موارد صدور سند مالکیت المثنی

موارد صدور سند مالکیت المثنی

در این مقاله با موارد صدور سند مالکیت المثنی، سند مالکیت، در چه مواردی سند المثنی صادر می شود، روش تنظیم سند در اداره ثبت، اقدام برای گرفتن سند المثنی، تصرف سند در ید شخص ثالث، صدور سند مالکیت و مواردی که در روزنامه منتشر می گردد آشنا شوید.

در صورت هرگونه سوال راجع به موارد صدور سند مالکیت المثنی می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.

رزرو آنلاین وقت مشاوره

با انتخاب وکیل برگزیده دادپویان با بهترین وکیل پایه یک متناسب با موضوع خود مشاوره بگیرید.
دادپویان

سند مالکیت

سند مالکیت یکی از آثار حقوقی ثبت املاک است. حال ممکن است این سند دچار مشکلاتی شده و فرد ناچار به دریافت سند مالکیت المثنی شود.

سند مالکیت المثنی در صورت گم شدن سند مالکیت و نیز به سرقت رفتن آنف از بین رفتن تمام سند مالکیت یا جزیی از آن و نیز در صورتی که سند مالکیت نزد دیگری بوده و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکان پذیر نباشد، صادر می‌شود.

در مواردی که سند مالکیت بنا به دلایلی هم چون گم شدن یا به سرقت رفتن و… وجود ندارد، مالک باید صدور سند مالکیت المثنی را تقاضا کند.

در این خصوص مالک باید به صورت کتبی، دلیل از بین رفتن سند «مفقود شدن، به سرقت رفتن و…» را اعلام کرده و استشهادیه ای نیز به امضای لااقل 3 نفر که امضای آنها از سوی کلانتری محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد، به اداره ثبت محل تسلیم کند.

در چه مواردی سند المثنی صادر می شود؟

  1. در زمان مفقود شدن سند مالکیت یا به عبارت بهتر در زمانی که سند مالکیت گم شود.
  2. در مواردی که سند مالکیت از بین بروند (تفاوتی نمی کند تمام یا بخشی از آن باشد). مثلا در اثر آتش سوزی، سیل و…
  3. اگر فرد دیگری سند مالکیت مال را در ید خود نگه داشته و از ارائه آن حتی با صدور اجرائیه خودداری می کند.

تبصره 1 و 2 ماده 120 اصلاحی آیین نامه قانون ثبت املاک به شرح زیر است:

درمواردی که سند مالکیت تازه صادر می شود باید سند مالکیت اولی باطل شده و در پرونده مربوطه بایگانی شود.

موارد صدور سند مالکیت المثنی

روش تنظیم سند در اداره ثبت

اداره ثبت مکلف است هنگام صدور المثنی سند مالکیت مراتب را به دفاتر حوزه خود کتبا اعلام و متذکر شود. که هر موقع نسبت به پلاک موضوع المثنی سند مالکیت بخواهند هرگونه سند معامله ای تنظیم نمایند (اعم از این که به استناد اصل سند مالکیت باشد یا المثنی) جریان ثبتی ملک را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله کنند. هر یک از دفتر خانه ها مکلفند دفتری برای ثبت شماره پلاک این قبیل املاک داشته باشند که در موقع تنظیم اسناد به آن مراجعه نموده در صورتی که مورد معامله از املاکی باشد که نسبت به آن سند مالکیت المثنی صادر شده باید قبلا جریان ثبتی ملک را استعلام و در صورت نبودن مانعی اقدام به تنظیم سند بنمایند و در محل هائی که از رایانه استفاده می شود نیاز به اعلام موضوع به دفاتر اسناد رسمی نمی باشد.

ولی دفاتر با توجه به سند مالکیت المثنی در موقع انجام معامله باید جریان ثبتی را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله نمایند.
تخلف از رعایت دستور فوق مستلزم کیفر درجه سه به بالا مقرر در ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی است.

اقدام برای گرفتن سند المثنی

فرد مالک، پس از وصول تقاضانامه و برگه استشهادیه اداره ثبت در ابتدا آن را ثبت می کند. و در دفتر املاک منعکس می کند. و به دفاتر اسناد رسمی اعلام می کند. بعد از ظرف یک هفته به هزینه شخصی درخواست کننده مراتب را یک نوبت در در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا یکی از روزنامه های رسمی که آگهی های ثبتی در آن درج می شود، آگهی می کند. در صورتی که تا ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراضی واصل نشد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشد. اداره ثبت اقدام به صدور المثنی سند مالکیت می کند. در مواردی هم که مندرجات صفحه اول یا صفحات سند مالکیت مفقود بشود باید المثنی صادر گردد.

تصرف سند در ید شخص ثالث

در مواردی که سند مالکیت در ید ثالث بوده و دادگاه حکم به استرداد آن می دهد و با صدور اجرائیه نیز استرداد سند مالکیت مقدور نمی شود مالک می تواند با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم و تسلیم آن به اداره ثبت مربوطه تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید. در این مورد ارائه فرم استشهاد و انتشار آگهی فقدان سند مالکیت ضرورت نداشته اداره ثبت باید با رعایت تبصره یک طبق گواهی دادگاه مبادرت به صدور المثنی بنماید.

مورد دیگر این که سند مالکیت در تصرف شخص ثالثی باشد و دادگاه حکم به استرداد آن را داده و حتی با صدور اجرائیه استرداد سند ممکن نباشد. در این صورت دادگاه می تواند با اخذ گواهی از دادگاه صادرکننده حکم و تسلیم آن به اداره ثبت مربوطه تقاضای المثنی را بنماید. در این موارد تحقیق از شهود و انتشار آگهی ضرورتی ندارد و اداره ثبت باید طبق گواهی دادگاه مبادرت به صدور سند المثنی کند.

صدور سند مالکیت المثنی

متصدی حسابداری هزینه حق الدرج را محاسبه و قبض لازم را صادر و جهت تودیع در بانک به متقاضی تسلیم و او هزینه حق الدرج را در بانک ملی که حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است تودیع و نسخ لازم را به حسابداری اعاده می نماید تا ضمیمه پرونده شود، ضمنا فوق العاده ماموریت نقشه بردار ارزیاب نیز حسب دستور مسئول اداره پرداخت می گردد.

سپس پرونده جهت تهیه آگهی فقدان سند مالکیت به دفتر املاک ارسال می گردد. متصدی دفتر املاک با ملاحظه محتویات پرونده و ثبت دفتر املاک آگهی فقدان سند مالکیت را تهیه می نماید در این آگهی باید مشخصات کامل مالک شماره پلاک و محل وقوع ملک و نحوه مفقود شدن سند مالکیت و معاملاتی که در سند مالکیت ثبت شده قید گردد.

آگهی پس از امضا مسئول اداره و درج شماره بر آن وسیله متصدی دفتر اندیکاتور جهت چاپ در یکی از روزنامه ها ی محلی یا کثیر الانتشار به اداره ارشاد اسلامی محل ارسال می شود.

آگهی در دو نوبت به فاصله ای که کمتر از ده روز نباشد باید در روزنامه چاپ شود و در آن قید گردد که پس از انتشار نوبت دوم ظرف ده روز چنان چه کسی اعتراضی نداشته باشد می تواند به ثبت محل اعلام دارد و یا انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض سند المثنی صادر خواهد شد.

موارد صدور سند مالکیت المثنی

مواردی که در روزنامه منتشر می گردد

  • نام و نام خانوادگی مالک.
  • محل وقوع ملک و شماره پلاک ثبتی.
  • خلاصه ای از ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت.
  • معاملاتی که حکایت از سند ثبتی و اظهار مالک در سند مالکیت نوشته شده است.

تذکر به این موضوع که هر شخص نسبت به ملک مذکور در آگهی قراردادی منعقد نموده که در خلاصه سند ذکر نشده است و یا اینکه سند مالکیت نزد او می باشد، می تواند ظرف 100 روز از تاریخ نشر آگهی به اداره ثبت محل مراجعه نماید و ضمن ارائه اصل سند مالکیت، اعتراض خود را نیز تقدیم نماید.

نکته: همان گونه که پیش تر نیز اشاره گردید چنان چه در مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد و یا این که اعتراض واصله بدون ارائه سند مالکیت باشد، اعتراض فاقد اثر بوده و سند مالکیت المثنی طبق مقررات برای متقاضی صادر می گردد.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.

حق الوکاله مناسب

تضمین کیفیت در سریعترین زمان ممکن تا حصول نتیجه مطلوب با وکلای مجرب و متخصص
دادپویان

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *