حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تاسیسات کشور

قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تاسیسات کشور

در صورت هرگونه سوال راجع به قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تاسیسات کشور می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان به صورت تلفنی یا حضوری مشاوره حقوقی داشته باشید.

رزرو آنلاین وقت مشاوره

با انتخاب وکیل برگزیده دادپویان با بهترین وکیل پایه یک متناسب با موضوع خود مشاوره بگیرید.
دادپویان

ماده ۱

در این آیین نامه اصطلاحات زیر، در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – قانون: قانون تعیین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تاسیسات کشور – مصوب ۱۳۹۳.

ب – شعام: شورای عالی امنیت ملی.

پ – شاک: شورای امنیت کشور.

ت – اماکن و تاسیسات حیاتی: اماکن و تاسیساتی که اگر تمام یا قسمتی از آن ها، مورد تعرض یا تخریب واقع شود یا به اشغال دشمن درآید، خسارت جبران ناپذیر به کشور وارد می شود یا زندگی عادی مردم دچار اختلال می شود.

ث – اماکن و تاسیسات حساس: اماکن و تاسیساتی که اگر تمام یا قسمتی از آن ها، مورد تعرض یا تخریب واقع شود یا به اشغال دشمن درآید، زیان کلی به کشور وارد می شود یا زندگی مردم تا حدودی مختل می شود.

ج – اماکن و تاسیسات مهم: اماکن و تاسیساتی که اگر تمام یا قسمتی از آن ها، مورد تعرض یا تخریب واقع شود یا به اشغال دشمن درآید، مشکلاتی برای کشور ایجاد می شود یا زندگی عادی بخشی از مردم مختل می شود.

چ – اماکن و تاسیسات قابل حفاظت: اماکن و تاسیساتی که اگر تمام یا قسمتی از آن ها، مورد تعرض یا تخریب واقع شود یا به اشغال دشمن درآید مشکلاتی برای منطقه ای از کشور ایجاد می ‌شود یا زندگی عادی گروهی از مردم همان منطقه مختل می شود.

ح – اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده (دارای رده حفاظتی): اماکن و تاسیساتی که حیاتی، حساس، مهم یا قابل حفاظت هستند.

خ – دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب -۱۳۸۶.

د – دستگاه صاحب حریم: دستگاه اجرایی دارای اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده.

ذ – سازمان حفاظت کننده: یگان های نظامی، انتظامی، امنیتی و حفاظتی که بر اساس قوانین و مقررات، مسئولیت حفاظت سازمان‌ های مربوط را بر عهده دارند.

ر – حریم حفاظتی: محدوده ای که در تملک دستگاه صاحب حریم است یا بر اساس قانون به تملک دستگاه صاحب حریم در می آید و بخش معینی از قسمت بیرونی آن که سازمان حفاظت کننده می تواند به وسیله تجهیزات سخت افزاری، نرم افزاری و نیروی انسانی محافظت کند.

ز – حریم امنیتی: محدوده ای که در ادامه حریم حفاظتی قرار دارد و تا حد حریم تعیین شده در این آیین نامه، حسب نوع رده حفاظتی، امتداد دارد و در آن محدوده، در چهارچوب این آیین نامه نباید ساخت و سازها بر اماکن طبقه بندی شده اشراف داشته باشد یا تاسیسات و تجهیزات تهدید کننده امنیت اماکن یاد شده (به تشخیص شاک با کسب نظر فنی دستگاه تخصصی مربوطه) مستقر شود.

ژ – حریم: حریم حفاظتی – امنیتی.

س – حقوق مالکانه: حقوق مکتسب ناشی از مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی، مطابق اسناد و مدارک معتبر قانونی یا تصریح شده در قوانین و مقررات و طرح های جامع، تفصیلی و هادی.

ش – تراکم پایه: حداقل تراکمی که برای هر نوع کاربری در طرح های جامع، تفصیلی و هادی و نقشه شهر تعیین می شود.

حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تاسیسات کشور

ماده ۲ 

دستگاه اجرایی متقاضی تعیین یا تغییر رده حفاظتی درخواست خود را به همراه مستندات، برای بررسی و تصمیم گیری به شعام ارسال می کند.

ماده 3 

رده حفاظتی حیاتی، حساس و مهم و الزامات مترتب بر آن در اماکن موجود و جدیدالاحداث که به تصویب شعام رسیده است، توسط شاک، برای اعمال و اصلاح در طرح های جامع وتفصیلی و هادی در مناطق شهری به وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، استانداری ها وشهرداری ها و در مناطق روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابلاغ می شود تا حسب مورد، از طریق دستگاه های یاد شده به اطلاع مالکان املاک واقع در حریم برسد.

ماده ۴ 

دستگاه اجرایی موظف است برای احداث و استقرار اماکن و تاسیسات حیاتی، حساس و مهم، ضمن رعایت حداقل تعارض با حقوق مالکانه، قبلا نظر کارشناسی شعام را به لحاظ انتخاب مکان مناسب، دریافت کند.

ماده ۵ 

در تعیین حریم حفاظتی اماکن و تاسیسات موجود (حیاتی، حساس و مهم) چنان چه به تشخیص شاک، امکان اعمال حریم های حفاظتی به دلیل محدودیت تملک اراضی وجود نداشته باشد، با اعمال سایر روش های حفاظتی از جمله نصب تجهیزات سخت افزاری، نرم افزاری و پدافند غیرعامل اقدام خواهد شد.

ماده ۶ 

حریم اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده به شرح زیراست:

الف – حریم حفاظتی:
۱ – اماکن و تاسیسات حیاتی تا صد (۱۰۰) متر.
۲ – اماکن وتاسیسات حساس تا پنجاه (5۰) متر.
۳ – اماکن و تاسیسات مهم تا بیست (۲۰) متر.

ب – حریم امنیتی:
۱ – اماکن و تاسیسات حیاتی، در شهرها پانصد (۵۰۰) متر و خارج از شهرها هزار (۱۰۰۰) متر.
۲ – اماکن و تاسیسات حساس، در شهرها سیصد (۳۰۰) متر و خارج از شهرها پانصد (۵۰۰) متر.
۳ – اماکن و تاسیسات مهم در شهرها یکصد و پنجاه (۱۵۰) متر و خارج از شهرها سیصد (۳۰۰) متر.

تبصره ۱- حریم هر یک از اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده، بر اساس رده های تعیین شده در چهارچوب این ماده، توسط شاک تعیین می شود.

تبصره ۲- اماکن و تاسیسات قابل حفاظت، حریم ندارند و حفاظت آن ها بر عهده سازمان حفاظت کننده است.

ماده ۷ 

ساخت و ساز و استقرار تجهیزات در حریم امنیتی اماکن و تاسیسات دارای رده حفاظتی، باید به گونه ای باشد که در چهارچوب مفاد این آیین نامه، بر اماکن یاد شده مشرف نباشد. شاک، با حضور دستگاه صاحب حریم و بر اساس نظر فنی وزارت راه و شهرسازی و شهرداری، میزان ارتفاع، تعداد طبقات، کاربری زمین یا املاک واقع در حریم امنیتی اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده را تعیین می کند و از طریق دستگاه های ذی ربط به اطلاع عموم می رساند. دستگاه اجرایی ذی ربط باید حقوق متعلق به آن را بر اساس قانون و این آیین نامه به مالکان املاک (عرصه و اعیان) پرداخت کند.

تبصره ۱- در مواردی که بلندمرتبه سازی در خارج از حریم امنیتی اماکن و تاسیسات دارای رده حیاتی، ناقض امنیت اماکن و تاسیسات مذکور باشد، شاک می ‌تواند با پیشنهاد دستگاه صاحب حریم و بر اساس نظر فنی وزارت راه وشهرسازی و شهرداری، ضوابط صدور مجوز بلندمرتبه سازی را در حداکثر تا دو برابر حریم امنیتی مربوط، تعیین کند.

تبصره ۲- در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، موضوع از طریق کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری -مصوب ۱۳۳۴- قابل تعقیب است.

ماده ۸ 

تملک اراضی واقع در حریم، پس از پرداخت نقدی حقوق شرعی مالکان، حسب مورد با رعایت قوانین مربوط، از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت -مصوب ۱۳۵۸- انجام می شود.

ماده ۹ 

حریم های فنی مصوب و قانونی و حریم اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده نباید نافی یکدیگر باشند، مگر این که با توافق باشد. در مورد مستحدثات موجود و موارد تعارض یا اختلاف احتمالی، شاک تصمیم گیری می کند.

ماده ۱۰ 

شاک بر حسن اجرای این آیین نامه نظارت می کند.

پیشنهاد ما به شما قبل از هر اقدام حقوقی یا کیفری، مشاوره رایگان با وکلای پایه یک دادگستری است که تا قبل از گرفتار شدن در دام حقوقی یا کیفری، بتوانید راه حل مناسبی را پیدا کنید. بهترین گزینه برای مشاوره حقوقی وکیل آنلاین است.

حق الوکاله مناسب

تضمین کیفیت در سریعترین زمان ممکن تا حصول نتیجه مطلوب با وکلای مجرب و متخصص
دادپویان

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *