قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌ نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌ نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

در این مقاله آشنا میشوید با: قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌ نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

برای مشاوره حقوقی  در مورد قوانین داخلی مجلس شورای اسلامی، می توانید با وکیل در ارتباط باشید.

مواد قانونی آیین‌ نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

ماده ۱

در ماده (۴) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کلمه «سال» حذف و عبارت «شش ماه» جایگزین می شود.

ماده ۲

ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح و مواد (۱۲) و (۱۳) آن حذف می شود:

ماده ۱۱ـ وظایف هیات رئیسه سنی عبارت است از:

۱ـ اداره جلسه افتتاحیه و جلسات بعدی تا زمان انتخاب هیات رئیسه.

۲ـ انجام مراسم تحلیف.

۳ـ قرعه کشی برای تعیین اعضای شعب.

۴ـ توزیع اعتبارنامه ها بین شعب.

۵ ـ برگزاری انتخابات هیات رئیسه.

۶ ـ تمشیت امور اداری مجلس تا زمان انتخاب هیات رئیسه.

ماده ۳

ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شود:

ماده ۱۴ـ هیات رئیسه سنی در اولین جلسه پس از افتتاح مجلس اقدام به برگزاری انتخابات هیات رئیسه می نماید. اعضای هیات رئیسه برای مدت یک سال انتخاب می شوند. انتخابات بعدی در سالروز انتخابات هیات رئیسه می باشد و در صورتی که با تعطیلات مصادف گردد در جلسه قبل از آن انجام می شود. مسئولیت هیات رئیسه جدید از سالروز انتخابات قبل آغاز می شود.

تبصره ۱ـ نمایندگانی که داوطلب عضویت در هیات رئیسه هستند، باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز افتتاحیه مجلس برای ثبت نام به هیات رئیسه سنی مراجعه کنند و این موضوع قبلا باید به اطلاع نمایندگان برسد. هیات رئیسه سنی موظف است شرح حال و سوابق داوطلبان را به همراه تصاویر آنان تهیه کند و در دومین جلسه علنی و قبل از برگزاری انتخابات هیات رئیسه در اختیار نمایندگان قرار دهد.

تبصره ۲ـ چنان چه اعتبارنامه نماینده ای که برای هیات رئیسه انتخاب شده است به تصویب مجلس نرسد، برای تعیین جایگزین وی مجدد رای گیری به عمل می آید.

تبصره ۳ـ پس از تشکیل هیات رئیسه، گزارش شعب پانزده گانه در مجلس قرائت و تصویب اعتبارنامه ها اعلام می شود.

ماده ۴

در ماده (۱۶) قانون، عبارت «صاحب رای است» حذف می شود.

ماده ۵ 

جز (۴) ماده (۲۳) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: (قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌ نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

۴ـ تعیین نمایندگانی که در جلسه برای نطق، وقت می خواهند به قید قرعه

قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌ نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

ماده ۶ 

ماده (۳۰) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های (۱) و (۲) به آن الحاق می شود:

ماده ۳۰ـ اعتبارنامه ها به همراه ضمائم آن به موجب جدول حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی که براساس حروف الفبا از طرف معاونت قوانین مجلس با نظارت هیات رئیسه سنی تنظیم شده است، به ترتیب به شعب پانزده گانه جهت رسیدگی ارجاع می شود. هیات رئیسه موظف است فهرست اعتبارنامه های ارجاعی را قبل از آغاز رسیدگی، تکثیر کند و در اختیار نمایندگان قرار دهد. چنان چه هر یک از نمایندگان به اعتبارنامه ای معترض باشد، ظرف مدت سه روز از تاریخ انتشار فهرست مذکور حداکثر تا پایان وقت اداری روز سوم، موظف است اعتراض کتبی خود را امضا و به انضمام مدارک و اسناد مربوط به شعبه ذی ربط تقدیم کند.

تبصره ۱ـ شعبه موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض یا حادث شدن آن بعد از اعلام صحت انتخابات را احراز کند.

تبصره ۲ـ گزارش هر شعبه توسط سخنگو در مجلس قرائت می شود و درصورت عدم امکان، به ترتیب رئیس و یا یکی از نواب رئیس یا دبیران وظیفه او را انجام می دهد.

ماده ۷

ماده(۳۱) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و ماده (۳۳) قانون حذف می شود:

ماده ۳۱ـ شعبه موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز کاری گزارش تایید آن دسته از اعتبارنامه های واصله را که معترض ندارند، به صورت یکجا به هیات رئیسه ارسال کند تا برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد.

اعتبارنامه هایی که مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفته است، حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری توسط شعبه رسیدگی می شود. در صورتی که نظر شعبه تایید اعتبارنامه باشد، گزارش تایید آن برای تصمیم گیری به مجلس ارائه می شود. چنان چه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد، از طریق هیات رئیسه مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد تا پس از رسیدگی و ارائه گزارش، برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد.

تبصره ـ شعبه موظف است حداقل بیست و چهار ساعت قبل از بررسی اعتبارنامه از معترض یا معترضان جهت توضیح اعتراض و از نماینده ای که اعتبارنامه اش مورد اعتراض قرار گرفته جهت دفاع دعوت به عمل آورد. عدم حضور هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست. معترض یا معترضان در صورت عدم حضور غیر موجه در شعبه، در جلسه علنی حق اعتراض ندارند. موجه بودن عدم حضور باید به تایید هیات رئیسه مجلس برسد. اگر عدم حضور، موجه بود فقط یک بار دیگر جلسه شعبه ظرف مدت پنج روز مجددا تشکیل می شود و نظر خود را اعلام می کند.

ماده ۸ 

در ماده (۳۲) قانون عبارت های «دوازده روز» و «ده روز» به «پنج روز کاری» اصلاح می شود.

ماده ۹

ماده(۳۴) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:

ماده ۳۴ـ کمیسیون تحقیق حداکثر ظرف مدت پانزده روز به دلایل و توضیحات کتبی شعب و معترض یا معترضان رسیدگی می کند و پس از استماع و بررسی توضیحات معترض یا معترضان و دفاعیات کتبی یا حضوری نماینده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال می کند.

تبصره ۱ـ درصورتی که تعداد معترضان بیش از سه نفر باشد، می توانند سه نفر را به صورت مکتوب معرفی کنند تا در شعبه و کمیسیون تحقیق جهت ارائه توضیحات لازم حضور یابند.

تبصره ۲ـ کمیسیون تحقیق موظف است حداقل بیست و چهار ساعت قبل از رسیدگی به اعتبارنامه از معترض یا معترضان و نماینده ای که اعتبارنامه اش مورد اعتراض واقع شده است دعوت به عمل آورد.

ماده ۱۰

ماده (۳۵) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده ۳۵ـ چنان چه کمیسیون تحقیق، اعتبارنامه ردشده از سوی شعبه را رسیدگی کند و نظر به تایید اعتبارنامه داشته باشد، گزارش آن برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار می گیرد و در صورتی که نظر کمیسیون مبنی بر رد اعتبارنامه باشد گزارش آن حداکثر به مدت پانزده دقیقه در مجلس مطرح و ادله رد اعتبارنامه ارائه می شود. نماینده ای که اعتبارنامه اش توسط کمیسیون رد شده است حداکثر به مدت سی دقیقه فرصت دارد تا از خود دفاع کند، ضمن این که می تواند بخشی از وقت خود را حداکثر به دو نفر از نمایندگان واگذار کند، سپس گزارش کمیسیون تحقیق به رای گذاشته می شود، چنان چه رد اعتبارنامه به تصویب مجلس نرسد، رئیس جلسه تصویب آن را اعلام می کند.

تبصره ـ درصورتی که کمیسیون تحقیق ظرف مدت پانزده روز نظر خود را به مجلس اعلام نکند، نماینده ای که اعتبارنامه اش مورد اعتراض واقع شده است یا پانزده نفر از نمایندگان می توانند طرح اعتبارنامه را در صحن مجلس از هیات رئیسه درخواست کنند و هیات رئیسه موظف است در اولین فرصت گزارش شعبه را در دستور کار مجلس قرار دهد تا مطابق این ماده مورد رسیدگی قرار گیرد. به جای نظر کمیسیون، نظر شعبه به مدت پانزده دقیقه مطرح می شود.

ماده ۱۱

ماده (۳۷) قانون حذف می شود. (قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌ نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

ماده ۱۲

ماده (۳۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۳۸ـ در هر مرحله، رای گیری برای اعتبارنامه مورد اعتراض، مخفی و با ورقه مخصوص انجام می شود.

ماده ۱۳

ماده (۳۹) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۳۹ـ نماینده ای که به اعتبارنامه اش اعتراض شده مانند سایر نمایندگان، از کلیه حقوق اعم از اعلام رای و نامزدشدن برای عضویت در هیات رئیسه و سایر انتخابات برخوردار است، لیکن در زمان بررسی اعتبارنامه خود در شعبه، کمیسیون تحقیق و مجلس حق رای ندارد.

ماده ۱۴

یک بند به عنوان بند (۴) به تبصره ذیل ماده (۵۵) قانون، الحاق و شماره این تبصره به تبصره (۱) تغییر یافت و دو تبصره به عنوان تبصره های (۲) و (۳) به این ماده به شرح زیر الحاق می شود:

۴ـ معرفی دو نامزد به عنوان رئیس دیوان محاسبات و دو نامزد به عنوان دادستان دیوان محاسبات جهت انتخاب یکی از آن ها توسط مجلس شورای اسلامی

تبصره ۲ـ برخورداری از مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، سابقه خدمت در مقام های مدیریتی موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و همطرازان آنان و حداقل بیست سال سابقه کار، از شرایط احراز سمت رئیس و دادستان دیوان محاسبات است.

تبصره ۳ـ نحوه انتخاب نامزدهای ریاست و دادستان دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات طبق آیین نامه ای است که توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تهیه می شود و به تصویب کمیسیون آیین نامه داخلی می رسد.

ماده ۱۵

در ماده(۵۷) قانون و عنوان قبل از آن، عبارت «شوراها و امور داخلی کشور» به عبارت «امور داخلی کشور و شوراها» تغییر می یابد.

ماده ۱۶

در ماده (۶۲) قانون و عنوان قبل از آن، عبارت «کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی» به عبارت «کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست» تغییر می یابد.

ماده ۱۷

ماده (۶۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۶۶ ـ هر نماینده شش ماه یک بار می تواند تقاضای تغییر کمیسیون خود را به هیات رئیسه مجلس ارائه کند. انتقال به کمیسیون دیگر با رعایت نصاب مقرر در این آیین نامه و با موافقت اکثریت اعضای کمیسیون های ذی ربط امکان پذیر است.

ماده ۱۸

در سطر اول ماده (۱۰۴) قانون بعد از کلمه «کمیسیون ها» عبارت «و سایر موضوعات طبق این آیین نامه» اضافه می شود.

ماده ۱۹ 

اصلاحات زیر در ماده (۱۱۲) قانون به عمل می آید:

۱ـ در بند (ج) تعداد «ده نفر» به «پنج نفر» کاهش می یابد.

۲ـ تبصره بند (ه‍) این ماده به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ـ در کلیه مواردی که در این آیین نامه نمایندگان می توانند به عنوان موافق یا مخالف صحبت کنند و به موقع در لوح یا دستگاه الکترونیک ثبت نام کرده اند، اسامی آنان توسط یکی از اعضای هیات رئیسه به قید قرعه انتخاب و اعلام می شود. افراد تعیین شده حق واگذاری نوبت خود به نماینده دیگر را دارند.

ماده ۲۰

جز (۲) بند (هـ) ماده (۱۲۱) موضوع نصاب انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، به ردیف ششم بند (و) همان ماده انتقال می یابد و ترتیب ردیف ها اصلاح می شود.

ماده ۲۱

در تبصره ماده (۱۲۲) قانون، عبارت «حداقل ده ثانیه» حذف و عبارت «سی ثانیه از زمان شروع رای گیری به فوریت» جایگزین می شود.

ماده ۲۲

بند (ب) ماده (۱۵۳) و اجزا (۱) تا (۵) آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ب) پس از تصویب کلیات، به جزئیات طرح ها و لوایح به ترتیب زیر رسیدگی می شود و در صورت وجود مخالف هر ماده، یک مخالف و یک موافق و پس از آن نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون هر یک حداکثر پنج دقیقه صحبت می کند.

۱ـ در ابتدا، ماده واحده و یا هر یک از مواد یا اجزا توسط یکی از اعضای هیات رئیسه قرائت می شود. سپس پیشنهادهای چاپ شده کمیسیون های فرعی و نمایندگان به ترتیب برای بازگشت به لایحه یا طرح، حذف کل یا جزء و پیشنهاد اصلاحی به شرح فوق مطرح می شود و رای گیری به عمل می آید. در این مرحله پیشنهاد حذف کل یا جز تا قبل از ورود به ماده در صحن پذیرفته می شود.

۲ـ اگر پیشنهاد چاپ شده ای مطابق بند (۱) وجود نداشته باشد، مصوبه کمیسیون اصلی درخصوص ماده واحده، هر یک از مواد یا اجزا به رای گذاشته می شود.

۳ـ در صورت عدم تصویب موارد مذکور در بندهای (۱) و (۲)، مجددا پیشنهاد حذف در مجلس پذیرفته و در مورد آن رای گیری می شود.

۴ـ پس از مراحل فوق، برای ماده مورد بحث با اصلاحات انجام شده رای گیری به عمل می آید و چنان چه به تصویب نرسید، پیشنهادهای جدید قابل طرح است و در صورت عدم وجود پیشنهاد جدید جهت بررسی مجدد به کمیسیون اصلی ارجاع می شود.

۵ ـ در هر مرحله که پیشنهاد اصلاح، بازگشت به لایحه یا طرح و یا مصوبه کمیسیون اصلی به تصویب مجلس برسد، پیشنهاد الحاقی مرتبط و غیر مغایر با مصوبه به تشخیص رئیس جلسه، به ترتیب کمیسیون های فرعی و نمایندگان مطرح و رای گیری به عمل می آید.

ماده ۲۳

در ماده (۱۵۴) قانون به جای عبارت «در این صورت اولین مخالف و موافق (بر اساس تابلوی مخصوص ثبت نام یا دستگاه الکترونیک) هر یک به مدت پنج دقیقه صحبت می کنند» عبارت «در این صورت مخالف و موافق از بین ثبت نام کنندگان در لوح یا دستگاه الکترونیک به قید قرعه تعیین می شوند، که هر یک می توانند به مدت پنج دقیقه صحبت کنند» جایگزین می شود.

ماده ۲۴

جز (۳) ماده (۱۶۵) قانون، به شرح زیر اصلاح می شود:

۳ـ گزارش کمیسیون حداکثر سه روز کاری پس از تصویب فوریت، به هیات رئیسه ارسال می شود تا در دستور کار مجلس قرار گیرد.

ماده ۲۵

در ماده (۱۶۸) قانون از عبارت «اعلام و به ترتیب» تا انتهای ماده به شرح زیر اصلاح می شود:

«اعلام و در دستور هفتگی بعدی مجلس قرار می گیرد.»

ماده ۲۶

در ماده (۱۸۴) قانون، اصلاحات زیر اعمال می شود:

۱ـ صدر ماده به این شرح اصلاح می شود:

ماده ۱۸۴ـ «دولت موظف است حداکثر تا پایان خرداد ماه سال پایانی قانون برنامه پنج ساله توسعه، لایحه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعدی را به مجلس تقدیم کند. این لایحه به صورت یک شوری و به شرح زیر رسیدگی می شود.»

۲ـ متن زیر به انتهای بند (ج) اضافه می شود:

ج ـ… و گزارش مسکوت ماندن پذیرفته نیست. چنان چه گزارش کمیسیون تلفیق مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و در مجلس نیز کلیات لایحه به تصویب نرسد، موضوع به دولت اعلام می شود تا حداکثر ظرف مدت یک ماه لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند و اگر کلیات لایحه به تصویب مجلس برسد، به کمیسیون تلفیق اعاده می شود تا ظرف مدت پانزده روز گزارش جدید را به مجلس تقدیم کند.

۳ـ در بند (د) بعد از عبارت «پس از آن» به جای عبارت «کمیسیون و دولت» عبارت «دولت و کمیسیون» جایگزین می شود.

ماده ۲۷

تبصره (۳) ماده (۱۸۶) قانون، به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۳ـ کمیسیون موظف است گزارش خود را ارائه کند و گزارش مسکوت ماندن از کمیسیون تلفیق پذیرفته نیست. چنان چه گزارش کمیسیون مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و در مجلس نیز کلیات لایحه به تصویب نرسد، مراتب به دولت اعلام می شود تا حداکثر ظرف مدت دو هفته لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند و اگر کلیات لایحه به تصویب مجلس برسد، به کمیسیون تلفیق اعاده می شود تا ظرف مدت پانزده روز گزارش جدید را به مجلس تقدیم کند.

ماده ۲۸

یک مبحث به عنوان مبحث هشتم به فصل اول از باب دوم قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با عنوان طرح های تنقیحی شامل مواد (۱۹۲) مکرر (۱) و (۲) به شرح زیر الحاق و شماره مبحث های بعدی به ترتیب اصلاح می شود:

ماده ۱۹۲ مکرر۱ـ متن پیشنهادی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی که به منظور تنقیح قوانین تهیه شده است، با امضای حداقل پانزده نفر از نمایندگان به عنوان طرح های تنقیحی به رئیس جلسه تقدیم می شود. هیات رئیسه پس از اعلام وصول نسبت به ارجاع آن به کمیسیون های مربوط اقدام می کند.

ماده ۱۹۲ مکرر۲ـ گزارش طرح های تنقیحی به صورت یک شوری و بدون تفکیک کلیات و جزئیات در صحن مجلس مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. پس از گزارش سخنگوی کمیسیون و صحبت سه مخالف و سه موافق به ترتیب یک مخالف و یک موافق و توضیح معاون قوانین مجلس هر کدام به مدت ده دقیقه و توضیحات نهائی سخنگوی کمیسیون به مدت پنج دقیقه، گزارش کمیسیون به رای گذاشته می شود.

در صورت عدم تصویب گزارش مزبور، مجددا به کمیسیون ارجاع می شود تا نسبت به اعمال اصلاحات اقدام و گزارش آن را به مجلس ارائه کند، تا حسب روال این ماده رسیدگی شود.

تبصره ـ در صورتی که گزارش کمیسیون دارای موارد (موضوعات) متعدد باشد، برای هر یک از موارد به تفکیک رای گیری می شود.

ماده ۲۹

یک تبصره به جز (۵) ماده (۲۰۹) قانون الحاق می شود:

۵- تبصره ۴ـ جهت رعایت حق نمایندگان برای ایفای وظایف نظارتی، هیات رئیسه موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا سوالات نمایندگانی که در مجلس طرح نشده یا تعداد کمتری از سوالات آنان در دستور قرار گرفته است، با اولویت بررسی و در دستور کار قرار گیرد.

ماده ۳۰

فراز دوم ماده (۲۱۰) قانون، به شرح زیر اصلاح می شود:

۲۱۰ ـ در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر از پاسخ وزیر قانع نشوند، به منزله وارد بودن سوال است و رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس جمهور جهت رسیدگی ارجاع دهد.

ماده ۳۱

یک بند به عنوان بند (۱۱) به ماده (۲۱۸) قانون الحاق می شود:

۱۱ـ هر نماینده به عنوان ناظر به طور همزمان فقط می تواند حداکثر در دو مجمع، هیات یا شورای غیر استانی عضویت داشته باشد.

ماده ۳۲

در ماده (۲۲۳) قانون، بعد از عبارت «حداکثر ظرف یک هفته» عبارت «ضمن اطلاع رسانی به استیضاح کنندگان و دعوت کتبی» جایگزین عبارت «با دعوت از استیضاح کنندگان و» می شود.

ماده ۳۳

قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۰/۷/ ۱۳۷۲ از موضوع ماده (۲) قانون مدنی نسخ و متن زیر به عنوان یک ماده به قانون آیین نامه داخلی الحاق می شود:

ماده الحاقی ـ مصوبات مربوط به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بلافاصله پس از تصویب نهائی لازم الاجرا و از شمول ماده (۲) قانون مدنی مستثنی است.

ماده ۳۴

در کلیه مواد قانون عبارت «هیات رئیسه دائم» به «هیات رئیسه» تغییر می کند.

ماده ۳۵

در کلیه مواد قانون و عناوین آن عبارت «کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی» به «کمیسیون آیین نامه داخلی» تغییر می یابد.

قانون فوق مشتمل بر سی و پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ به تایید شورای نگهبان رسید.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *