اختیارات مدیر شرکت تضامنی

اختیارات مدیر شرکت تضامنی

در این مقاله آشنا میشوید با: اختیارات مدیر شرکت تضامنی، نحوه انتخاب مدیر در شرکت تضامنی، اختیارات در روابط مدیر و شرکا، مسئولیت مدنی و کیفری مدیر شرکت تضامنی، مسئولیت‌‌ های مدنی مدیر در مقابل اشخاص ثالث، نقش مستقیم و وظایف شرکا در اداره شرکت تضامنی و عزل و مدت مدیر در شرکت تضامنی. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

نحوه انتخاب مدیر در شرکت تضامنی

مدیر یا مدیران شرکت تضامنی باید با اتفاق‌ نظر تمام شرکا انتخاب شوند. با این حال شرکا می‌توانند ضمن شرکت‌ نامه یا اساسنامه، انتخاب از راه اکثریت آرا را پیش‌ بینی کنند. تعداد مدیران از طریق اساسنامه یا از طریق توافق جداگانه مشخص می‌شود. تعیین مدیر یا مدیران باید مقارن تشکیل شرکت و قبل از تقاضای ثبت آن به عمل آید، زیرا یکی از مدارکی که لازم است، برای ثبت شرکت، به مرجع ثبت شرکت‌ها داده شود، نوشته‌ای به امضا مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی یا غیر نقدی با تعیین قیمت آنها است و این امر، همان‌ طور که معلوم است، وجود مدیر شرکت قبل از ثبت شرکت را ایجاب می‌کند.

برای دعاوی شرکت ها، می توانید با وکیل شرکت ها در تماس باشید.

انتخاب مدیر می‌تواند در شرکت‌ نامه یا ضمن اساسنامه یا به موجب توافق جداگانه به عمل آید. اما اداره ثبت شرکت‌ها، نمونه‌ هایی از شرکت‌ نامه از پیش تنظیم کرده است که جهت ثبت شرکت نام مدیر باید در آن قید شود و از آنجایی که ثبت شرکت و تقدیم شرکت‌ نامه، الزامی است، می‌توان نتیجه گرفت که تعیین مدیر باید در شرکت‌ نامه صورت پذیرد. البته مدیران بعدی ممکن است به موجب سند دیگری تعیین شوند.

اختیارات در روابط مدیر و شرکا

  • ماده ۱۲۱ قانون تجارت: حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ۵۱ مقرر شده است.
  • ماده ۵۱ قانون تجارت: مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد.

اختیارات مدیر شرکت تضامنی

با توجه به دو ماده فوق و نیز مقررات قانون مدنی در مورد وکیل می توان گفت:

مدیر شرکت همه اختیارات لازم برای اداره شرکت را داراست مگر این که خلافش در شرکت نامه یا اساسنامه آمده باشد. مدیر همچنین مسئول خسارات ناشی از اعمال خود نیست مگر در صورت تعدی و تفریط ماده ۵۷۷ کرده باشد.
وکیل (مدیر شرکت) باید در حدود اذن شرکا رعایت مصلحت و غبطه آنها را بکند و در غیر این صورت مسئول اعمال خود در مقابل شرکاست (ماده ۶۶۷ قانون مدنی) ضمن این که هر عملی خارج از حدود اذن شرکا فضولی محسوب خواهد شد و دربرابر شرکا ضامن می باشد (ماده ۵۸۲ قانون مدنی).

برای مشاوره ثبت شرکت ها، می توانید با وکیل ثبت شرکت ها در تماس باشید.

مدیر نسبت به آن چه از اموال شرکت که در اختیارش گذاشته می شود امین محسوب می شود و مسئول تلف نیست، مگر با تعدی و تفریط (ماده ۵۸۴ قانون مدنی) صورت بگیرد، و باید ثابت بشود. 

اگر مدیران متعدد باشند باید با یک دیگر اقداماتشان را انجام دهند مگر منفردا این اجازه به آنها داده شده باشد (۶۶۹ قانون مدنی و ۵۷۹ قانون مدنی) اگر مدیری بدون هماهنگی با سایر مدیران اقدامی بکند و اجازه انجام انفرادی هم نداشته باشد در این صورت اگر مدیران شرکت از خود شرکت باشند، اقدام وی شرکا را متعهد می کند و در مقابل سایر مدیران و در صورت عدم امضا آنها مسئول خواهد بود.

و اگر مدیر از خارج شرکت باشد، اقدامش شرکا را متعهد نخواهد کرد (ماده ۶۶۹ قانون مدنی). گرچه این مقرره به نفع اشخاص ثالث نیست و خلاف طبع مقررات تجاری است، در هر صورت اگر بین مدیران اختلاف باشد شرکا تصمیم گیری خواهند کرد.

مسئولیت مدنی و کیفری مدیر شرکت تضامنی

نکته اول: در مورد مسئولیت مدنی مدیر شرکت تضامنی قانون ساکت است و باید به قواعد عام راجع به مسئولیت مدنی مراجعه کنیم.

زیانی که مدیر در اجرای وظایفش به اشخاص ثالث وارد می کند مسئولش شرکت است اما اگر کوتاهی از جانب مدیر باشد، شرکت می تواند آن را از وی مطالبه کند. (مثلا تاخیر در پرداخت مالیات).

اختیارات مدیر شرکت تضامنی

نکته دوم: تعدی و تفریط مدیر نسبت به اموال شرکت موجب مسئولیت مدنی و جبران خسارت از سوی او به نفع شرکت خواهد بود اما جهت اقامه دعوی از سوی شرکت علیه مدیر خاطی دیگر مدیر شرکت نباشد، مدیر فعلی اقدام می کند و در صورتی که هنوز مدیر شرکت باشد، این حق از آن شرکاست و اگر اتفاق آرا حاصل نشد و یکی از شرکا خواست چنین اقدامی را انجام دهد، در این صورت:

  • نسبت به سهم خودش می تواند اقدام کند.
  • ثابت کند ورود زیان به شرکت موجب زیان وی بوده است.
  • زیان وارده به او در اثر خطای مدیر بوده است. (باید ثابت نماید).

نکته سوم: اگر خطای مدیر موجب ور شکستگی شرکت باشد هم شرکا و هم اشخاص ثالث، حق مطالبه زیان خواهند داشت و اگرمدیران متعدد باشند مسئولیتشان تضامنی نیست بلکه دادگاه در مورد هر کدام از مدیران سهمش را با توجه به خطا و نقش او در ایجاد ضرر، معین می کند.

نکته چهارم: اگر مدیر در اجرای وظایف خود مرتکب جرم شود، شخصا مسئول است گرچه می توان شرکت محکوم به پرداخت خسارت نمود. مجازات هایی که در لایحه ۱۳۴۷ برای مدیران در نظر گرفته شده مختص مدیران همان شرکت است و شامل شرکتهای تضامنی نمی شود.

مسئولیت‌‌ های مدنی مدیر در مقابل اشخاص ثالث

مدیر شرکت، نماینده شرکت محسوب می‌شود بنابراین در مقابل اشخاص ثالث، شرکت متعهد بوده و در صورت تخلف در اجرای تعهدات، اشخاص طرف معامله، می‌توانند علیه شرکت طرح دعوا کرده و عند اللزوم تقاضای ورشکستگی شرکت را مطرح کنند و مدیر در مقابل اشخاص ثالث مسئولیتی ندارد.

برای انحلال شرکت، می توانید با وکیل انحلال شرکت در تماس باشید.

اما مسئولیت شرکت در صورتی قابل طرح است که مدیر، حدود اختیارات خود را رعایت کرده، همچنین از حدود موضوع شرکت خارج نشده باشد. در غیر این صورت، مطابق مقررات عام، اشخاص ثالث فقط حق دارند به مدیر رجوع کنند و مسئولیت تنها متوجه مدیر خواهد بود. برخی حقوق دانان عقیده دارند در صورتی که حدود و اختیارات مدیر، ثبت و آگهی شده باشد و مدیر، معامله‌ ای خارج از اختیارات خود انجام دهد، شرکت مسئول نخواهد بود.

در غیر این صورت، شرکت در قبال هر معامله‌ ای، چه خارج از اختیارات مدیر و چه در حیطه‌ آن، مسئول است.

نقش مستقیم و وظایف شرکا در اداره شرکت تضامنی

شرکا می‌توانند در شرکت به 2 طریق در تصمیمات و اقدامات شرکت دخالت کنند.

  • نظارت بر اقدامات مدیر: در شرکت تضامنی، همه‌ شرکا می‌توانند بر کار شرکت نظارت مستقیم داشته باشند اما می‌توان در شرکت‌ نامه، ناظری بر کار مدیران شرکت تعیین کرد.
  • حق عزل مدیر عامل: قانون برای شرکا اختیاراتی پیش‌بینی کرده است. از جمله حق انتخاب و عزل مدیر، تغییر اساسنامه و شرکت‌ نامه، حق فسخ شرکت، خروج یکی از شرکا، ماندن در شرکت در صورت فوت یکی از شرکا، تبدیل شرکت به شرکت سهامی و…

برای تصمیم‌ گیری در مورد هر یک از موارد بالا، اتفاق ‌نظر شرکا لازم است. مگر این که اساسنامه یا شرکت‌ نامه طریق دیگری را مشخص کرده باشد. برای مثال: در اساسنامه پیش‌ بینی شده باشد که رای اکثر شرکا برای تصمیم‌گیری کافی است.

عزل و مدت مدیر در شرکت تضامنی

هرگاه در شرکت‌ نامه یا اساسنامه شرکت، شرایط عزل مدیر معین شده باشد، مطابق آن عمل می‌شود. برای مثال: ممکن است شرکا برای عزل مدیر، اتفاق نظر شرکا را پیش‌ بینی نکرده بلکه رای اکثریت را کافی تلقی کرده باشند. در این صورت نظر اکثریت مذکور برای عزل مدیر کافی خواهد بود. اما اگر در مورد عزل مدیر توافق قبلی نشده و این موضوع در شرکت‌ نامه یا اساسنامه مسکوت مانده باشد، عزل مدیر تنها از طریق توافق همه شرکا ممکن خواهد بود.

مدت زمان مدیریت با به پایان رسیدن مهلت معین شده در شرکت‌ نامه یا اساسنامه خاتمه می‌ یابد و در صورتی که مدیریت بدون قید مدت باشد، فوت، محجوریت، ورشکستگی، استعفا و یا عزل مدیر باعث خاتمه آن خواهد شد.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *