قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

در این مقاله آشنا میشوید با: قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره حقوقی می توانید با وکیل در ارتباط باشید.

مواد قانونی حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

ماده ۱

صنایع دستی ایران مجموعه های از صنایع هنری و سنتی است که ضمن رعایت ضوابط شرعی و قانونی با محوریت خالقیت، ذوق و زیبایی شناسی با بهره گیری از مواد اولیه قابل دسترس تولید می شود و فرآیند ساخت و تولید محصول به صورت فردی یا گروهی، عمدتا با دست و با کمک ابزار مورد نیاز انجام می گیرد. رشته های فرش دستباف و صنایع دستی از قبیل نساجی سنتی، بافته های داری و غیرداری، پوشاک سنتی، کاشی سنتی، سفال و سرامیک، صنایع دستی چرمی، هنرهای سنتی وابسته به معماری، صنایع دستی فلزی، صنایع دستی چوبی و حصیری، صنایع دستی دریایی، صنایع دستی استخوان، رودوزی های سنتی، آبگینه، صنایع دستی کاغذی، طراحی و نقاشی سنتی، سازهای سنتی، میناکاری و پیشه های وابسته به گروه های یادشده می باشند.

تبصره ۱ـ عناوین صنایع دستی موضوع این ماده با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و تصویب هیات وزیران در چهارچوب تعریف مذکور قابل افزایش می باشد.

تبصره ۲ـ تشخیص مصادیق صنایع دستی و اشخاص فعال در صنایع مذکور موضوع این ماده که فاقد بیمه تامین اجتماعی می باشند جهت برخورداری از بیمه مذکور حسبمورد با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.

ماده ۲

دولت مکلف است در اجرای قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسه دار (کددار) مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۸ نسبت به بیمه نمودن واجدین شرایط این قانون اقدام نماید. تبصره ۱ـ در اجرای این قانون، عدم حضور در ساعت معین در محل کار نمی تواند درخصوص فرش و قالی مبنای قطع بیمه قرار گیرد و ارزیابی توسط بازرسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صرفا براساس مساحت مذکور در ماده ۲ قانون یاد شده انجام می گیرد.
تبصره ۲ـ دارندگان مجوز فعالیت موضوع قانون مذکور در صورت درخواست خودشان از کلیه تعرفه های بخش صنعت در مورد حامل های انرژی آب، برق و گاز و تسهیلات بانکی برخوردار می باشند.

قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

ماده ۳

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت حسب مورد موظفند در راستای اجرای این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:
الف ـ صدور مجوز تاسیس و پروانه تولید کارگاهی (انفرادی ـ گروهی).
ب ـ صدور کارت شناسایی صنعتگر موضوع این قانون.
پ ـ صدور مجوز فروشگاه های انحصاری هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران.
ت ـ صدور گواهی اصالت برای آثار صنایع دستی و هنرهای سنتی.
ث ـ صدور مجوز تاسیس و بهره برداری از خانه های صنایع دستی و بازارچه های صنایع دستی.

تبصره ـ خانه های صنایع دستی به بناهای واجد ارزش معماری یا تاریخی با مالکیت عمومی یا خصوصی گفته می شود که قابلیت بهره برداری در امر تولید، فروش و مشاوره تخصصی در جهت توسعه و ارتقای صنایع دستی را داشته و به موجب مجوز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد می شود.

ج ـ صدور مجوز برگزاری حراج آثار فاخر قابل فروش صنایع دستی و هنرهای سنتی.
چ ـ صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های داخلی و بین المللی در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی.
ح ـ درجه بندی و صدور گواهی کیفیت به کارگاه ها و فروشگاه های صنایع دستی و هنرهای سنتی .

تبصره ۱ـ فعالیت های احصاء شده این ماده به جز موارد مربوط به فرش دستباف مشمول تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ بوده و با صدور پروانه فعالیت و بهره برداری از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نیاز به اخذ مجدد مجوز یا پروانه کسب از وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی باشد.
تبصره ۲ـ طراحی، برنامه ریزی، توسعه و نظارت بر کلیه آموزش های غیر رسمی صنایع دستی و فرش دستباف کشور اعم از آموزش های عمومی، تخصصی و مجازی با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در امر آموزش صنایع دستی و فرش دستباف مکلفند سیاست های تعیین شده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارتخانه را در آموزش های خود رعایت کنند.

ماده ۴

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند با هماهنگی مراجع ذی صالح اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف ـ اعمال نظارت و حمایت های الزم در جهت بهبود کیفی محصوالت صنایع دستی و فرش دستباف به ویژه در حوزه صادرات.
ب ـ برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر وضعیت کارگاه های تولیدی و آموزش صنایع دستی و فرش دستباف.
پ ـ پشتیبانی از هنرمندان و صنعتگران و همکاری با مراجع ذی صالح برای تعیین و اعطای درجه هنری به هنرمندان صنایع دستی و فرش دستباف در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
ت ـ هماهنگی و برنامه ریزی در مورد مالکیت های معنوی و فکری صنایع دستی و فرش دستباف ایران آثار و هنرمندان در داخل و خارج از کشور.
ث ـ سازماندهی نظام اطلاع رسانی در زمینه صنایع دستی و فرش دستباف.
ج ـ همکاری با دستگاه های ذیربط به منظور تدوین سرفصل دروس هنرستان ها، آموزشکده ها و دانشکده های صنایع دستی و فرش دستباف.
چ ـ هماهنگی و برنامه ریزی جهت تاسیس نهادهای غیر دولتی برای کاهش تصدی دولت و ساماندهی فعالیت صنایع دستی و فرش دستباف در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
ح ـ برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امر تاسیس شرکت های نمایشگاهی تخصصی صنایع دستی و فرش دستباف توسط تعاونی ها و بخش خصوصی.
خ ـ مشارکت در همایش ها، سمینارهای ملی و جشنواره های صنایع دستی و فرش دستباف.
د ـ برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت در امر معرفی صنایع دستی و فرش دستباف برگزیده در مراکز عمومی از طرق مناسب تبلیغی و ترویجی.
ذ ـ برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر شناسایی و گردآوری آثار با ارزش و برگزیده صنایع دستی و فرش دستباف دوران معاصر و نمایش آن ها توسط دستگاه های ذیربط.
ر ـ تدوین استانداردهای الزم برای مواد اولیه و روشهای تولید صنایع دستی و فرش دستباف برای پیشنهاد به سازمان ملی استاندارد ایران.
ز ـ تحقیق و بررسی مستمر جامعه آماری و جمع آوری اطالعات الزم از وضعیت صنایع دستی و فرش دستباف ایران و جهان به منظور ارتقای جایگاه صنایع دستی و فرش دستباف ایران.
ژ ـ اهتمام بر ارتقای موقعیت ایران در نظام بازار صنایع دستی و فرش دستباف جهان در جهت رونق و افزایش صادرات.
س ـ بهره گیری از سامانه های پیشرفته بازرگانی به منظور توسعه بازار فروش صنایع دستی و فرش دستباف ایران در کشورهای هدف توسط بخش غیر دولتی.
ش ـ کمک به ایجاد بازارچه های صنایع دستی و فرش دستباف با بهره گیری از ظرفیت های بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی.

ماده ۵

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجاز است برای تولید و عرضه محصوالت صنایع دستی و فرش دستباف و هنرهای سنتی، املاک در اختیار از جمله فضاهای مناسب در بناهای تاریخی را به فعاالن مرتبط با صنایع دستی و فرش دستباف با انعقاد قرارداد واگذار نماید. عرضه محصوالت غیر مصادیق ماده ۱ این قانون و تولیدات خارجی در این غرفه ها ممنوع و موجب انفساخ قرارداد و ضبط اموال غیر مجاز و خارجی عرضه شده می شود. سازمان حق مطالبه زیان وارده از محل وجه التزام موضوع قرارداد را خواهد داشت.

ماده ۶ 

دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مکلفند در برنامه های تشویقی و اهدای جوایز غیر نقدی، با اولویت از تولیدات صنایع دستی و فرش دستباف اصیل ایرانی استفاده کنند.

ماده ۷

بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک های عامل، بخشی از تسهیالت مسکن بانک ها را با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت به امر تامین مسکن هنرمندان و تولید کنندگان صنایع دستی و فرش دستباف اختصاص دهد.

ماده ۸

به منظور حمایت، توسعه و ترویج صنایع دستی و تشویق و تکریم هنرمندان، پیشکسوتان و فعالان بخش صنایع دستی و فرش دستباف، عنوان صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی موجود به صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی صالح می گردد. منابع صندوق از محل بخشی از تسهیالت صندوق کار آفرینی امید مهر امام رضا (ع) و کمک های بخش دولتی و غیر دولتی و درآمدهای حاصل از فعالیت های صندوق پس از درج در بودجه سنواتی و گردش خزانه تامین میشود. هم چنین دولت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می تواند سی درصد %۳۰ از درآمدهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به جهت تقویت منابع این صندوق اختصاص دهد. اساسنامه صندوق ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۹

دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و شهرداری ها مکلفند در طراحی فضاهای عمومی شهری از نمادهای صنایع دستی و فرش دستباف و هنرهای سنتی متناسب با معماری ایرانی و اسالمی استفاده کنند.

ماده ۱۰

صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مکلف است در برنامه های مختلف نسبت به صحنه آرایی و مستندسازی و معرفی هنرمندان و آثار هنری صنایع دستی و فرش دستباف با مشارکت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسالمی و جهاد کشاورزی اقدام نماید.

ماده ۱۱

دولت و دستگاه های اجرائی ذیربط مکلفند به منظور تشویق و حمایت از رشد و ترویج تولیدات صنایع دستی و فرش دستباف و هنرهای سنتی بومی و اصیل اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف ـ به منظور تشویق و حمایت از رشد و ترویج تولیدات صنایع دستی و فرش دستباف و هنرهای سنتی بومی و اصیل، نسبت به اعمال محدودیت های الزم برای واردات محصوالت صنایع دستی و فرش دستباف ازجمله وضع تعرفه مناسب اقدام کند.
ب ـ سقف خروج ظروف ساخته شده از نقره بدون نگین به میزان پنج کیلوگرم و زیور آلات نقره و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی تا سه کیلوگرم برای هر نفر برای حضور در نمایشگاه های بین المللی خارجی از کشور با ارائه ضمانت نامه های بانکی و وثایق معتبر افزایش می یابد. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اجرای این ماده نظارت می کنند. اقالم تاریخی و میراث فرهنگی تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشد.
پ ـ از صادر کنندگان صنایع دستی و فرش دستباف در مقابل آثار منفی ناشی از نوسانات قیمت ارز حمایت کند.
ت ـ گمرک جمهوری اسالمی ایران با نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به ایجاد و احصای شناسه کد تعرفه های فرعی برای کلیه محصوالت صنایع دستی و فرش دستباف کشور اقدام نماید.

ماده ۱۲

دولت می تواند به منظور کمک به ارتقای تحصیلی هنرمندان و استادکاران صنایع دستی و فرش دستباف، کمک هزینه تحصیلی تعیین و پرداخت کند.

ماده ۱۳

حمایت های موضوع این قانون با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه ها و تشکل های ذیربط در مورد قالیبافی و بافندگی فرش اجراء می شود.

ماده ۱۴

تعیین نحوه صدور کلیه مجوزهای فعالیت صنایع دستی و فرش دستباف و هم چنین هماهنگی، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات واحدهای ذیربط بر اساس آیین نامه های است که در چهارچوب قانون نظام صنفی توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۱۵

آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ آن توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و ششم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به تایید شورای نگهبان رسید.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *