دیه سال 1401

محاسبه رایگان دیه سال ۱۴۰۱

در این مقاله آشنا میشوید با: نرخ دیه سال 1401، نرخ دیه سال 1402، نرخ دیه سال 1403، دیه جنین و دیه در ماه های حرام و درصدهای مختلف دیه. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره حقوقی دیه، می توانید با وکیل دیه در ارتباط باشید. وکیل دیه تصادفات، شماره تلفن وکیل تصادفات.

دیه چیست؟

دیه یکی از انواع مجازات های پیش بینی شده در قانون است. در صورتی که شخصی جرم غیر عمدی علیه جان، اعضای بدن و منافع اعضای بدن دیگری انجام دهد باید دیه بپردازد. همچنین در صورتی که جرم عمدی بوده ولی مجازات قصاص نداشته باشد، باید دیه پرداخت شود.

مطابق شرع مقدس اسلام و قوانین کشور، هرکس عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان، سلامتی یا مال دیگری لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود.

دیه سال 1401

در خصوص مقابله با آسیب های جسمی، پرداخت دیه و ارش مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است که پرداخت دیه در مواردی به عنوان مجازات اصلی مرتکب در نظر گرفته می شود و در برخی موارد نیز به جای قصاص باید دیه پرداخت شود.

برای مشاوره حقوقی با وکیل، می توانید با موسسه وکالت دادپویان در تماس باشید.

نرخ دیه سال 1401

جدول تنظیم شده در خصوص نرخ دیه به صورت کل و جز حسب اعلام قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ به تومان.

۱- دیه کامل در ماه غیر حرام ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان.

۲- دیه کامل در ماه حرام (محرم، ذی القعده، ذی الحجه، رجب) ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان.

۳- یک دینار شرعی ۶۰۰۰۰۰ تومان.

۴- یک درهم شرعی ۶۰۰۰۰ تومان.

۵- یک نفر شتر ۶۰۰۰۰۰۰ تومان.

۶- یک ده هزارم دیه کامل ۶۰۰۰۰ تومان.

۷- یک هزارم دیه کامل ۶۰۰۰۰۰ تومان.

۸- یک صدم دیه کامل (یک درصد دیه کامل)  ۶۰۰۰۰۰۰ تومان.

یک درصد دیه کامل سال 1401

یک درصد دیه کامل در سال 1401 معادل شش میلیون تومان است. دو درصد دیه کامل سال 1401 معادل دوازده میلیون تومان است.

۹- نیم صدم دیه کامل (نیم درصد دیه کامل) ۳۰۰۰۰۰۰ تومان.

۱۰- یک دهم درصد ۶۰۰۰۰۰ تومان.

۱۱- دو دهم درصد دیه کامل ۱۲۰۰۰۰۰ تومان.

سه دهم درصد دیه کامل سال 1401

برای این که سه دهم درصد دیه کامل را حساب بکنیم، ابتدا باید یک درصد دیه کامل را بدانیم.

یک درصد دیه کامل در سال 1401 معادل شش میلیون تومان می باشد. سپس شش میلیون تومان را تقسیم بر ده کرده و حاصل را در سه ضرب می کنیم که می شود یک میلیون و هشتصد هزار تومان.

دیه سال 1401

۱۲- سه دهم درصد دیه کامل 1401 ۱۸۰۰۰۰۰ تومان.

۱۳- چهار دهم درصد دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰ تومان

۱۴- پنج دهم درصد دیه کامل ۳۰۰۰۰۰۰ تومان.

۱۵- شش دهم درصد دیه کامل ۳۶۰۰۰۰۰ تومان.

۱۶- هفت دهم دصد دیه کامل ۴۲۰۰۰۰۰ تومان.

۱۷- هشت دهم درصد دیه کامل ۴۸۰۰۰۰۰ تومان.

۱۸- نه دهم درصد دیه کامل ۵۶۰۰۰۰۰ تومان.

۱۹- یک درصد دیه کامل ۶۰۰۰۰۰۰ تومان.

۲۰- یک و یک دهم درصد دیه کامل ۶۶۰۰۰۰۰ تومان.

۲۱- یک و دو دهم درصد دیه کامل ۷۲۰۰۰۰۰ تومان.

۲۲- یک و سه دهم درصد دیه کامل ۷۸۰۰۰۰۰ تومان.

۲۳- یک و چهار دهم درصد دیه کامل ۸۴۰۰۰۰۰ تومان.

۲۴- یک و پنج دهم درصد دیه کامل ۹۰۰۰۰۰۰ تومان.

۲۵- یک و شش دهم درصد دیه کامل ۹۶۰۰۰۰۰ تومان.

۲۶- یک و هفت دهم درصد دیه کامل ۱۰۲۰۰۰۰۰ تومان.

۲۷- یک و هشت دهم درصد دیه کامل ۱۰۸۰۰۰۰۰ تومان.

۲۸- یک و نه دهم درصد دیه کامل ۱۱۴۰۰۰۰۰ تومان.

۲۹- دو درصد دیه کامل ۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان.

۳۰- دو نیم درصد دیه کامل ۱۵۰۰۰۰۰۰ تومان.

۳۱- سه درصد دیه کامل ۱۸۰۰۰۰۰۰ تومان.

۳۲- سه و نیم درصد دیه کامل ۲۱۰۰۰۰۰۰ تومان.

۳۳- چهار درصد دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان.

۳۴- چهار و نیم درصد دیه کامل ۲۷۰۰۰۰۰۰ تومان.

۳۵- پنج درصد دیه کامل ۳۰۰۰۰۰۰۰ تومان.

۳۶- پنج و نیم درصددیه کامل ۳۳۰۰۰۰۰۰ تومان.

۳۷- شش درصد دیه کامل ۳۶۰۰۰۰۰۰ تومان.

۳۸- شش و نیم درصد دیه کامل ۳۹۰۰۰۰۰۰ تومان.

۳۹- هفت درصد دیه کامل ۴۲۰۰۰۰۰۰ تومان.

۴۰- هفت و نیم درصد دیه کامل ۴۵۰۰۰۰۰۰ تومان.

۴۱- هشت درصد دیه کامل ۴۸۰۰۰۰۰۰ تومان.

دیه سال 1401

۴۲- هشت و نیم درصد دیه کامل ۵۱۰۰۰۰۰۰ تومان.

۴۳- نه درصد دیه کامل ۵۴۰۰۰۰۰۰ تومان.

۴۴- نه و نیم درصد دیه کامل ۵۷۰۰۰۰۰۰ تومان.

۴۵- ده درصد دیه کامل ۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان.

۴۶- نصف (یک دوم) دیه کامل ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان.

۴۷- ثلث دیه کامل (یک سوم دیه کامل) ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان.

۴۸- ربع (یک چهارم) دیه کامل ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ تومان.

۴۹- خمس (یک پنجم) دیه کامل۱۲۰۰۰۰۰۰۰ تومان.

۵۰- چهار پنحم از یک پنجم دیه کامل ۹۶۰۰۰۰۰۰ تومان.

۵۱- چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل ۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان.

۵۲- یک پنجم از یک دهم دیه کامل ۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان.

۵۳- یک دوم از یک دهم دیه کامل ۳۰۰۰۰۰۰۰ تومان.

دیه حارصه یا دیه شتر چقدر است؟

۵۴- حارصه (یک شتر) ۶۰۰۰۰۰۰ تومان.

۵۵- دامیه (دوشتر) ۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان.

۵۶- متلاحمه (سه شتر) ۱۸۰۰۰۰۰۰ تومان.

۵۷- سمحاق (چهار شتر) ۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان.

۵۸- موضعه (پنج شتر) ۳۰۰۰۰۰۰۰ تومان.

۵۹- هاشمه (ده شتر) ۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان.

۶۰- منقله (پانزده شتر) ۹۰۰۰۰۰۰۰ تومان.

۶۱- ماء مومه (سی و سه شتر) ۱۹۸۰۰۰۰۰۰ تومان.

دیه سال 1401

۶۲- جائفه (ثلث دیه کامل) ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان.

۶۳- دامغه (ثلث دیه کامل و همچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین می گردد) ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان.

۶۴- سیاه شدن صورت بدون جراحت، شش دینار ۳۶۰۰۰۰۰ تومان.

۶۵- کبود شدن صورت (سه دینار) ۱۸۰۰۰۰۰ تومان.

۶۶- کبودشدن سایر اعضا بدن نصف کبودی صورت یعنی ۹۰۰۰۰۰ تومان.

۶۷- سیاه شدن سایر اعضا بدن (سه دینار) ۱۸۰۰۰۰۰ تومان.

۶۸- سرخ شدن اعضا بدن (ربع دینار)۱۵۰۰۰۰ تومان.

۶۹- دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار) ۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان.

۷۰- دیه علقه که خون بسته است (چهل دینار) ۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان.

دیه جنین چقدر است؟

۷۱- دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده است و هنوز روح درآن پیدا نشده است، فرقی بین پسر و دختر نیست، (یک صد دینار) ۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان.

۷۲- دیه جنین در مرحله ای که به صورت استخوان درآمده است و هنوز گوشت نروییده است (هشتاد دینار) ۴۸۰۰۰۰۰۰ تومان.

۷۳- دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد) دیه کامل ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان.

۷۴- دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد) نصف دیه کامل مرد مسلمان ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان.

۷۵- دیه جنین که روح در آن پیدا شده است و اگر مشتبه باشد (سه چهارم دیه کامل) ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ تومان.

۷۶- دیه مضقه که به صورت گوشت در آمده است (شصت دینار) ۳۶۰۰۰۰۰۰ تومان.

پرکاربردترین سوالت مربوط به دیه

سه دهم درصد دیه کامل سال 1401

مقدار قیمت سه دهم درصد دیه کامل انسان سال 1401 مبلغ 1/800/000 تومان می شود.

چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل سال ۱۴۰۱

مقدار این معادله از دیه مبلغ 48/000/000 تومان می باشد.

یک دهم دیه کامل چقدر است ۱۴۰۱

مقدار این مبلغ دیه 60/000/000 تومان می باشد.

دو دهم درصد دیه کامل سال ۱۴۰۱

مقدار این مبلغ دیه 1/200/000 تومان می باشد.

یک صدم دیه کامل ۱۴۰۱

مقدار این مبلغ دیه 6/000/000 تومان می باشد. 

سه صدم دیه کامل سال 1401 

مقدار این مبلغ 18/000/000 تومان می باشد.

یک سوم دیه کامل 1401 

مقدار این مبلغ از دیه 200/000/000 تومان می باشد.

سه هزارم دیه کامل سال ۱۴۰۱ چقدر است

مقدار این مبلغ از دیه 1/800/000 تومان می شود. 

یک و نیم هزارم دیه کامل 1401 

مقدار این مبلغ 900/000 تومان می باشد.

نیم درصد دیه کامل سال ۱۴۰۱

مقدار این مبلغ از دیه 3/000/000 تومان می شود.

دو درصد دیه کامل سال 1401

مقدار این مبلغ از دیه 12/000/000 تومان می شود. 

دیه سیلی 1401  

برای گرفتن دیه سیلی زدن باید آثار جرم توسط نهادهای قضایی مانند پزشکی قانونی به ثبت برسد و با ارائه نظر کارشناس قاضی حکم به پرداخت دیه می دهد.

تغییر رنگ پوست در بررسی کارشناسان مورد توجه قرار می گیرد، و چنان چه سیلی زدن موجب سیاه شدن پوست شده باشد بالاترین میزان دیه تعیین خواهد شد، پس از آن کبود شدن و در نهایت سرخ شدن پوست می تواند باعث پرداخت دیه سیلی زدن شود.

قانونگذار در ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی میزان پرداخت دیه سیلی را مشخص کرده است، در این قانون آمده: دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، به شرح ذیل است:

الف- سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل.

در برخی موارد ممکن است صدمات وارده بیشتر از تغییر رنگ پوست باشد و موجب تورم نیز شود. در این صورت قانون گذار در ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی بیان کرده در صورتی که صدمات وارده منجر به تورم شود فرد محکوم به پرداخت ارش می باشد، و اگر همراه با تورم تغییر رنگ هم به وجود آمده، علاوه بر ارش، مجرم باید دیه را نیز پرداخت کند. بنابراین تغییر رنگ و تورم منجر به پرداخت دیه و ارش خواهد شد.

 • هم چنین قانون گذار بیان داشته که باقی ماندن تغییر رنگ پوست و یا محو شدن آن تاثیری در پرداخت دیه ندارد، و اگر این واقعه توسط پزشکی قانونی ثبت شود و سپس آثار جرم از بین برود همچنان شخص محکوم به پرداخت جزای مالی است. 
 • شاید این امر برای یک سیلی ساده بعید به نظر برسد اما باید گفت این امکان وجود دارد که طبق ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است. لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.

دیه در ماه های حرام سال 1401 چقدر است؟

ماه های حرام: محرم، ذی القعده، ذی الحجه، رحب در این ۴ ماه دیه کامل ۸۰۰ میلیون تومان است.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

24 دیدگاه

 • بایسلام تازمانی که درصد برای آن از طریق پزشکی قانونی یا دادگاه تعیین نگردد نمی توان به طور دقیق مبلغ دیه را محاسبه نمود برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل ضرب و جرح و دیه در ارتباط باشید.

 • سلام وقت بخیر میشه این دیه رومحاسبه کنید.
  خراشیدگی حارصه سمت راست پل بینی وزیرچشم راست مشهوداست که براثرجسم سخت لبه دارانجام شده که صدمه فوق دیه مقدردارد

 • سلام هر کدام از درصدهای دیه ای که اعلام کردید در مقاله صفحه دیه سال 1402 به نرخ روز به صورت جزء به جزء ذکر شده است که خودتان می توانید محاسبه نمائید و در صورت اینکه می خواهید وکیل، دیه شما را محاسبه نماید می توانید مشاوره تلفنی با وکیل دیه داشته باشید.

 • سلام از بین رفتن ابروی چپ که مجددا رشد نموده است و تورم شدید قسمت میانی پیشانی هر دو قسمت بالا ارش دارد.
  تعیین ارش معمولاً با کارشناسی پزشکی قانونی و رأی دادگاه است. و توسط وکیل قابل محاسبه نمی باشد. برای اطلاعات بیشتر می توانید مقاله دیه سال 1402 را مطالعه نمایید.

 • سلام دیه (از بین رفتن موی ابروی چپ قسمت داخلی ) که معاینه مجدد گفته بود و البته مو دراومد و کبودی و تورم شدید و وسیع (ارش) قسمت میانی پیشانی چقدر میشه ؟ اتفاق مال ۱۴۰۲هست.

 • با سلام و وقت بخیر امکانش هست مبلغ دیه رو محاسبه کنید
  داميه سمت راست قدام سر دو درصد 2-کبودی ناحيه داخلی آرنج راست یک ونيم هزارم 3-حارصه
  زانوی راست نيم درصد 4-حارصه ناحيه فوقانی قدام ساق پای راست نيم درصد 5-کبودی ناحيه فوقانی خلفی بازوی راست
  یک ونيم هزارم 6-کبودی ناحيه ميانی خلفی بازوی راست یک ونيم هزارم 7-حارصه آرنج راست نيم درصد 8-حارصه
  کف دست راست نيم درصد 9-کبودی کف دست راست یک ونيم هزارم 10 -کبودی انگشت دوم پای راست یک ونيم هزارم
  -11 شکستگی بند اول انگشتان سوم وچهارم پای راست با بهبودی معيوب هرکدام چهار پنجم از یک پنجم از یک سوم
  از یک دهم و شکستگی بند اول انگشت دوم پای راست با بهبودی معيوب یک پنجم از یک سوم از یک دهم 12 -کبودی
  شکم یک ونيم هزارم 13 -سرخ شدگی ناحيه ميانی فوقانی قدام قفسه سينه نصف یک ونيم هزارم 14 -کبودی قدام شانه چپ
  یک ونيم هزارم 15 -شکستگی بند اول انگشت پنجم دست راست با بهبودی بدون عيب چهار پنجم از یک پنجم از یک سوم
  از یک دهم 16 -شکستگی بند اول انگشت چهارم دست راست با بهبودی بدون عيب چهار پنجم از یک پنجم از یک وسوم
  از یک دهم 17 -ارش آسيب نسوج نرم ومحدودیت حرکتی انگشت پنج دست راست دو درصد 18 -عدم رویش موهای سر
  به وسعت یک ونيم درصد کل موهای سریک ونيم درصد 19 -سقوط ناخن انگشت اول دست راست با رویش معيوب یک
  درصد 20 -سقوط ناخن های انگشتان دو ،سه وچهار دست راست با رویش سالم هرکدام نيم درصد دیه کامل

 • سلام و وقت بخیر
  دو دهم دیه کامل : ۱۸۰ میلیون تومان
  سه هزارم دیه کامل : دو میلیون و هفتصد هزار تومان
  یک و نیم هزارم دیه کامل : یک میلیون و سیصد پنجاه هزار تومان
  دو فقره نیم صدم دیه کامل : ۹ میلیون تومان
  یک صدم دیه کامل : ۹ میلیون تومان
  دو صدم دیه کامل : ۱۸ میلیون تومان
  دو فقره یک صدم دیه کامل : ۱۸ میلیون تومان
  دو صدم دیه کامل : ۱۸ میلیون تومان
  برای اطلاعات بیشتر به مقاله دیه سال 1402 مراجعه نمایید.

 • سلام ، ممنون میشم دیه رو حساب کنید
  دو دهم درصد دیه کامل+سه هزارم دیه کامل+یک و نیم هزارم دیه کامل+ دو فقره نیم صدم دیه کامل+یک صدم دیه کامل+دو صدم دیه کامل+دو فقره یک صدم دیه کامل+دو صدم دیه کامل

 • سلام مبلغ دیه شما سی و چهار میلیون و دویست هزار تومان می شود برای اطلاع بیشتر می توانید به مقاله دیه سال 1402 مراجعه نمایید.

 • سلام رای دادگاه درمونده ضرب وجرح اینطور هست در۲۲موردبه یک ونیم هزارم دیه کامله ویکصدم از یک دوم دیه کامله لطفا میفرمایید چقدر میشود وشاکی خانم هست فرقی دارد یانه ممنون

 • سلام مبلغ به سال جدید می شود ۱۵۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان و در مورد اقساط باید دادخواست اعسار از پرداخت دیه داده شود و یا از قاضی اجرا تقاضای مطالبه دیه از صندوق خسارات دیه بنماید.

 • سلام ببخشید مقدار دیه که در بهمن ۱۴۰۱ صدمیلیونو هشتصد هزار تومان بوده درسال جدید چقدر است؟
  واگر قسطی پرداخت شود شرایط پرداخت چگونه است؟
  لطفا راهنمایی کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *