز مالی این مدارس و مراکز ھمه ساله توسط مدیر مدرسه یا مرکز تنظیم و پس از تصویب موسسان جھت رسیدگی و تایید نھائی به اداره آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادی و دارایی ارائه می گردد.

تبصره ـ مشاھده و اثبات دفاتری به غیر از دفاتر رسمی، تخلف محسوب شده و شھریه دریافتی اضافه بر قانون به اولیاء مسترد می گردد و در صورت تکرار برابر ھمین قانون برخورد می شود.

ماده ۱۹

مدارس غیردولتی در برخورداری از کلیه تخفیفات، ترجیحات و معافیت ھای مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی ھستند.

ماده ۲۰

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود سالانه معادل چهار‌ درصد (۴%) از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ملی نزد خزانه‌ داری کل کشور واریز نماید. وجوه واریزی از این محل مطابق اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی در اختیار سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی قرار می گیرد تا برای نظارت در مراکز یادشده و کیفیت‌ بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی مناطق محروم و کم‌ برخوردار هزینه شود. مبلغ دریافتی به عنوان علی الحساب مالیات مراکز مذکور تلقی و در مفاصا حساب مالیاتی آنان لحاظ گردد.

تبصره ۱- دستور العمل نحوه دریافت و هزینه کرد وجوه موضوع این ماده به تصویب شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی می رسد.

تبصره ۲- وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش نحوه اجرای این ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه دهد.

ماده ۲۱

مدیر مدرسه و مرکز آموزشی و پرورشی باید دارای شرایط زیر باشد:

الف ـ شرایط عمومی:

۱ـ تابعیت جمھوری اسلامی ایران.

۲ـ اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلام، ایمان و برخورداری از حسن شھرت.

۳ـ التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه.

۴ـ عدم وابستگی به رژیم گذشته یا گروھک ھای منحرف و غیر قانونی.

۵ ـ نداشتن پیشینه کیفری موثر.

۶ ـ سلامت روانی و نداشتن نقص عضوی که مانع انجام وظیفه است.

۷ـ نداشتن مانع از نظر نظام وظیفه عمومی برای مردان.

۸ ـ تاھل برای مردان.

۹ـ حسن سابقه فرھنگی، آموزشی و پرورشی.

۱۰ـ تطابق جنسیت مدیر مدرسه با دانش آموزان.

ب ـ شرایط اختصاصی:

شرایط اختصاصی مدیر مدرسه غیردولتی ھمانند مدیر مدرسه دولتی است و شرایط مدیر مرکز آموزشی و پرورشی توسط شورای عالی آموزش و پرورش تعیین می شود.

تبصره ۱ـ مدیران مدارس مختص اقلیت ھای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران باید متجاھر به نقض احکام اسلامی در انظار عمومی نباشند و توسط مراجع رسمی خود که تابع و مقیم ایران ھستند یا نمایندگان مورد تایید ایشان به وزارت آموزش و پرورش معرفی می شوند.

تبصره ۲ـ مدیر مدرسه و مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خارج از کشور باید مجوز اقامت قانونی کشور مورد نظر را دارا باشد.

ماده ۲۲

مدیر مدرسه و مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به پیشنھاد موسس و تایید و ابلاغ آموزش و پرورش منطقه یا شھرستان تعیین می شود و تمدید آن با درخواست موسس بلامانع است.

تبصره ۱ـ در صورتی که ظرف مدت دو ماه از تاریخ پیشنھاد، ابلاغ مدیر صادر نشود با درخواست موسس، آموزش و پرورش استان ظرف مدت پانزده روز در مورد افراد پیشنھاد شده تصمیم می گیرد.

تبصره ۲ـ در صورتی که مدیر پیشنھادی، مستخدم رسمی آموزش و پرورش نباشد تایید صلاحیت او توسط گزینش وزارت آموزش و پرورش الزامی است.

ماده ۲۳

به کارگیری کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی اعم از نیروھای آموزشی، پرورشی، اداری و خدماتی بر اساس ضوابط علمی و گزینشی آموزش و پرورش به پیشنھاد مدیر و تایید موسس یا نماینده حقوقی موسسان امکان پذیر است. معرفی کارکنان غیر رسمی توسط مدیر جھت اعلام نظر گزینش آموزش و پرورش الزامی است.

ماده ۲۴

ماموریت مستخدمان وزارتخانه ھا، موسسات دولتی، سازمان ھای وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آن ھا مستلزم ذکر نام است و نھادھای انقلاب اسلامی دارای سابقه آموزشی، به مدارس غیردولتی بنا به تقاضای این مدارس و موافقت دستگاه ذی ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان مدیر و معاون امکان پذیر است. حقوق و مزایای مستمر این افراد حسب توافق دستگاه اجرائی ذی ربط با مدرسه غیردولتی توسط این مدارس یا دستگاه مذکور قابل پرداخت است. سابقه خدمت در مدارس غیردولتی از لحاظ گروه، رتبه، پایه، درجه یا ھر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه طبق مقررات جز سوابق دولتی آنان منظور می شود.

ماده ۲۵

کارکنان تمام وقت فاقد پوشش بیمه ای مدارس و مراکز غیر دولتی از مزایای قانون تامین اجتماعی برخوردار می شوند. کارکنان پاره وقت فاقد پوشش بیمه ای نیز به نسبت ساعات انجام کار مشمول حمایت ھای مقرر در این ماده ھستند.

تبصره ۱ـ بخشی از حق بیمه سھم موسس و کارکنان غیررسمی مدارس غیردولتی از محل اعتبارات صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی قابل پرداخت است.

تبصره ۲ـ شرایط تمام وقت یا پاره وقت بودن کارکنان غیررسمی مدارس و مراکز غیردولتی در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود.

ماده ۲۶

تعیین حقوق و مزایای کارکنان غیر رسمی و رسمی غیر موظف این مدارس و مراکز به موجب قانون کار و ضوابط آن خواھد بود.

ماده ۲۷

معلمان، مربیان و سایر کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی موظفند دوره ھای آموزشی تکمیلی بدو خدمت یا ضمن خدمت لازم را با اعلام وزارت آموزش و پرورش بگذرانند. ھزینه این دوره ھا توسط موسسان و افراد مذکور حسب نظر آن وزارتخانه پرداخت می شود.

تبصره ـ وزارت آموزش و پرورش می تواند برای ارتقای سطح دانش معلمان، مربیان و سایر کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی، با اولویت مناطق محروم، پرداخت تمام یا بخشی از ھزینه برگزاری دوره ھای مذکور را بر عھده گیرد.

ماده ۲۸

در صورت وجود دانش آموز داوطلب در محل، ھمه ساله حداقل بیست درصد (۲۰ ٪) از کل ظرفیت پذیرش مدارس غیردولتی به دانش آموزان آن محل اختصاص می یابد.

ماده ۲۹

مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موظفند به ازای کمک ھای دریافتی از دولت، دانش آموزانی را که امکان پرداخت شھریه ندارند با معرفی آموزش و پرورش ثبت نام کنند. در این مورد دانش آموزان خانواده فرھنگیان، ایثارگران (شھدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبھه) و افراد بی سرپرست در اولویت ھستند.

تبصره ۱ـ شرایط ثبت نام دانش آموزان مذکور در این ماده را شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی تعیین می کند.

تبصره ۲ـ سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت ھای مردمی موظف است سالانه گزارش نحوه اجرای این ماده را به شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی ارائه دھد.

ماده ۳۰

برنامه ھای آموزشی و پرورشی، کتب درسی و امتحانات مدارس غیردولتی و محتوای آموزشی و پرورشی و ورزشی مراکز غیردولتی طبق قوانین و مقررات عمومی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی و پرورشی است.

ماده ۳۱

آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف، ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنھاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره ـ موسس مدرسه غیردولتی می تواند مکان واحد آموزشی را با موافقت شورای نظارت استان و رعایت آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف، تغییر دھد یا تبدیل به احسن نماید مشروط بر آن که مکان و ساختمان جدید از نظر قیمت و ضوابط و مقررات سازمان نوسازی و تجھیز مدارس ھمسطح یا مرغوب تر از مکان و ساختمان قبلی باشد.

ماده ۳۲

در صورت انحلال یا تعطیلی دائم مدرسه غیردولتی وضعیت مدرسه به شرح زیر تعیین تکلیف می شود:

الف ـ مدارسی که در زمین با کاربری آموزشی احداث می گردد، برای ھمیشه با کاربری آموزشی و با اولویت مدرسه استفاده می شود.

ب ـ مدارسی که در زمین با کاربری غیر آموزشی و با استفاده از تسھیلات بانکی موضوع این قانون خریداری و یا احداث می گردد، پس از بازپرداخت تسھیلات و تسویه حساب با بانک عامل، متناسب با میزان تسھیلات دریافتی و آورده موسس به مدت پنج تا ده ۱۲ سال به عنوان مدرسه باقی می ماند.

پ ـ مدارسی که در زمین با کاربری غیر آموزشی و بدون استفاده از تسھیلات بانکی و حمایتی دولت خریداری و یا احداث می گردد، حداقل به مدت یک دوره تحصیلی به عنوان مدرسه باقی می ماند.

تبصره ۱ـ در مورد بندھای (الف) و (ب) این ماده چنان چه به ھر دلیلی، موسس امکان ادامه فعالیت نداشته باشد، ملک مورد نظر به موسس واجد شرایط دیگر و یا آموزش و پرورش واگذار می گردد.

تبصره ۲- در صورت انحلال یا تعطیلی دائم مدرسه و وجود شرایط مقرر در بندهای (الف) و (ب) این ماده و تایید شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی، موسس موظف است فروش یا اجاره ملک را از طریق انتشار آگهی به اطلاع موسسان واجد شرایط برساند. در صورتی که هیچ موسس واجد شرایطی متقاضی خرید یا اجاره ملک نباشد، آموزش و پرورش می تواند ملک مورد نظر را خریداری یا برای دایر کردن مدرسه دولتی برابر قوانین و مقررات مربوط اجاره نماید، در غیر این صورت شورای سیاستگذاری و نظارت مرکزی نسبت به تعیین وضعیت اجاره یا فروش ملک، تصمیم لازم را اتخاذ می کند.

تبصره ۳- احکام این ماده و تبصره های آن به مدارسی که بر اساس قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب ۱۹ /۷ /۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی آن تاسیس شده اند و یا از تسهیلات بانکی استفاده کرده اند، قابل تسری است.

ماده ۳۳

در صورت فوت موسس، ورثه قانونی او یا نماینده آنان با دارا بودن شرایط موسس و پس از احراز صلاحیت، می توانند فعالیت مدرسه را ادامه دهند و اگر فاقد شرایط بودند یا تمایلی به ادامه فعالیت نداشتند باید پس از پایان سال تحصیلی، نسبت به فروش، اجاره یا واگذاری آن با رعایت ماده (۳۲) این قانون و تبصره های آن اقدام کنند. در این صورت مدرسه تا پایان سال تحصیلی زیر نظر آموزش و پرورش به فعالیت خود ادامه می دهد.

ماده ۳۴

کارکنان غیر رسمی مدارس و مراکز غیردولتی اعم از بازنشسته، حق التدریس، قراردادی پاره وقت و تمام وقت در صورت ارتکاب تخلف اداری مشمول مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشند. مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات این دسته از کارکنان هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در ادارات آموزش و پرورش است. مجازات های اداری قابل اعمال در مورد کارکنان غیر رسمی مدارس و مراکز غیردولتی که جانشین مجازات ھای اداری مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می شود، عبارت است از:

الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده.

ب ـ توبیخ ھمراه با درج در پرونده.

پ ـ تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب در پست ھای حساس و مدیریت در سطح مدرسه یا مرکز تا سه سال.

ت ـ محرومیت از اشتغال در مدارس و مراکز غیردولتی یک منطقه، شھرستان یا استان.

ث ـ محرومیت موقت از اشتغال در مدارس و مراکز غیردولتی تا سه سال.

ج ـ محرومیت دائم از اشتغال در مدارس و مراکز غیردولتی.

تبصره ۱- کارکنان رسمی غیرموظف و بازنشسته شاغل در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، مشمول این ماده می باشند.

تبصره ۲- آرای هیات بدوی در موارد حکم به مجازات مذکور در بندهای (ث) یا (ج) این ماده قابل تجدید نظرخواهی در هیات های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری است.

ماده ۳۵

مجازات ھای قابل اعمال در مورد مدیران و موسسان مدارس و مراکز غیردولتی در صورت تخلف از تکالیف مندرج در این قانون، موارد مندرج در ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ متناظر با مدارس غیردولتی و سایر مقررات ابلاغ شده از طرف وزارت آموزش و پرورش به شرح زیر می باشد:

الف ـ اخطار کتبی به مدیر یا موسس.

ب ـ توبیخ مدیر یا موسس ھمراه با درج در پرونده.

پ ـ عزل مدیر و محرومیت از مدیریت در مدارس و مراکز غیردولتی از یک تا سه سال.

ت ـ محرومیت دائم مدیر از مدیریت مدارس و مراکز غیردولتی.

ث ـ تعطیلی موقت مدرسه یا مرکز از یک تا سه سال.

ج ـ لغو مجوز تاسیس و تعطیلی دائم مدرسه یا مرکز.

چ ـ محرومیت موقت موسس از تاسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی تا پنج سال.

ح ـ محرومیت دائم موسس از تاسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی.

تبصره ۱- رسیدگی به تخلفات مدیران و موسسان توسط شورای نظارت استان انجام می گیرد.

تبصره ۲- در صورت عزل مدیر مدرسه، انتخاب مدیر جدید به روش مذکور در ماده (۲۲) این قانون انجام می شود و تا تعیین مدیر جدید، اداره مدرسه حداکثر تا پایان سال تحصیلی بر عهده مدیر موقتی است که توسط آموزش و پرورش با اولویت کارکنان همان مدرسه مشخص می شود. در صورت عزل مدیر مرکز آموزشی یا پرورشی، نحوه اداره آن مرکز به تشخیص آموزش و پرورش استان است.

تبصره ۳- در صورت تایید رای شورای نظارت استان مبنی بر تعطیلی مدرسه غیردولتی، اداره آن مطابق ماده (۲۲) این قانون تا پایان سال تحصیلی و برای مراکز آموزشی و پرورشی تا پایان نیم سال بر عهده آموزش و پرورش است.

ماده ۳۶

آرای شورای نظارت استان ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور، توسط مدیرکل آموزش و پرورش استان ابلاغ می شود و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواھی در شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی است. آرا شورای مذکور در صورت تایید و ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ، در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است.

ماده ۳۷

با حفظ اصل حاکمیت دولت، ماده (۵۸۴) قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده (۱) آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب ۱۳۳۷ با اصلاحات بعدی آن، بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی که با ماھیت غیردولتی و مطابق این قانون توسط اشخاص حقوقی تاسیس و اداره می شوند، قابل تسری است.

ماده ۳۸

آیین نامه اجرائی این قانون، غیر از مواردی که در برخی مواد تھیه آیین نامه اجرائی خاصی مقرر شده، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ آن با پیشنھاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۳۹

قانون اجازه اخذ ھزینه ھای مربوط به صدور اجازه تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاه ھای علمی آزاد مصوب ۱ /۹ /۱۳۶۷، قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب ۱۹ /۷ /۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب ۶ /۵ /۱۳۸۷ از زمان لازم الاجراء شدن این قانون نسخ می شوند.

قانون فوق مشتمل بر سی و نه ماده و چھل و چھار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چھاردھم آذر ماه یک ھزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۷ /۹ /۱۳۹۵ به تایید شورای نگھبان رسید.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.

حق الوکاله مناسب

تضمین کیفیت در سریعترین زمان ممکن تا حصول نتیجه مطلوب با وکلای مجرب و متخصص
دادپویان

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *