شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی

در این مقاله آشنا میشوید با: شرکت مختلط سهامی، شرکای شرکت، مدیریت شرکت مختلط سهامی، انحلال شرکت مختلط سهامی و ورشکستگی شرکت مختلط سهامی. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

شرکت مختلط سهامی چیست؟

شرکت مختلط سهامی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی، نسبت به شریک یا شرکا ضامن مقررات شرکت تضامنی و نسبت به شرکا سهامی مقررات شرکت سهامی جاری است و در مواردی که با یکدیگر اصطکاک دارند مقررات مخصوصی وضع گردیده است.

شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکا سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه‌ آن‌ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن‌ها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند.

شرکت مختلط سهامی

شریک ضامن کسی است که سرمایه‌ او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه‌ قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آن‌ها در مقابل طلبکاران و روابط آن‌ها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

برای ثبت شرکت، می توانید با وکیل شرکت ها در تماس باشید.

شرکت مزبور ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی، نسبت به شریک یا شرکا ضامن مقررات شرکت تضامنی و نسبت به شرکا سهامی مقررات شرکت سهامی جاری است و در مواردی که با یکدیگر اصطکاک دارند مقررات مخصوصی وضع گردیده است.

در نام شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

مدارک شرکت مختلط سهامی

 • یک نسخه‌ مصدق از شرکت نامه.
 • یک نسخه‌ مصدق از اساس‌نامه.
 • اسامی مدیر یا مدیران شرکت.
 • نوشته‌ ای با امضا مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لا اقل ثلث از آن سرمایه.
 • سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40 و 41 و 44
 • نوشته‌ ای با امضا مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه‌ نقدی شرکا ضامن و تسلیم تمام سرمایه‌ غیرنقدی با تعیین قیمت حصه‌های غیرنقدی.

شرکای شرکت

این شرکت در حقیقت به منزله ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی که در آن تعدادی شریک ضامن و تعدادی شریک دارای سهم می باشد.

شرکا سهامی

 • کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام یا قطعاتی که دارای ارزش مساوی است و مسئولیت آنان تا میزان همان سرمایه آن هاست که در شرکت به کار اندوخته اند و مازاد بر سرمایه خود مسئولیت و تعهدی ندارند.

شرکا ضامن

 • کسانی هستند که سرمایه آنان به صورت سهام درنیامده بلکه به صورت سهم الشرکه می باشد و مسئول کلیه قروضی هستند که شرکت ممکن است علاوه بر دارایی خود پیدا نماید و در صورتیکه شرکا ضامن متعدد باشند روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات و ضوابط مربوط به شرکت های تضامنی خواهد بود.

مدیریت شرکت مختلط سهامی

مدیریت ثبت شرکتها مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکا ضامن است.
در هریک از شرکت های مختلط سهامی، هیئت، لااقل مرکب از سه نفر از شرکا، برقرار می شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکا، بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند، انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود و در هر صورت، اولین هیئت نظار برای یکسال انتخاب خواهد شد.

برای انحلال شرکت، می توانید با وکیل ثبت شرکت در تماس باشید.

اعضای هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند، لیكن هریک از آن ها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند.
اعضای هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را در آورده، و همه ساله گزارشی به مجمع عمومی می دهند و هرگاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطایی مشاهده نماینده در گزارش مذکور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت، در تقسیم منافع داشته باشند دلایل خود را بیان می کنند.

هیئت نظار می تواند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رای مجمع مزبور بر طبق بند (ب) ماده ۱۸۱ قانون تجارت، بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد، شرکت را منحل کند.

تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند خود یا نماینده او در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و گزارش هیئت نظار اطلاع حاصل کند.

مجمع عمومی شرکت مختلط سهامی

مجمع عمومی شرکت مختلط سهامی مرکب است از کلیه سهامداران شرکت که با رعایت مقررات مجمع عمومی عادی شرکت های سهامی تشکیل می شود و در حقیقت هر شرکت مختلط مانند شرکت سهامی عام دارای سه نوع مجمع عمومی می باشد.

 • مجمع عمومی موسس.
 • مجمع عمومی عادی.
 • مجمع عمومی فوق العاده.

طلبکاران شرکت

درباره شرکا ضامن در این قبیل شرکت ها هم مادام که شرکت منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال، طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به شریک یا شرکا ضامن رجوع نمایند. مادام که قروض شرکت از دارائی آن تادیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکا ضامن حقی بر دارائی شرکت ندارند.

شرکت مختلط سهامی

هرگاه شرکا سهامی از بابت بقیه قیمت سهام تعهدی نموده اند که پرداخت نشده پس از انحلال طلبکاران می توانند به آنها رجوع و تا تادیه تمام قیمت سهام، طلب خود را وصول نمایند و زائد بر آن حقی نخواهند داشت. در موردی که شرکت ورشکست شود این حق با مدیر تصفیه خواهد بود.

ورشکستگی هیچ یک از شرکا ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد بود مگر این که مدیر تصفیه تقاضا مدت شش ماه گذشته و شرکا ضامن مدیر تصفیه را از انحلال منصرف نکرده باشند.

هیئت نظار و بازرسان

چون اختیار اداره شرکت به دست شرکا ضامن است و شرکا سهامی نمی توانند در آن دخالت داشته باشند، لذا قانون حق نظارت به شرکا سهامی داده که به وسیله مجمع عمومی اعمال می‌شود. مطابق ماده 165 در هر یک از شرکت‌های مختلط سهامی هیئت نظار لااقل مرکب از سه نفر از شرکا برقرار می‌شود. و این هیئت را مجمع عمومی شرکا بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند. انتخاب هیئت نظار به موجب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می‌شود.

در هر صورت اولین هیئت نظار فقط برای یک سال انتخاب خواهد شد. پس مدت ماموریت هیئت نظار بسته به مندرجات اساسنامه است ولی اولین دفعه باید برای مدت یک سال که در حقیقت آزمایش عمل آن‌ها است انتخاب شوند.

برای دعاوی شرکت، می توانید با وکیل شرکت ها در تماس باشید.

اولین هیئت نظار وظیفه دارند رسیدگی و تحقیق نماید که آیا قیمت سهام طبق ماده 28 قانون و تادیه ثلث سهام نقدی و تعهد بقیه، صدور سهام با اسم و بی‌ اسم به نحوی‌ که در شرکت‌های سهامی مقرر است، تقویم چیزی که در ازا سهام غیر نقدی داده می‌شود و تحویل آن‌ها به شرکت و هم چنین وظیفه اولین مجمع عمومی به عمل آمده است یا خیر.

و نیز نوشته هایی که مدیران باید مطابق ماده 50 تهیه و به عمل آمده است یا به عمل نیامده است، و نیز نوشته هایی که مدیران باید مطابق ماده 50 تهیه و به اداره ثبت بدهند موجود است یا نیست، و بعد از آن اعضا هیئت نظارت طبق ماده 168 قانون، دفاتر صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت رسیدی درآورده و همه ساله گزارشی به مجمع عمومی می‌دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی، بی‌ ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در گزارش مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلایل خود را بیان می‌کنند.

هرگاه به موجب اساسنامه مجمع عمومی حق انحلال شرکت را داشته باشد هیئت نظار هر موقع اداره شرکت را صلاح ندیدند مجمع عمومی را دعوت و دلایل خود را اظهار می‌نمایند.

انحلال شرکت مختلط سهامی

انحلال این شرکت ها، دقیقا مانند شرکت های تضامنی است.

 • وقتی که شرکت برای انجام موضوع خاصی تشکیل شده باشد و آن را به پایان رساند.
 • وقتی که شرکت برای انجام موضوع خاصی تشکیل شده باشد و انجام آن غیر ممکن شده باشد.
 • وقتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، مگر این که مدت قبل از انقضا تمدید گردد.
 • در صورت ورشکستگی.
 • در صورت تصمیم مجمع عمومی شرکا البته با شرایطی.
 • در صورت تصمیم مجمع عمومی شرکا و رضایت شرکا ضامن.
 • در صورت درخواست یکی از شرکا ضامن، البته با شرایطی.
 • در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا ضامن البته با شرایطی.

توجه داشته باشید که فوت یا حجر یکی از شرکا سهامی، موجب انحلال شرکت نمی گردد. (ماده 181 ق. ت)
در صورت فوت یا حجر یکی از شرکا ضامن، شرکت در صورتی منحل می گردد، که به این امر در اساسنامه تصریح شده باشد که فوت یا حجر یکی از شرکا ضامن موجب انحلال می گردد.

ورشکستگی شرکت مختلط سهامی

طبق ماده ۱۷۱ ورشکستگی هیچ یک از شرکا ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر در مورد ماده ۱۳۸.
به موجب ماده (۱۷۵) قانون تجارت اگر شرکت مختلط سهامی ورشکسته شود، تا قروض شرکت از دارایی آن تادیه نشده است طلبکاران شخصی شرکا ضامن حقی به دارایی شرکت ندارند.
در صورتی که شرکا سهامی تمام قیمت سهام خود را پرداخته باشند تمامی قروض از را فقط شرکا ضامن باید بپردازند. ولی اگر شرکا سهامی سهام را پرداخت نکرده باشند مدیر تصفیه طبق ماده ۱۷۳ آن چه را که بر عهده آن ها باقی است وصول می‌کند.
به دلیل این که شرکا ضامن مسئولیت تضامنی دارند در صورتی که کل سهم الشرکه را هم اگر نپرداخته باشند ملزم به پرداخت بدهی‌ های شرکت می‌باشند.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، وکیل میتواند آنرا برای شما تنظیم نماید و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

مهم ترین مقالات حقوقی دادپویان شامل: طنز حقوقی، رادیو حقوقی، کلیپ حقوقی، پکیج حقوقی، بسته حقوقی، بیمه حقوقی، فیلم حقوقی است که میتوانید در سایت حقوقی دادپویان مطالعه نمایید.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید. ضمنا شما میتوانید از طنز حقوقی، کلیپ حقوقی، کلیپ کیفری، کلیپ جنایی، کلیپ قانونی، کلیپ قانون، رادیو حقوقی هم در قسمت رادیو استفاده کنید. امیر هاشمی مدیر سایت موسسه حقوقی دادپویان است. اینستاگرام حقوقی و اینستاگرام وکیل را هم دنبال کنید. استفاده از طنز هم موجب خوشحالی شما خواهد شد.

تیم پشتیبانی دادپویانمشاهده نوشته ها

Avatar for تیم پشتیبانی دادپویان

تیم پشتیبانی موسسه حقوقی دادپویان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *