قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور

قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور

امروز با یکی دیگر از مقاله های حقوقی با عنوان قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور آشنا شوید.در صورت هر گونه سوال می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.

  مشاوره حقوقی فوری  

قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشورفصل اول ـ کلیاتماده 1به موجب این قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور به عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی که به اختصار معاونت نامیده می شـود به شرح مندرج در این قانون می باشد. تبصره ـ اعمال وظایف این معاونت شامل حیطه اختیارات تقنینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی باشد.ماده 2کلـیه دستگاه های حکومتی که مـقررات وضع می کنند از قبیل هیات دولت، شـورای عالی انقـلاب فرهنگی، هیات عمومی دیـوان عـالی کشـور، هیات عمومـی دیوان عدالت اداری هم چنین دستگاه هایی که مقررات آن ها لـزوم اجراء دارد، موظفند تمام مصـوبات خود را جهـت اعمال این قـانون به مجـلس شورای اسـلامی ارسال نمایند. تبصره ـ مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان از شمول این ماده مستثنی می باشند.فصل دوم ـ وظایفقانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشورماده 3وظایف معاونت درامور تنقیح به شرح زیر است: 1ـ تنقیح کلیه قوانین کشور و اعلام قوانین معتبر و حاکم از راه های زیر: 1ـ1ـ جمع آوری و تفکیک و طبقه بندی موضوعی قوانین کشور و تهیه و تنظیم فهرست های موضوعی؛ تاریخی و سایر موارد. 2ـ1ـ تشخیص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصویب کننده جهت اقدام قانونی. 3ـ1ـ تشخیص مقرراتی که موضوع آن ها منتفی شده است و اعلام آن ها به مرجع تصویب کننده جهت اقدام قانونی. 4ـ1ـ تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آن ها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیات رئیسه مجلس جهت طی مراحل قانونی. 5 ـ1ـ شناسایی موارد نسخ صریح شخصی و اعمال آن ها در مجموعه های تنقیح شده و ارسال به روزنامه رسمی جهت انتشار. 6 ـ1ـ اعلام قوانین و مقررات مغایر با سیاست های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده یا می شود به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات رئیسه مجلس جهت اطلاع و اقدام قانونی. 7ـ1ـ تهیه شناسنامه برای کلیه قوانین و مقررات کشور. تبصره ـ تمام دستگاه های حکومتی و عمومی موضوع ماده (2) این قانون موظفند ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون کلیه مقررات مصوب خود را تنقیح نموده و به طور مستمر ادامه دهند هم چنین ظرف شش ماه پیشنهاد تنقیح کلیه قوانین مربوط به خود را به معاونت ارسال نمایند. این معاونت می تواند حین بررسی از کارشناسان دستگاه مزبور دعوت به عمل آورد. 2ـ پاسخ به استعلامات هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی؛ نمایندگان؛ دولت و شورای عالی استان ها. تبصره ـ مهلت پاسخ به استعلامات در مورد طرح ها و لوایح دو فوریتی بیست و چهار ساعت و یک فوریتی چهل و هشت ساعت و در موارد عادی یک هفته خواهدبود. 3ـ تدوین شیوه نامه نگارش طرح ها و لوایح براساس چارچوب های علمی و تعریف لغات تخصصی مورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانونی دستگاه های حکومتی به گونه ای که تغییر در مراد مقنن نباشد. 4ـ انتـشار مجموعـه های تنقیح شـده موضـوعی تـخصصی به صـورت کتـب و نسخ الکترونیکی. 5 ـ ویراستاری مصوبات مجلس و کمیسیون ها قبل از تصویب نهایی بدون تغییر در مراد مقنن برابر آیین نامه داخلی مجلس. 6 ـ اطلاع رسانی قوانین. 7ـ شناسه گذاری (کدگذاری) قوانین و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغییر در متن آن بعد از اقدامات تنقیحی. 8 ـ ارائه مشاوره حقوقی و تقنینی به رئیس؛ اعضاء هیات رئیسه؛ کمیسیون ها و نمایندگان مجلس.

  مشاوره با وکیل پایه یک  

ماده 4نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی استان ها قبل از تقدیم طرح یا لایحه به مجلس درخصوص امور زیر از معاونت استعلام می نمایند این استعلام مانع طی مراحل تصویب طرح ها و لوایح نخواهدشد: 1ـ وجود قوانین متعارض یا مرتبط با طرح و لایحه پیشنهادی. 2ـ انطباق طرح و لایحه پیشنهادی از نظر شیوه نگارش تخصصی قوانین. 3ـ لزوم یا عدم لزومقانون گذاریدر موضوع یادشده. 4ـ انطباق طرح و لایحه با آیین نامه داخلی مجلس؛ قانون برنامه؛ سند چشم انداز؛ سیاست های کلی نظام و اسناد بالادستی. تبصره1ـ نظر معاونت در مورد طرح ها و لوایح به همراه طرح یا لایحه پیشنهادی تقدیم مجلس خواهدشد تا نمایندگان در جریان آن واقع شوند. تبصره2ـ چنانچه در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد هیات رئیسه نظر معاونت را استعلام می نماید.ماده 5معاونـت موظف است حداکثر یک سـال پس از اجـرایی شدن هر قانون گزارشی از نحـوه اجراء و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقـص و هرگـونه ایراد اجرایی آن را به رئیـس مجلس؛ دولت، شورای عـالی تنقیح و کمیسیون های ذی ربط مجلس تقدیم و پیشنهاد اصلاحی لازم برای رفع نقایص یاد شده جهت اقدامات قانونی ارائه نماید.ماده 6 از ابتدای سال 1390، چاپ و انتشار مجموعه قوانین تنها باتایید معاونت قوانین مجلس امکانپذیر است. تبصره ـ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنی می باشد.ماده 7به منظور اطلاع رسانی عمومی درباره آخرین قوانین و مقررات مصوب، پایگاه اطلاع رسانی در مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود این معاونت موظف است در اسرع وقت اقدام به انتشار قوانین از طریق پایگاه اطلاع رسانی مجلس نماید.فصل سوم ـ مسائل متفرقهماده 8 به منظور اجراء صحیح این قانون شورای عالی تنقیح قوانین مرکب از اشخاص زیر تشکیل می گردد: الف ـ رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس. ب ـ معاون حقوقی رئیس جمهور. ج ـ یکی از معاونان رئیس قوه قضاییه. د ـ معاونان قوانین و نظارت مجلس. دبیرخانه شورا بر عهده معاونت می باشد. تصمیمات شورا جنبه مشورتی برای رئیس مجلس خواهدداشت.

  رزرو وقت آنلاین مشاوره حقوقی  

ماده 9وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر وزارتخانه ها، دستگاه ها و موسسات دولتی موظفند دو نسخه از کتب و نسخ الکترونیکی منتشر شده حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات خود را برای معاونت ارسال نمایند.ماده 10قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور مصوب 29/12/1350 و اصلاحات بعدی و آیین نامه های آن نسخ می گردد.ماده 11دستور العمل اجرایی این قانون به تصویب رئیس مجلس می رسد.ماده 12این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء می باشد. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/4/1389 به تایید شورای نگهبان رسید.پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی رایگان، وکیل آنلاین است.

  رزرو وقت آنلاین مشاوره حقوقی  

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *