قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها

در این مقاله آشنا میشوید با: قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره حقوقی شهرداری، می توانید با وکیل شهرداری تهران در ارتباط باشید.

مواد قانونی تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب

مواد قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384,10,14

ماده 1

محدوده شهر عبارت است از حد كالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذكور در طرح هادی شهر كه ضوابط و مقررات شهر سازی در آن لازم الاجراء می باشد.
شهرداری ها علاوه بر اجرای طرح های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تامین خدمات شهری و تاسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند.

ماده 2 

حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات كشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.
به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی كشاورزی، باغات و جنگل ها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تاسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح های جامع و هادی امكان پذیر خواهد بود.
نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات كه به موجب طرح ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرک های صنعتی (كه در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداری ها مستثنی می باشند) به عهده شهرداری مربوط می باشد، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 3 

محدوده روستا عبارت است از محدوده ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی كه با رعایت مصوبات طرح های بالادست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط می رسد. دهیاری ها كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده دار خواهند بود.

تبصره 1- روستاهایی كه در حریم شهرها واقع می شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.

تبصره 2- روستاهایی كه به موجب طرح های مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع می شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و برای آن ها در قالب طرح های جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امكان استمرار فعالیت های روستایی تهیه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره 3- محدوده روستاهای فاقد طرح هادی، با هماهنگی شورای اسلامی روستا توسط بنیاد مسكن انقلاب اسلامی در قالب بافت مسكونی روستا پیشنهاد گردیده و به تصویب مراجع قانونی مربوطه در استان می رسد.

تبصره 4- درآمد ناشی از ساخت و سازها و عوارض روستاهایی كه در حریم شهرها قرار می گیرند اعم از روستاهای دارای طرح هادی و فاقد طرح هادی، به حساب دهیاری های روستا جهت توسعه و عمران واریز می گردد.

تبصره 5- در هر محدوده و یا حریمی كه شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می نماید موظف به ارائه كلیه خدمات شهری می باشد.

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها

ماده 4 

محدوده شهرک ها اعم از شهرک های مسكونی و صنعتی یا سایر شهرک هایی كه طبق مقررات و با مجوزهای قانونی مربوط ایجاد و احداث می شوند در طرح های مصوب آن ها تعیین و تصویب می گردد.

تبصره 1- محدوده شهرک های یاد شده و هم چنین محدوده نقاط و مراكز جمعیتی كه قبل از سال 1355 دارای طرح ایجاد شهرک و صورتجلسه تفكیكی بوده و تاكنون موفق به اخذ پروانه شهرک نشده و به صورت غیر مصوب باقی مانده اند در صورتی كه بنا به ضرورت و با ارائه دلایل توجیهی كافی بر اساس مطالعات طرح های جامع و هادی مصوب در داخل حریم شهرها قرار گیرند، اعم از این كه عملیات شهرک سازی در آن ها خاتمه یافته و پروانه بهره برداری آن ها صادر شده باشد و یا هنوز در دست احداث و تكمیل باشد تحت كنترل و نظارت شهرداری مربوط خواهند بود.

تبصره 2 – هرگونه ساخت و ساز در شهرک های یاد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانونی خود خواهد بود.

ماده 5 

محدوده شهر در طرح های جامع شهری و تا تهیه طرح های مذكور در طرح های هادی شهر و تغییرات بعدی آن ها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصویب كننده طرح های مذكور می رسد. این محدوده حد اكثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرح های مذكور به صورتی كه كلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده كردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از كنترل و امضای دبیر مرجع تصویب كننده و تایید شدن به مهر دبیر خانه مربوط به امضای استاندار جهت اجراء به شهرداری و دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ می گردد.

تبصره 1- چنان چه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذكور به انجام نرسد، استاندار دستور تدقیق محدوده را به سایر مراجع ذی صلاح صادر خواهد كرد.

تبصره 2- پیگیری اجرای این ماده در قالب مهلت تعیین شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهرها، به عهده دبیر خانه مرجع تصویب كننده طرح ها خواهد بود.

تبصره 3- در تهیه طرح های جامع هادی شهری پیشنهادات شهرداری كه به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده باشد برای تایید نهایی به مراجع قانونی منعكس می شود.

ماده 6 

حریم شهر در طرح جامع شهر و تا تهیه طرح مذكور در طرح هادی شهر تعیین و تصویب می گردد.

ماده 7 

محدوده روستا بر اساس طرح های هادی روستایی و تغییرات بعدی آن ها توسط بنیاد مسكن انقلاب اسلامی استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مرجع تصویب كننده طرح هادی روستایی می رسد. این محدوده حد اكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب، توسط بنیاد مسكن انقلاب اسلامی استان مربوط تدقیق شده و به امضای فرماندار شهرستان مربوط جهت اجراء به دهیاری و دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ می شود.

ماده 8 

محدوده ها و حریم های تعیین شده برای شهرهای مجاور، محدوده روستاهای مجاور و محدوده شهرک های مجاور، نباید با هم تداخل داشته باشند در صورت تداخل، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل، مراجع تصویب كننده طرح های هادی و جامع حسب مورد خواهند بود.

ماده 9 

محدوده مجموعه های شهری در طرح مصوب آن ها تعیین و تصویب می شود.

ماده 10 

هیچ یک از شهرها محدوده و حریم دیگری به جز محدوده و حریم موضوع مواد (1) و (2) این قانون و هیچ یک از روستاها و شهرك ها، محدوده دیگری به جز محدوده موضوع مواد (3) و (4) این قانون نخواهند داشت و عناوین یاد شده حایگزین كلیه عناوین متناظر آن ها از جمله «محدوده قانونی»، «حریم قانونی»، «حوزه شهرداری»، «حدود مصوب شهر» و نظایر آن ها در مورد محدوده شهر، «محدوده استحفاظی»، «حوزه استحفاظی»، «حریم استحفاظی»، «محدوده نهایی»، «محدوده نفوذی» و نظایر آن ها در مورد حریم شهر، «محدوده مسكونی روستا» یا «حدود روستا» در مورد «محدوده روستا» و «محدوده قانونی شهرک» می گردد و هر ترتیب دیگری كه در مورد تعاریف محدوده و حریم شهر، محدوده شهرک و روستا و نحوه تعیین آن ها با هر عنوان دیگری در قوانین و مقررات قبلی مقرر شده باشد، با تصویب این قانون ملغی خواهد بود.

تبصره – تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده ها و حریمهای مورد اشاره در این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط در تمام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری  مصوب 15/4/1362  می شود.

ماده 11 

محدوده و حریم تعریف شده كه در این قانون برای مناطق مسكونی شهری و روستایی و شهرک های مسكونی است شامل سایر محدوده ها و حریم های خاص كه حسب قوانین خاص تعیین شده اند (مثل حریم راه ها و راه آهن، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیست، حریم میراث فرهنگی و نظایر آن) نخواهد شد.

ماده 12 

هرگونه تخلف از احكام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی، جرم محسوب شده و مرتكبین علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامی محكوم خواهند شد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/10/1384 به تایید شورای نگهبان رسید.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *