شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی

در این مقاله آشنا میشوید با: شرکت مختلط غیر سهامی، انواع شریک در شرکت مختلط غیر سهامی، اداره شرکت مختلط سهامی غیر سهامی، مدارک برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی، نحوه تقسیم سود شرکت در بین شرکا، موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی و ورشکستگی شرکت مختلط غیر سهامی. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

تعریف شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی بین یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود به وجود می آید که روابط شرکا تابع شرکت نامه است. در نام این شرکت باید عبارت مختلط غیر سهامی قید شود، زیرا این شرکت، سهامی را منتشر نمی کند. شرکا با مسئولیت محدود مسئولیتشان فقط به میزان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند، اما در صورت انحلال شرکت و عدم تکافوی دارایی شرکت برای پرداخت بدهی های آن، شرکا ضامن مسئول تمام قرض ها و بدهی های شرکت خواهند بود.

نام گذاری این نوع از شرکتها

طبق ماده ۱۴۲ در اسم این گونه شرکت ها باید عبارت شرکت مختلط و لااقل نام یکی از شرکای ضامن آورده شود. در مقابل، اگر نام یکی از شرکا با مسئولیت محدود در کنار اسم شرکت آورده شود، این شریک در مقابل طلبکاران شریک ضمان محسوب خواهد شد و مسولیت ایشان همانند شرکا ضامن است.

برای ثبت شرکت، می توانید با وکیل شرکت ها در تماس باشید.

نظارت شرکا

شریک با مسئولیت محدود به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را ندارد. مدیریت شرکت با شریک یا شرکا ضامن است ولی برای این که از اعمال خلاف رویه مدیران که مالاً بر علیه شرکا با مسئولیت محدود تمام می شود جلوگیری شود، در ماده 147 مقرر شده، هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخصی خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ای ترتیب دهد.

شرکت مختلط غیر سهامی

هر قراردادی که بین شرکا بر خلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است. اگر قانون اختیار کامل اداره شرکت را به دست شرکا ضامن داده، در عوض شرکا با مسئولیت محدود را به میزان نامحدود محق در نظارت نموده است، حتی این اختیار قابل سلب نیست ولو به تراضی شرکا باشد.

انواع شریک در شرکت مختلط غیر سهامی

در شرکت مختلط سهامی دو نوع شریک وجود دارد که عبارتنداز:

 • شرکا ضامن، شرکایی هستند که سرمایه آنها به طور سهام نیامده است و هر فرد ضامن کلیه دیون شرکت می‌باشد.
 • شرکا با مسئولیت محدود شرکایی هستند که فقط تا میزان سرمایشان مسئول تادیه دیون هستند مگر در دومورد مسئولیت تضامنی دارند.

که عبارتنداز:

 • ماده ۱۵۰ قانون تجارت بیان می کند در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود. مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته‌اند.
 • طبق ماده ۱۴۶ اگر شریک با مسئولیت محدود معامله برای شرکت کند، در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت. مگر این که تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می‌دهد. بنابراین اگر یکی از شرکا با مسئولیت محدود معامله ای را برای شرکت انجام دهد بدون این که تصریح نماید که معامله را به وکالت از شرکت انجام داده است شریک ضامن محسوب می‌شوند. دلیل این امر این است که شخص ثالث تصور نکند این فرد شریک با مسئولیت تضامنی محسوب می‌شود.

اداره شرکت مختلط سهامی غیر سهامی

طبق ماده ۱۴۴ قانون تجارت اداره شرکت مختلط غیر سهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکا شرکت تضامنی مقرر است.

بنابراین شرکا با مسئولیت محدود حق اداره شرکت را ندارند. طبق ماده ۱۴۵ قانون تجارت شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظایف او است.

شرکت مختلط غیر سهامی

و طبق ماده ۱۴۷ قانون تجارت هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت دارد. هر شریک می‌تواند از روی دفاتر اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع‌ به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد.

مدارک برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

 • یک نسخه‌ مصدق از شرکت نامه.
 • یک نسخه‌ مصدق از اساسنامه (اگر باشد).
 • اسامی شرکت یا شرکا ضامن که سمت مدیریت دارند.

نحوه تقسیم سود شرکت در بین شرکا

طبق ماده ۱۴۲ قانون تجارت روابط بین شرکا با رعایت مقررات ذیل تابع شرکت‌ نامه خواهد بود. بنابراین نحوه تقسیم سود حاصله کاملا بستگی به متن شرکت نامه دارد و تراضی طرفین ولی نباید به گونه ای باشد که با خلاف ذات شرکت باشد.

برای انحلال شرکت، می توانید با وکیل ثبت شرکت در تماس باشید.

انتقال سهم الشرکه

طبق ماده ۱۴۸ قانون تجارت هیچ شریک با مسئولیت محدودی حق انتقال سهم خود به ثالث را ندارد مگر با رضایت سایر شرکا، البته در صورتی که این انتقال به شرکا دیگر در خود شرکت باشد به نظر نمی رسد که محدودیتی وجود داشته باشد. اگر یکی از شرکا با مسئولیت محدود سهم خود را بدون رضایت دیگرن منتقل نماید، منتقل الیه نه حق اداره شرکت را خواهد داشت و نه حق تفتیش در امور آن را.

موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی

مواردی که باعث انحلال شرکت مختلط غیر سهامی خواهد شد:

 • در صورت تراضی تمام شركا.
 • در صورتی كه یكی از شركا به دلایلی انحلال شركت را از دادگاه تقاضا نموده و دادگاه با احراز موجه بودن دلایل مزبور حكم به انحلال شركت بدهد.
 • در صورت فسخ یكی از شركا مطابق با ماده ١٣٧ قانون تجارت.
 • در صورت ورشكستگی یكی از شركا مطابق ماده ١٣٨ قانون تجارت.
 • در صورت فوت یا محجوریت یكی از شركا مطابق مواد ١٣٩ و ١٤٠ قانون تجارت.

ورشکستگی شرکت مختلط غیر سهامی

طبق ماده ۱۵۶ قانون تجارت اگر شرکت مختلط غیرسهامی ورشکست شود دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکا در آن‌ حقی ندارند. سهم‌ الشرکه شرکا با مسئولیت محدود نیز جزو دارایی شرکت محسوب است.

برای دعاوی شرکت، می توانید با وکیل شرکت ها در تماس باشید.

و همچنین ماده ۱۵۷ بیان می کند که اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک از‌ شرکا ضامن وصول کنند در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکا ضامن تفاوتی نخواهد بود.

و مطابق ماده ۱۵۸ در صورت ورشکستگی یکی از شرکا با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شریک مزبور متساوی‌ الحقوق خواهند بود.

بنابراین طبق ۳ ماده بالا می‌توان این گونه برداشت کرد که ورشکستگی شرکت، موجب ورشکستگی شرکا نمی شود. همچنین ورشکستگی شرکا موجب ورشکستگی شرکت نمی‌شود.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *